Domácí násilí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Domácí násilí

 2. Základní informace k životní situaci

  Případy násilí mezi sobě blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti.Může jít o formu fyzického, psychického, sexuálního nebo ekonomického násilí. Orgán SPOD se významně podílí na poskytování ochrany a podpory  osobám ohroženým domácím násilím a jejich dětem. Přítomnost dětí při domácím násilí může zásadně narušit jejich příznivý vývoj.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý občan nebo instituce, která se o nepříznivé situaci dítěte dozví, jsou oprávněni, ale i povinni upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu § 57 zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Postup je dán právními předpisy a standardy kvality SPO (především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem č. 500/2004 Sb. - Správní řád).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti, oznámení či upozornění na odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany, ÚMOb Ostrava - Jih.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Řeší orgán sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany ÚMOb Ostrava - Jih. Oznámení pro podezření na domácí násilí je možno učinit i na kterékolv služebně Policie ČR.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  Odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany
  Provaznická 1244/62
  700 30  Ostrava - Hrabůvka
  Úřední hodiny
  Pondělí středa  8:00-12:00   13:00-17:00

  I v ostatních dnech je možné kontaktovat kteréhokolv zaměstnance odboru, který poskytne poradenskou službu nebo předá konkrétní informace příslušnému zaměstnanci. Telefonní čísla jsou uvedena v kontaktním seznamu zaměstnanců.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny zvláštní formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně právní ochrana se poskytuje bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právně ochrany, není-li stanoveno jinak, nese stát. Rodiče nebo jejich zástupci při nahlížení do spisové dokumentace dítěte mají právo pořizovat za úhradu kopie - poplatek činí 15,- Kč za 1. stránku, 5,- Kč za každou další.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Postupuje se dle naléhavosti jednotlivých případů a podle standardů kvality SPO, dále v souladu se Správním řádem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Fyzické a právnické osoby, které mohou podat k případu jakékoliv informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, konkrétně se sociální pracovnicí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Kontakty na jednotlivé zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany (telefon a e-mailová adresa) jsou uvedeny na webových stránkách úřadu, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  a další
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravný prostředek lze podat do rozhodnutí ve správním řízení. Lze podat Stížnost dle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí SMO (leden 2014).

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nesplní-li rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu zákonné povinnosti (spolupracovat s orgány SPOD), lze mu uložit pořádkovou pokutu do výše 20 tisíc korun (§53odst. 5 zák. č. 359/1999 Sb.). Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může být dítě, rodič nebo jiná osoba ve správním řízení napomenuta, dále může být nad dítětem stanoven dohled nebo být uloženo omezení.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí statutárního města Ostravy, dále webové stránky MMO a MPSV, Bílého kruhu bezpečí a Intervenčního centra.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Odbor sociální péče, oddělení sociálně právní-ochrany  a oddělení sociální prevence (rozpad rodiny, rozvodové a porozvodové situace, týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, výchovné problémy). Všechny situace lze řešit s orgánem sociálně právní ochrany dětí, který případ vyhodnotí, příp. doporučí k řešení i další odborníky. 

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.08.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno