Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Nařízení se mohou měnit. Sledujte prosím web MO Ostrava-Jih.

  Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih přihlášena k pobytu nebo jestliže zde má sídlo.

  Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. Od poplatku je osvobozen držitel psa, který je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (myslivecký zákon), osoba, která využívá psa pro léčebné účely (canisterapii), osoba, která  je držitelem psa převzatého z útulky do 1 roku ode dne převzetí psa z útulku.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, jestliže je na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih přihlášena k pobytu nebo jestliže má na území tohoto města sídlo.

  Případně fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

  Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k pobytu na území městského obvodu Ostrava-Jih. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. Poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat ohlášení k místnímu poplatku ze psů na ÚMOb Ostrava-Jih.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Přihlašování psů

  Budova A, odbor financí a rozpočtu, III. poschodí, dveře č. 307, Sylva Fojtíková, Bc. Markéta Hrbáčová

  Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod. (polední pauza: 12:00 - 13:00 hod.).

  Sylva Fojtíková
  referent mistního poplatku ze psů 03
  +420599430477 307 / Radnice, budova A
  Bc. Markéta Hrbáčová
  referent mistního poplatku ze psů 02
  +420599430315 307 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady

  • občanský průkaz
  • doklady prokazující nárok na slevu či osvobození od poplatku: 
  • převzetí psa z útulku, provozování canisterapie, pes v honitbě,
  • potvrzení o přiznání důchodu (např. důch.výměr) 
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P

  Informace

  • údaje o popisu psa (pohlaví, stáří, rasa), od kdy je pes držen
  • typ domu, ve kterém má držitel psa trvalé bydliště (rodinný dům, bytový dům)
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sazby místního poplatku

  • u poplatníků bydlících v bytových domech 1500,- Kč/rok
  • v domech rodinného typu 300,- Kč/rok
  • u osoby starší 65 let 200,- Kč/rok
  • u poživatelů invalidního, starobního nebo vdovského důchodu 200,- Kč/rok
  • u druhého a každého dalšího psa se zvyšuje sazba o 50%

   

  Splatnosti poplatku

  Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

  Možnosti úhrady poplatku

  1. v hotovosti nebo platební kartou:
   Na pokladně v budově D, přízemí
  2. bezhotovostně:
   Převodem na účet č. 8010-1520761/0100

           Variabilní symbol: přidělené pořadové číslo poplatníka

    Prostřednictvím platebního portálu statutárního města Ostravy (nejdříve od 01.02. příslušného poplatkového  roku)

    Na platebním portále (https://platebniportal.ostrava.cz) lze provést platbu poplatku on-line platební kartou  nebo platebním tlačítkem prostřednictvím platební brány PayU.

  1. poštovní poukázkou:
   Účel platby: Poplatek ze psů
   Adresa majitele účtu: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava 30
   Číslo účtu: 8010-1520761/0100
   Variabilní symbol: přidělené pořadové číslo poplatníka
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Držitel psa je povinen podat ohlášení k poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

  Správce poplatku vydá držiteli psa v den přihlášení psa evidenční známku a předá veškeré pokyny k uhrazení poplatku.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Držitel psa je povinen ohlásit do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Při euthanazii, úhynu, odvozu do kafilerie, doručte čitelně vyplněný doklad od veterinárního lékaře s datem, přesnou specifikací psa a přesným jménem jeho držitele.

  Formuláře:

  Odhlášení z poplatku

  Žádost o vrácení přeplatku

  Údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 1 roku ode dne, kdy nárok vznikl.

  Při přihlášení a odhlášení psa jiným subjektem než je držitel tohoto zvířete, požadujeme k tomuto úkonu plnou moc (nemusí být úředně ověřena).

  Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem ze svých rejstříků nebo evidence. Jedná se o věk poplatníka, který má vliv na výši sazby poplatku za psa, a který si může správce poplatku zjistit z vlastní evidence.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Pořádkovou pokutu do výše 500.000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně – nesplní-li ohlašovací povinnost k místnímu poplatku (§ 247 odst. 2 a § 247a zákona číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
  • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  10.06.2024

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno