Osoba se zdravotním znevýhodněním, omezená ve svéprávnosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Rozsudkem Okresního soudu – ustanoven veřejný opatrovník - Úřad městského obvodu Ostrava-JIH.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Osoba se zdravotním znevýhodněním, omezená ve svéprávnosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Za situace, je-li to potřeba k ochraně zájmů osoby, nebo působí-li osobě zdravotní stav obtíže při správě jmění nebo hájení práv, Okresní soud jmenuje opatrovníka. Není-li nalezena žádná jiná vhodná osoba, je opatrovníkem ustanoven veřejný opatrovník – obec. Pověřená osoba obce pak vykonává funkci veřejného opatrovníka a zastupuje osobu při řešení jejich záležitostí v oblastech života, jak určeno v pravomocném Rozsudku Okresního soudu.  

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník (veřejný opatrovník) např.:

  • přijímá a spravuje finanční prostředky opatrovance
  • spolupracuje s institucemi při řešení finančních problémů opatrovanců
  • spolupracuje s lékaři, odborným personálem z oboru zdravotnictví
  • spolupracuje s různými institucemi sociální ochrany při podávání žádostí opatrovance v oblasti dávkových systémů (např. dávky důchodového pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)
  • poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů
  • asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. využívání karty sociálních systémů, hospodaření s finančními prostředky)
  • pomáhá překonávat problémy související  s rizikem ztráty bydlení,  s ohledem na zdravotní stav, zdravotní postižení i příjmovou kategorii
  • řeší záležitosti týkající se např. výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, domovy pro seniory, odlehčovací služby)
  • pomáhá v každodenním životě oporou, poradenstvím, doprovází při řešení jeho osobních záležitostí
  • provádí další sociální práci - dohled u opatrovníků ustanovených do funkce opatrovníka z řad rodinných příslušníků, případně jiných vhodných osob

  Vzhledem k tomu, že výkon funkce veřejného opatrovníka, a s tím spojený také výkon komplexní sociální práce, je tato činnost velmi rozsáhlá. Nelze proto vymezit všechny možné oblasti výkonu této funkce.  V případě potřeby poskytnutí sociálního poradenství a pomoci sociálního pracovníka v této oblasti sociální práce, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétního sociálního pracovníka oddělení péče o staré a zdravodně postižené občany.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník a pověřená úřední osoba odboru sociální péče Městského obvodu Ostrava-JIH. Zaměřuje se na sociální práci s:

   1. osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
   2. osobami s omezením svéprávnosti
   3. osobami, které žijí rizikovým způsobem života
   4. osobami, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
   5. osobami s materiálními problémy
   6. oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí
   7. opatrovníky z řad rodinných příslušníků či jiných osob ustanovených soudem
   8. osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva sociálního pracovníka odboru sociální péče, popřípadě telefonický kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - JIH

  Odbor sociální péče

  Horní 3 

  700 30 Ostrava – Hrabůvka

   

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-JIH (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na specializované sociální pracovníky odboru sociální péče – oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany, uvedené v seznamu zaměstnanců Úřadu městského obvodu Ostrava-JIH.

  Bc. Alena Hawliková, DiS.
  specializovaný sociální pracovník 05
  +420599430435 117 / Radnice, budova C
  Bc. Zuzana Nábělková
  specializovaný sociální pracovník 12
  +420599430449 119 / Radnice, budova C
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě vzájemné dohody.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Výkon profese sociálního pracovníka obce je vymezena:

   1. zákonem č.    89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
   2. zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
   3. zákonem č.   108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
   4. zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
   5. vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
   6. vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

  Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán příslušným úřadem, t.j. Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Ostrava-JIH.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za nedodržení povinností nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.01.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno