Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih.

  Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. Od poplatku je osvobozen např. držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (myslivecký zákon).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, jejíž trvalý pobyt nebo sídlo je na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih.

  Případně fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

  Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu na území městského obvodu Ostrava-Jih. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. Poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat ohlášení k místnímu poplatku ze psů na ÚMOb Ostrava-Jih.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Přihlašování psů

  Budova A, odbor financí a rozpočtu, III. poschodí, dveře č. 307, Sylva Fojtíková, Ludmila Mičaníková

  Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod., první středu v měsíci do 18:00 hod. (polední pauza: 12:00 - 13:00 hod.).

  Sylva Fojtíková
  referent mistního poplatku ze psů 03
  599430477 307 / Radnice, budova A
  Ludmila Mičaníková
  referent mistního poplatku ze psů 02
  599430315 307 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady

  • občanský průkaz
  • potvrzení o přiznání důchodu (např. důch.výměr) - pouze v případě, že poplatník žádá o jakékoliv výjimky či úlevy o snížení místního poplatku ze psů
  • očkovací průkaz psa (z důvodu evidence čipu)
  • průkaz ZTP/P

  Informace

  • údaje o popisu psa (pohlaví, stáří, rasa), od kdy je pes držen
  • typ domu, ve kterém má držitel psa trvalé bydliště (rodinný dům, bytový dům)
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sazby místního poplatku

  • u poplatníků trvale bydlících v bytových domech 1500,- Kč/rok
  • v domech rodinného typu 300,- Kč/rok
  • u poživatelů invalidního, starobního nebo vdovského důchodu 200,- Kč/rok
  • u druhého a každého dalšího psa se zvyšuje sazba o 50%

   

  Splatnosti poplatku

  Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

  Možnosti úhrady poplatku

  1. v hotovosti nebo platební kartou:
   Na pokladně v budově D, přízemí, místnost č. 025, tel.: 599 430 306
   Pokladní hodiny: pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17.00
  2. bezhotovostně:
   Převodem na účet č. 8010-1520761/0100
   Variabilní symbol: přidělené pořadové číslo poplatníka
  3. poštovní poukázkou:
   Účel platby: Poplatek ze psů
   Adresa majitele účtu: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava 30
   Číslo účtu: 8010-1520761/0100
   Variabilní symbol: přidělené pořadové číslo poplatníka
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Držitel psa je povinen podat ohlášení k poplatku do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

  Správce poplatku vydá držiteli psa v den přihlášení psa evidenční známku a předá veškeré pokyny k uhrazení poplatku.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Držitel psa je povinen ohlásit do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Při euthanazii, úhynu, odvozu do kafilerie, doručte čitelně vyplněný doklad od veterinárního lékaře s datem, přesnou specifikací psa a přesným jménem jeho držitele.

  Při přihlášení psa jiným subjektem než je držitel tohoto zvířete, požadujeme k tomuto úkonu plnou moc (nemusí být úředně ověřena).

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Obecně závazná vyhláška č. 17/2015, o místním poplatku ze psů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Pořádkovou pokutu do výše 500.000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně – nesplní-li ohlašovací povinnost k místnímu poplatku (§ 247 odst. 2 a § 247a zákona číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
  • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů:

  Přihlašování do evidence chovatelů psů řeší odbor výstavby a životního prostředí ÚMOb Ostrava-Jih.

  V případě, že chovatel psa jde nově podat ohlášení k místnímu poplatku ze psů a tento pes je již trvale označen čipem, provede tímto zároveň i přihlášení do evidence chovatelů psů v rámci přiznání k místnímu poplatku.

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  08.11.2019

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno