Standardy kvality sociálně-právní ochrany

V souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí k 1. 1. 2013 (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a příslušnou prováděcí vyhláškou (č. 473/2012 Sb.) došlo v činnosti sociálně-právní ochrany k zásadnímu posunu, k zavedení standardů sociálně-právní ochrany jako souboru postupů a pravidel poskytování sociálně-právní ochrany. Nejde o jednorázový proces, ale o kontinuální zkvalitňování ochrany dětí a péče o ohrožené děti. Jedná se o vůbec první okruh standardizace veřejné správy u nás. Ustanovení právních předpisů, týkající se naplňování standardů, nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

Hlavním cílem zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany bylo vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami, a to vnějších i vnitřních. Jedná se o soubor kritérií, které určují úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, sjednocují postupy při práci s ohroženými dětmi a rodinami a nastavují alespoň minimální standard práce – co musí každé pracoviště vykonávat ve vztahu ke klientovi i zaměstnanci, co musí mít k dispozici atd. Jedná se rovněž o nástroj pro měření kvality mezi jednotlivými pracovišti, šíření příkladů dobré praxe aj. Příslušná ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§9)  a prováděcí vyhlášky (§6) vymezují základní okruhy standardů:

  • principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany
  • standardy sociální práce s klientem
  • standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany
  • technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

 

Bližší vymezení standardů upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., která popisuje celkem 14 okruhů standardů :

  • standardy 1-3 se zabývají místní a časovou dostupností, prostředím, podmínkami a informovaností o výkonu sociálně-právní ochrany konkrétního pracoviště
  • standard 4 se zabývá personálním zabezpečením výkonu sociálně-právní ochrany
  • standardy 5-6 řeší otázky přijímání a zaškolování zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany, vč. jejich profesního rozvoje
  • standardy 7-9 se zabývají prevencí ohrožení dítěte, dále zákonem stanovenými metodami, principy a postupy práce zaměstnanců sociálně-právní ochrany
  • standardy10-13 popisují kontrolní mechanismy, vedení dokumentace a způsob vyřizování a podávání stížností
  • standard 14 se týká návaznosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, postupu zaměstnanců sociálně-právní ochrany jako koordinátorů péče ve vztahu k ostatním subjektům

 

Prováděcí vyhláška stranoví písemnou formu standardů pouze u některých kritérií. Ostatní vyplývají z praxe a platných právních předpisů nebo vnitřních norem orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Kontrolu dodržování standardů provádí nadřízený správní orgán, jde o kontrolu přenesené působnosti.

Úplné znění standardů kvality SPO je v tištěné podobě k dispozici na sekreteriátě vedoucí odboru sociálně péče.

Obsah:

 

Standardy kvality SPOD byly zpracovány v rámci projektu
„Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD působících na území statutárního města Ostravy, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00058,
který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.