Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - např. vyhrazení trvalého parkovacího místa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - např. vyhrazení trvalého parkovacího místa

 2. Základní informace k životní situaci
  Nařízení se mohou měnit. Sledujte prosím web MO Ostrava-Jih.
  Statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 15/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění  pozdějších změn a doplnění, stanovilo místní poplatek za užívání veřejného prostranství a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy. Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba či právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce. Plná moc musí být doložena.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Správcem veřejného prostranství je odbor dopravy a komunálních služeb, kde je vždy nejprve potřeba podat žádost o povolení/souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství. Poté následuje ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství. Správcem místního poplatku je odbor financí a rozpočtu.

  V ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství se uvedou údaje o ohlašovateli (jméno a příjmení/název společnosti, kontaktní údaje) a další údaje rozhodné pro stanovení poplatkové povinnosti - doba, způsob, místo a výměra zvláštního užívání veřejného prostranství, popř. skutečnosti dokládající vznik nároku na úlevu či případné osvobození od poplatku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním ohlášení k místnímu poplatku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor financí a rozpočtu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka na odboru finací a rozpočtu, kancelář č. A 308.

  Ludmila Mičaníková
  referent místního poplatku za užívání veřejného prostranství 04
  +420599430245 308 / Radnice, budova A
 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky (sazba x m2 x počet dnů):

  a) pokud částka za zvláštní užívání veřejného prostranství nepřesáhne 50 000,- Kč, je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s takovýmto užíváním veřejného prostranství započato,

  b) pokud částka za zvláštní užívání veřejného prostranství přesáhne 50 000,- Kč, je poplatek splatný nejpozději 10. den, kdy takovéto užívání veřejného prostranství skončilo,

  c) u havárií je poplatek spatný v den ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství,

  d) poplatek stanovený týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou je splatný ve splátkách, vždy nejpozději první pracovní den v příslušném týdnu, měsíci nebo roce. Splátky musí být rovnoměrné, odpovídající počtu týdnů, měsíců nebo let uvedených v ohlášení,

  e) poplatek lze uhradit dopředu nejvýše na dobu jednoho roku.

  Po přidělení variabilního symbolu správcem poplatku lze místní poplatek za užívání veřejného prostranství zaplatit:

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně ÚMOb Ostrava-Jih,
  • převodem na účet číslo 19-1520761/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Poplatník je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 pracovních dní před zahájením takovéhoto užívání. Výjimkou jsou pouze činnosti související s havarijními případy.

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 12. Elektronická služba, kterou lze využít
 13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy do výše 500.000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně – nesplní-li ohlašovací povinnost k místnímu poplatku (§ 247 odst. 2 a § 247a zákona číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
  • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
 15. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 16. Související životní situace a návody, jak je řešit
 17. Popis byl naposledy aktualizován

  04.04.2024

 18. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno