Radnice

Domy s pečovatelskou službou

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Domy s pečovatelskou službou

 2. Základní informace k životní situaci

  Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany, kteří jsou trvale hlášeni na území statutárního města Ostravy a lze předpokládat, že budou potřebovat sociální služby pro ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu. Žadatel musí dosáhnout věku pro vznik nároku na starobní důchod a lze u něj předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti a zhoršení zdravotního stavu nebo je uznán invalidním pro invaliditu III. stupně nebo pro invaliditu II. stupně a je zároveň příjemcem příspěvku na péči ve stupni I. a může s ohledem na svůj zdravotní stav vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. S ohledem na svůj zdravotní stav nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Jedná se o občany, pro něž je stávající bydlení z nějakých důvodů nevyhovující - např. topí pevnými palivy (což je fyzicky náročné), bydlí v patře v domě bez výtahu, mají generační problémy s rodinnými příslušníky a další soužití v jednom bytě je psychicky neúnosné; jejich byt je nadměrný či se cítí osaměle a izolovaně. Jedná se o byty obecní, I. kategorie, v domech zvláštního určení.

  V rámci DPS má bydlení klidnější charakter, než je tomu v běžné zástavbě, je zde zajištěn úklid společných prostor. Bydlící jsou si blízcí věkem, svými zájmy, ale i svými problémy. Mají možnost scházet se v rámci klubové činnosti a aktivně dle svých možností trávit svůj volný čas. Rovněž je jim k dispozici jídelna, kde je podáván oběd. Samozřejmostí je přítomnost pečovatelské služby, která umožňuje samostatně bydlet i těm, kteří již nejsou schopni zvládnout zajištění svých potřeb - větší nákup, úklid bytu, osobní hygienu, přípravu obědu, běžné pochůzky. Snahou je, aby obyvatelé DPS co nejdéle setrvali ve svých bytech bez nutnosti stěhovat se do zařízení s komplexní péčí, což jsou zařízení ústavní a mají již jiný charakter bydlení.

  V našem obvodě máme byty určené k bydlení starým a zdravotně postiženým občanům:

  I. na ul. Odborářské v Ostravě-Hrabůvce, 168 bytů velikosti 0 + 2

  Byty jsou vybaveny elektrickým vařičem.

  II. na ul. Horymírově v Ostravě - Zábřehu (na Pískových Dolech),

  101 bytů velikosti 0 + 1 ; 50 bytů velikosti 0 + 2 a 8 bytů bezbariérových, se kterými disponuje Statutární město Ostrava, magistrát (dále jen MMO).

  Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem, součástí větších bytů jsou balkony.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O bydlení může požádat občan, který splňuje výše uvedené podmínky a jemuž věk a zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro bydlení je podání žádosti o byt a využívání pečovatelské služby. Pronájem bytu schvaluje Rada MOb Ostrava-Jih na základě stanovených zásad a podmínek. Odbor sociální péče vede evidenci uchazečů o pronájem bytů v těchto domech, který o zařazení do evidence uchazečů žadatele písemně vyrozumí do 30 dnů. Odbor sociální péče předkládá Radě městského obvodu Ostrava-Jih návrhy na uzavření nájemních smluv na byty v těchto domech na základě komplexního zhodnocení sociální a zdravotní situace žadatele a především vzhledem k naléhavosti a rozsahu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb. Pronájem nebude umožněn nájemcům, kteří v současném bydlišti hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (neplatí nájemné, porušují dobré mravy v domě). Smlouvy k nájmu bytu jsou s vybranými uchazeči uzavírány na dobu určitou s automatickým prodlužováním.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Kontaktem se sociální pracovnicí, který vyústí v podání žádosti (předtištěný formulář)

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Dle místa trvalého pobytu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odd. péče o staré a zdravotně postižené občany, odbor sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih,
  ul. Horní 3, budova C (3. budova), přízemí

  Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel by měl mít ujasněno, co potřebuje řešit; k prvotnímu kontaktu postačuje platný občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost je k dispozici na odboru sociální péče nebo ke stažení zde (Odborářská, DPS Horymírova). Její součástí je vyjádření lékaře o vhodnosti umístění.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty dány nejsou, neboť umísťování je dáno kapacitou jednotlivých zařízení. Při řešení žádosti se vychází z naléhavosti konkrétní sociální situace, přihlíží se k délce podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Byt není možno přidělit pouze jednomu z manželů, pokud manželství trvá. Jinak se žádost týká pouze žadatele.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vypsání žádosti, jejíž součástí je vyjádření lékaře, doložení platného občanského průkazu. Očekávána je součinnost žadatele v tom směru, že sociální pracovnice provádí u žadatele návštěvu v domácnosti a prokázání splnění podmínky nároku na důchod.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Vychází se ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, závazné jsou zásady o přidělování bytů schválených radou a zastupitelstvem. Byty a domy zvláštního určení jsou definovány v zákoně ČNR č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejedná se o řízení upravené správním řádem, opravné prostředky nejsou.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nájemce bytu je při výkonu svých práv vázán i povinnostmi vyplývajícími z nájemního vztahu, jejich nedodržování pak může vyústit v sankce (dle občanského zákoníku).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Přímo v jednotlivých zařízeních.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Žádost podávají občané, kteří jsou nuceni řešit tyto skutečnosti a situace:

    Potřeba pomoci pečovatelské služby

    Nevhodný byt nižší kategorie

    Nevhodná poloha bytu (v patře bez výtahu)

    Nadměrná velikost bytu

    Pocit izolovanosti, potřeba soukromí, klidu a zázemí

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.09.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno