Pronájem bytů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem bytů

 2. Základní informace k životní situaci

  Komplexní správu svěřeného bytového fondu zajišťuje odbor bytového a ostatního hospodářství. Byty pronajímáme na základě veřejné nabídky

  • Výběrovým řízením za smluvní (komerční) nájemné – nabídka je určena pro zájemce, kteří splňují veřejně vyhlášené podmínky.
  • Výběrovým řízením na pronájem bytu s váznoucím dluhem nad 100 tis. Kč – nabídka je určena pro zájemce, kteří se zavážou uzavřít s pronajímatelem dohodu o přistoupení k dluhu a váznoucí dluh do 10 dnů po získání možnosti uzavřít nájemní smlouvu, pronajímateli uhradí.
  • Výběrovým řízením na pronájem rekonstruovaného bytu po kolaudaci a bytových domech z nové výstavby – nabídka je určena pro žadatele, kteří splňují veřejně vyhlášené podmínky.
  • Výběrovým řízením s nabídkou nízkonákladového bydlení – nabídka je určena pouze pro soběstačné seniory 65+ pobírající starobní důchod nebo pro mladé rodiny – manželské páry do věku 33 let, trvale pečující alespoň o jedno dítě (věkový limit musí splňovat alespoň jeden z manželů), anebo pro samoživitele - osoby ve věku do 33 let samostatně pečující alespoň o jedno nezletilé dítě. Byty jsou pronajímány za zvýhodněné nájemné.
  • Výběrovým řízením s nabídkou startovacího bydlení – nabídka je určena pouze pro mladé dvojice do věku 33 let – bezdětné osoby žijící v manželství nebo v registrovaném partnerství podle zvláštního zákona (věkový limit musí splňovat alespoň jeden z manželů/registrovaných partnerů). Byty jsou pronajímány za zvýhodněné nájemné. Tento pronájem není určen osobám, které trvale pečují o nezletilou osobu.

   

  Dále v oblasti bydlení plně řešíme

  • Pronájem bytů v bytovém seniorském domě Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu. Cílovou skupinou, pro kterou je tento pronájem určen, jsou soběstační senioři 65+, kterým je vyplácen starobní nebo invalidní důchod, manželský pár nebo partnerská dvojice soběstačných osob, u kterých alespoň jedna z osob splňuje uvedená kritéria. Tento pronájem není určen osobám, které trvale pečují o nezletilou osobu.
  • Pronájem náhradních bytů – tento způsob pronájmu je určen pro nájemce obecních bytů ve svěřené správě městského obvodu, kteří bydlí v bytech nebo domech, které z důvodu veřejného zájmu není možné trvale nebo po delší dobu  užívat (pro rozsáhlé opravy).
  • Pronájem bytu v mimořádných a nenadálých případech, kterým se rozumí zajišťování bydlení v případě živelní události (pohroma, katastrofa), havárie nebo prospěšnost žadatele nebo veřejný zájem.
  • Podnájem bytů s doprovodným sociálním programem – nabídka je určena pro zájemce z řad veřejnosti ve velmi obtížné sociální, bytové nebo finanční situaci. Je realizována prostřednictvím spolupracujících neziskových organizací (Charita Ostrava, Diecézní Charita ostravsko-opavská, Armáda spásy v ČR, z.s.), kterým za tímto účelem pronajímáme část bytového fondu. Podmínkou pro získání tohoto podnájemního bydlení je aktivní zájem klienta na postupném vyřešení jeho sociálních, bytových nebo ekonomických potíží formou vzájemné spolupráce se sociálními pracovníky jednotlivých neziskových organizací.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Občan Evropské unie nebo občan s pobytem na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu nebo v souladu s jinými obecně závaznými právními předpisy o pobytu cizinců;
  • Zletilá fyzická osoba;
  • Osoba plně svéprávná nebo v případě omezení svéprávnosti zastoupená opatrovníkem, určeným rozhodnutím orgánu veřejné moci.
  • Žadatel, který splňuje tyto podmínky:
   1. bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ostrava, vč. všech jednotlivých městských obvodů, a to ke dni podání přihlášky do výběrového řízení (žádosti o uzavření nájemní smlouvy)
   2. bezdlužnost vůči dosavadnímu poskytovateli bydlení
   3. bezdlužnost vůči DPO a.s.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přihlášky do konkrétních výběrových řízení přijímáme průběžně, vždy ode dne zveřejnění nabídky až do posledního dne uzávěrky výběrového řízení, která je vždy uveřejněna u každého nabízeného bytu.

