Radnice

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 


 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o situaci, kdy stávající příjemce nemůže svůj důchod přebírat a účelně využívat, a to z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu (např. hospitalizace ve zdravotnickém zařízení). Na základě této skutečnosti je ustanoven zvláštní příjemce důchodu, který jej přebírá a hospodaří s ním ve prospěch stávajícího příjemce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost si může podat osoba, která je ochotna a způsobilá vykonávat funkci zvláštního příjemce důchodu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel  se dostaví na úřad městského obvodu na jehož území má stávající příjemce důchodu trvalé bydliště. Zde si vyplní žádost, kterou obdrží na úřadě nebo si ji může vyplnit předem (žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění). Žadatel musí dále doložit potvrzení o zdravotním stavu stávajícího příjemce, že není schopen si, z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu, přebírat důchod a účelně s ním nakládat. Potvrzení se vydává na uvedený formulář nebo je k vyžádání ve zdravotnickém zařízení. Součástí tohoto formuláře je rovněž vyjádření sociální pracovnice.

  Po doložení těchto podkladů provede místně příslušný úřad (dle trvalého bydliště žadatele) sociální šetření za účelem ověření, zda je žadatel vhodnou osobou k výkonu funkce zvláštního příjemce důchodu. Následně vydá úřad městského obvodu rozhodnutí, které po nabytí právní moci odešle na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze, a ta provede změnu příjemce.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění na úřadu městského obvodu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor sociální péče, Horní 791/3, 700 30, Ostrava, oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany (vždy dle trvalého bydliště stávajícího příjemce důchodu).

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor sociální péče, Horní 791/3, 700 30, Ostrava, oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany. V úředních dnech, popř. i mimo ně po předchozí telefonické domluvě (viz. telefonní seznam).

  Úřední hodiny:
  Pondělí, středa:    8:00–12:00        13:00–17:00

  Bc. Gabriela Forrová, DiS.
  specializovaný sociální pracovník 09
  599430425 119 / Radnice, budova C
  Mgr. Petra Glasnáková, DiS.
  specializovaný sociální pracovník 14
  599430430 129 / Radnice, budova C
  Mgr. Lenka Karásková
  vedoucí oddělení péče o staré a zp občany
  599430440 125 / Radnice, budova C
  Mgr. Monika Kašparová
  specializovaný sociální pracovník 13
  599430439 129 / Radnice, budova C
  Bc. Ludmila Mascautanu
  specializovaný sociální pracovník 04
  599430432 131 / Radnice, budova C
  Mgr. Hana Műllerová
  specializovaný sociální pracovník 07
  599430428 132 / Radnice, budova C
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění
  • občanský průkaz žadatele
  • doklad o přiznaném důchodu
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • výjádření ošetřujícího lékaře

  K dispozici jsou na odboru sociální péče na internetových stránkách úřadu (žádost).

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je lhůta pro vydání rozhodnutí 30 - 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě, že příjemce dávky důchodového pojištění není vzhledem k zdravotnímu stavu schopen podpisu, je mu ve správním řízení ustanoven opatrovník, který chrání jeho práva a zájmy.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Příslušné formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě, které je však nutno podat  osobně.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti rozhodnutí. Poučení o opravných prostředcích je uvedeno v každém rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  www.mpsv.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  09.01.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno