Odbor financí a rozpočtu

Řeší:

V samostatné působnosti odbor zabezpečuje zejména činnosti na úseku rozpočtu, finančního hospodaření, účetnictví, inventarizace majetku, pojištění majetku a platové agendy. V systému finanční kontroly městského obvodu vykonává odbor jako specializovaný kontrolní útvar v souladu s ročním plánem schváleným radou městského obvodu následné veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených městským obvodem a u příjemců
veřejné finanční podpory.

V přenesené působnosti odbor vykonává zejména činnosti na úseku provozování výherních hracích
přístrojů a správy místních poplatků.

 

Členění odboru

  • oddělení účetnictví
  • oddělení rozpočtu a financování
  • oddělení daní a poplatků
  • referát ekonomiky práce
  • oddělení kontroly

Kontakty

Ing. Kateřina Blahová
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Kateřina Miklas
referent oddělení daní a poplatků 05