  Pokud nám svou přihlášku doručujete osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb vložíte vyplněnou a žadatelem podepsanou přihlášku společně se všemi požadovanými dokumenty do obálky, kterou zalepíte.

  Na zalepenou obálku s požadovanými dokumenty doplníte, o jaké výběrové řízení se jedná:

  • např. „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU - NEOTVÍRAT“;
  • Adresu požadovaného bytu (ulici a číslo domu), číslo bytu (dle zveřejněného záměru);
  • Vaši kontaktní adresu (žadatele), tj. Vaši adresu pro doručování listovních zásilek;
  • Název a sídlo pronajímatele.
  • Svou žádost do výběrového řízení nám doručujete v zalepené obálce:
  • Osobně nebo prostřednictvím Vámi zvoleného zástupce, (v úředních hodinách) na podatelnu, kterou najdete v kanceláři A 004 v přízemí budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka;
  • Prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství, Horní 791/3, 700 30 Ostrava.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • Prohlídkou našich webových stránek www.nemovitosti.ovajih.cz, kde v sekci „BYTY“ najdete naši aktuální nabídku všech volných bytů nabízených k pronájmu, včetně fotodokumentace bytů, termínů uzávěrky, tiskopisů
  • Prostudováním námi vyhlášených podmínek uzavření nájemní smlouvy
  • Účastí v jednotlivě vyhlašovaných výběrových řízeních podáním písemné přihlášky na formuláři, který si stáhnete z výše uvedené webové stránky a dodáním ostatních požadovaných dokladů.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pondělí, středa: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

  Mgr. Soňa Cingrová
  vedoucí oddělení bytového
  +420599430243 28 / Radnice, budova D
  Ing. Jana Holubová
  referent pro pronájmy bytů 02
  +420599430415 28 / Radnice, budova D
  Petr Kručinský
  referent pro pronájmy bytů 03
  +420599430375 27 / Radnice, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vždy je to doklad totožnosti,
  • při uzavírání nájemní smlouvy budete navíc potřebovat doklad o zaplacení peněžité jistoty, a plnou moc, pokud uzavíráte nájemní smlouvu v zastoupení.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Na stránkách www.nemovitosti.ovajih.cz v sekci „Ke stažení“. Osobně je možné si všechny tiskopisy vyzvednout v úředních hodinách na bytovém oddělení, v kanceláři níže uvedených kontaktních osob.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádný správní poplatek nevyžadujeme.

  Radou vybraný budoucí nájemce je povinen před uzavřením nájemní smlouvy uhradit pronajímateli pouze peněžitou jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného za započitatelnou podlahovou plochu bytu, sjednanou v nájemní smlouvě (bez nájemného za vybavení bytu a záloh na služby). Pokyny k úhradě jistoty jsou budoucímu nájemci předány písemně, společně s rozhodnutím rady o pronájmu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé od data uzávěrky jednotlivých výběrových řízení a následného data jednání komise bytové a jednání Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Nájemní smlouva se ale zpravidla uzavírá do 15 dnů po rozhodnutí rady, pokud budoucí nájemce splní podmínky pro uzavření nájemní smlouvy (uhradí včas požadovanou jistotu).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecně závazná vyhláška č. 10/2022 – statut města Ostravy
  • Zásady ZAS 2024 – 02 Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn a doplňků
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, rozhodnutí o pronájmu bytu spadá do kompetence Rady městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti samostatné působnosti.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Nabídku bytů zveřejňujeme na informačním panelu odboru bytového a ostatního hospodářství v přízemí budovy D Radnice, případně nepravidelně v místním periodiku Jižní listy a  jiných periodikách.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  27.06.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno