Rozpad rodiny

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Rozpad rodiny

 2. Základní informace k životní situaci

  Případy, kdy dochází k rozchodu rodičů, soud projednává úpravu rodičovské odpovědnosti a orgán SPOD je ustanoven kolizním opatrovníkem dítěte. Dále se jedná o případy, kdy rozchod rodičů je provázen situacemi ohrožujícími zdravý vývoj dítěte. Sociálně-právní ochrana dětí v těchto případech působí k obnovení narušených funkcí rodiny a k ochraně oprávněných zájmů dítěte. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samotné, další osoby, které mohou k situaci podat významné a důležité informace nebo instituce jako soud, Policie ČR, škola a školská zařízení, zdravotnická zařízení aj. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Postup je dán právními předpisy a standardy kvality SPO (především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem č. 500/2004 Sb. - Správní řád).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti, oznámení či upozornění na odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany, ÚMOb Ostrava - Jih.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Řeší orgán sociálně právní ochrany dětí, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany ÚMOb Ostrava - Jih.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  Odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany
  Provaznická 1244/62
  700 30  Ostrava - Hrabůvka

  Úřední hodiny
  Pondělí, středa   8:00-12:00   13:00-17:00

  I v ostatních dnech je možné kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance odboru, který poskytne poradenskou službu nebo předá konkrétní informace příslušnému zaměstnanci. Telefonní čísla jsou uvedena v kontaktním seznamu pracovníků.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či  jiný doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny žádné formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li stanoveno jinak, nese stát. Rodiče nebo jejich zástupci při nahlížení do spisové dokumentace dítěte mají právo pořizovat za úhradu kopie - poplatek činí 15,- Kč za 1.stránku, 5,- Kč za každou další.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Postupuje se dle naléhavosti jednotlivých případů a podle standardů kvality SPO, dále v souladu se Správním řádem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Fyzické a právnické osoby, které mohou podat k případu jakékoliv informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, konkrétně se sociální pracovnicí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Kontakty na jednotlivé zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany (telefon a e-mailová adresa) jsou uvedeny na webových stránkách úřadu, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  a další

  • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

   Opravný prostředek lze podat do rozhodnutí ve správním řízení. Lze podat stížnost dle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí SMO (leden 2014).

  • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   Nesplní-li rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu zákonné povinnosti (spolupracovat s orgány SPOD), lze mu uložit pořádkovou pokutu do výše 20 tisíc korun (§ 53 odst. 5 zák. č. 359/1999 Sb.). Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může být dítě, rodič nebo jiná osoba ve správním řízení napomenuta, dále může být nad dítětem stanoven dohled nebo být uloženo omezení.

  • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

   Orgány sociálně-právní ochrany dětí statutárního města Ostravy, dále webové stránky MMO a MPSV.

  • Související životní situace a návody, jak je řešit

   Odbor sociální péče, oddělení sociálně právní-ochrany a oddělení sociální prevence (domácí násilí, týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, výchovné problémy). Všechny rozvodové a rozchodové situace  lze řešit s orgánem sociálně právní ochrany dětí, který případ vyhodnotí, příp. doporučí k řešení i další odborníky.

  • Popis byl naposledy aktualizován

   04.08.2017

  • Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno