Radnice

Dítě s výchovnými problémy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě s výchovnými problémy

 2. Základní informace k životní situaci

  Všechny situace související s chováním dítěte, které vyžaduje zvýšenou pozornost a jehož výchovu rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu nezvládají (dítě zanedbávající povinnou školní docházku, nepřipravující se na své budoucí povolání a nevykonávající výdělečnou činnost, požívající alkohol nebo návykové látky nebo vede zahálčivý způsob života, který poškozuje jeho řádnou výchovu, spáchalo trestný čin nebo čin jinak trestný, opakovaně páchá přestupky nebo jinak ohrožuje občanské soužití, dopouští se útěků od rodičů, sepepoškozování apod.). 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Podat žádost může rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo, ale i další osoby či instituce (soud, škola, policie aj.). Každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Každý je podle právních předpisů oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče. Upozornění nebo žádost lze podat jakoukoliv formou - písemně, telefonicky, osobně, e-mailem, prostřednictvím datové schránky. Na zřetel je bráno i anonymní oznámení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Postup je dán právními předpisy a standardy kvality SPO (především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem č. 500/2004 Sb. - Správní řád).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti, oznámení či upozornění na odbor sociální péče, oddělení sociální prevence, ÚMOb Ostrava - Jih.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Řeší orgán sociálně právní ochrany dětí, odbor sociální péče, oddělení sociální prevence ÚMOb Ostrava - Jih.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  Odbor sociální péče, oddělení sociální prevence
  Provaznická 1244/62
  700 30  Ostrava - Hrabůvka

  Úřední hodiny
  Pondělí, středa   8:00-12:00   13:00-17:00

  V naléhavých případech lze řešit okamžitě i mimo úřední hodiny. Lze kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance oddělení, který poskytne poradenskou službu nebo předá informace příslušnému zaměstnanci. Telefonní čísla jsou uvedena v kontaktním seznamu pracovníků.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či  jiný doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny žádné formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s ní, není-li stanoveno jinak, nese stát. Rodiče nebo jejich zástupci při nahlížení do spisové dokumentace dítěte mají právo pořizovat za úhradu kopie - poplatek činí 15,- Kč za 1. stránku, 5,- Kč za každou další.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Postupuje se dle naléhavosti jednotlivých případů a podle standardů kvality SPO, dále v souladu se Správním řádem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Fyzické a právnické osoby, které mohou podat k případu  jakékoliv informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, konkrétně s kurátorem pro děti a mládež.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Kontakty na jednotlivé zaměstnance oddělení sociální prevence (telefon a e-mailová adresa) jsou uvedeny na webových stránkách úřadu, odbor sociální péče, oddělení sociální prevence.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  a další související právní předpisy

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravný prostředek lze podat do rozhodnutí ve správním řízení. Lze podat stížnost dle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí SMO (leden 2014).

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nesplní-li rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu zákonné povinnosti (spolupracovat s orgány SPOD), lze mu uložit pořádkovou pokutu do výše 20 tisíc korun (§53 odst. 5 zák. č. 359/1999 Sb.). Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může být dítě, rodič nebo jiná osoba ve správním řízení napomenuta, dále může být nad dítětem stanoven dohled nebo být uloženo omezení.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Webové stránky MPSV.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (domácí násilí, partnerské neshody za účasti dítěte, rozvodové a rozchodové situace, týrané, zneužívané a zanedbávané dítě). Všechny situace dětí s výchovnými problémy lze řešit s orgánem sociálně právní ochrany dětí, který případ vyhodnotí, příp. doporučí k řešení i další odborníky.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.08.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno