Domy s pečovatelskou službou

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Domy s pečovatelskou službou

 2. Základní informace k životní situaci

  Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany trvale hlášené na území statutárního města Ostravy (v případě DPS Odborářská pro občany Městského obvodu Ostrava-Jih). Jedná se o byty obecní, I. kategorie, v domech zvláštního určení. Bydlení v DPS je vhodné pro osoby se sníženou soběstačností, které jsou však schopny i nadále vést samostatně domácnost s podporou pečovatelské služby (nákup, obědy, úklid, osobní hygiena ad.). Tu si mohou sjednat u Centra sociálních služeb Jih, p. o. (https://www.cssj.cz/),  jehož pracoviště se nachází na DPS Odborářská i DPS Horymírova, nebo i jiného poskytovatele sociálních služeb. Dále je bydlení v DPS vhodné pro osoby, které mají v současném bydlišti bariéry (schodiště, vana apod.), které mají generační problémy, které se cítí osamoceny nebo žijí v nevhodném bytě (poloha, nižší kategorie, nadměrná velikost ad.) či lokalitě. Bydlení v rámci DPS má klidnější charakter, než je tomu v běžné zástavbě. Jsou zde soustředěni lidé, kteří jsou si blízcí věkem, zájmy i problémy. Bydlení je bezpečné, s možností trávení času na zahradě. Je zde zajištěn úklid společných prostor. Obyvatelé mají možnost scházet se v rámci klubové činnosti a aktivně dle svých možností trávit svůj volný čas. Rovněž je jim k dispozici jídelna, kde je podáván oběd.

  Předpokladem u zájemců o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou je schopnost vést poměrně samostatný život s podporou terénní pečovatelské služby. Není zde zajištěn celodenní dohled, péče a zdravotní služby. Ubytování v DPS není vhodné pro osoby, které s ohledem na svůj zdravotní stav, nízkou míru orientace či soběstačnosti vyžadují vyšší míru pomoci, která je poskytována v pobytovém sociálním zařízení (domov při seniory, domov se zvláštním režimem).

  V našem obvodě máme byty určené k bydlení starým a zdravotně postiženým občanům:

  1. DPS Odborářská – 168 bytů (Odborářská 68, 70, 72, 74  a Horní 29 v Ostravě Hrabůvce)
  Jedná se o bytové domy, kde jsou samostatné byty o velikosti 0+2 (24 m2). Jsou vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem a sprchovým koutem nebo vanou. Nájemce si musí byt dovybavit vlastním nábytkem. Nájem činí 75 Kč za m2 bez služeb. 

  2. DPS Horymírova – 151 bytů + 8 bytů bezbariérových, se kterými disponuje Statutární město Ostrava, MMO (Horymírova 123, 125 v Ostravě-Zábřehu)
  Jedná se o bytové doby, kde jsou samostatné byty o velikosti 0+1 (20 m2) a byty pro dvojice 0+2 (32 m2). Jsou vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem a sprchovým koutem. Nájemce si musí byt dovybavit vlastním nábytkem. Nájem činí 75 Kč za m2 bez služeb.

   

  Pro obě DPS platí, že nájemce si musí samostatně uzavřít smlouvu s dodavatelem elektrické energie. Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou 12 měsíců s automatickým prodlužováním při dodržování stanovených podmínek.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O bydlení může požádat občan, který splňuje výše uvedené podmínky a jemuž věk a zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O bydlení může požádat občan, který splňuje níže uvedené podmínky a jemuž věk a zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život.

  Podmínky přidělení bytu:

  1) Podání žádosti – formulář ke stažení zde: DPS Odborářská, DPS Horymírova nebo vyzvednutí na oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany, odbor sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih, ul. Horní 3, budova C (3. budova), přízemí. Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Součástí žádosti je vyjádření lékaře o vhodnosti umístění.

  2) Žadatel musí splňovat jednu z níže uvedených možností:

  a) dosáhnout věku pro vznik nároku na starobní důchod,

  b) být uznán invalidní pro invaliditu 3. stupně nebo 2. stupně a zároveň být příjemcem příspěvku na péči.

  Podmínkou pro bydlení je podání žádosti o byt a využívání pečovatelské služby. Pronájem bytu schvaluje Rada MOb Ostrava-Jih na základě stanovených zásad a podmínek. Evidenci uchazečů o pronájem bytů v těchto domech vede odbor sociální péče, který o zařazení do evidence uchazečů žadatele písemně vyrozumí do 30 dnů od podání žádosti. Odbor sociální péče předkládá Radě městského obvodu Ostrava-Jih návrhy na uzavření nájemních smluv na byty v těchto domech na základě komplexního zhodnocení sociální a zdravotní situace žadatele a především vzhledem k naléhavosti a rozsahu jeho potřeb. Pronájem nebude umožněn nájemcům, kteří v současném bydlišti hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (neplatí nájemné, porušují dobré mravy v domě).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Kontaktem se sociální pracovnicí, který vyústí v podání žádosti (předtištěný formulář)

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Dle místa trvalého pobytu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odd. péče o staré a zdravotně postižené občany, odbor sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih,
  ul. Horní 3, budova C (3. budova), přízemí

  Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel by měl mít ujasněno, co potřebuje řešit; k prvotnímu kontaktu postačuje platný občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost je k dispozici na odboru sociální péče nebo ke stažení zde (Odborářská, DPS Horymírova). Její součástí je vyjádření lékaře o vhodnosti umístění.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty dány nejsou, neboť přidělování bytů je dáno aktuální volnou kapacitou v jednotlivých obytných domech. Při řešení žádosti se vychází z naléhavosti konkrétní sociální situace, také se přihlíží k délce podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Byt není možno přidělit pouze jednomu z manželů, pokud manželství trvá. Jinak se žádost týká pouze žadatele.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vypsání žádosti, jejíž součástí je vyjádření lékaře, doložení platného občanského průkazu. Očekávána je součinnost žadatele v tom směru, že sociální pracovnice provádí u žadatele návštěvu v domácnosti a prokázání splnění podmínky nároku na důchod.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Vychází se ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, závazné jsou zásady o přidělování bytů schválených radou a zastupitelstvem. Byty a domy zvláštního určení jsou definovány v zákoně ČNR č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejedná se o řízení upravené správním řádem, opravné prostředky nejsou.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nájemce bytu je při výkonu svých práv vázán i povinnostmi vyplývajícími z nájemního vztahu, jejich nedodržování pak může vyústit v sankce (dle občanského zákoníku).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Přímo v jednotlivých zařízeních.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Žádost podávají občané, kteří jsou nuceni řešit tyto skutečnosti a situace:

    Potřeba pomoci pečovatelské služby

    Nevhodný byt nižší kategorie

    Nevhodná poloha bytu (v patře bez výtahu)

    Nadměrná velikost bytu

    Pocit izolovanosti, potřeba soukromí, klidu a zázemí

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  29.11.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno