Czech POINT - OBECNÍ POŠTA Ostrava-Jih

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Czech POINT - OBECNÍ POŠTA Ostrava-Jih

 2. Základní informace k životní situaci

  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

  Vydávají výpisy z veřejných evidencí:

  • Veřejný rejstřík (Obchodní rejstřík, Spolkový rejstřík, Nadační rejstřík, Rejstřík ústavů, Rejstřík společenství vlastníků jednotek a Rejstřík obecně prospěšných společností
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Výpis snímků z katastrální mapy
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • Insolvenční rejstřík
  • Trestní rejstřík právnických osob
  • Veřejný výpis údajů z registru osob

  Vydávají výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
  • Bodové hodnocení řidičů
  • Výpis údajů z registru obyvatel
  • Výpis z elektronických receptů pacienta
  • Výpis z evidence záznamů o očkování pacienta
  • Digitální certifikát EU-COVID
  • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
  • Výpis o využití údajů z registru osob
  • Neveřejný výpis údajů podnikajících fyzických osob z registru osob

  Autorizují kontaktní osoby, které žádají o oprávnění přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly.

  Přijímají podání:

  • Žádost o zřízení datové schránky
  • Žádost o vydání nových přístupových údajů k datové schránce
  • Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby
  • Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osoby
  • Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel
  • Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru osob
  • Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě
  • Žádost o zprostředkovanou identifikaci 

  Provádí autorizovanou konverzi dokumentů

  1. Konverze z listinné do elektronické podoby
  2. Konverze z elektronické do listinné podoby 

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O vydání ověřeného výpisu:

  • z veřejné evidence může požádat jakákoliv fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele)
  • z neveřejné evidence může požádat osoba, které se příslušný výpis týká po prokázání své totožnosti (např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). V případě žádosti o vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je někdy nezbytné doložit i platný řidičský průkaz. Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost. Po provedení úkonu se plná moc žadateli nevrací.

  O vydání přístupu do MA ISOH může požádat osobně provozovatel zařízení ke sběru autovraků či zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci, a to po předložení:

  • identifikace provozovatele - tj. výpisu z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT)
  • identifikace žadatele - tj. platného občanského průkazu
  • plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.

  Žadatelem v případě podání zpracovávaných agendou Czech POINT může být fyzická a právnická osoba, stejně tak v případě autorizované konverze. V případě žádosti spojených s ISDS (informačním systémem datových schránek) je žadatel povinen prokazovat totožnost.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Výpisy z veřejných evidencí (Veřejný rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách, Trestní rejstřík právnických osob., Insolvenční rejstřík):

  Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

  • u Veřejného rejstříku IČ subjektu
  • u Živnostenského rejstříku IČ podnikatele / fyzické osoby
  • u Katastru nemovitostí název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, nebo číslo pozemku, nebo číslo popisné
  • u Seznamu kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu
  • u Insolvenčního rejstříku IČ subjektu
  • u Trestního rejstříku právnických osob IČ subjektu

  Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisu je třeba přímo na pracovišti Czech POINT podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
  • Bodové hodnocení řidiče: pro vydání ověřeného výpisu je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) a někdy také předložit platný řidičský průkaz.

  Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). Po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací.

  Vzor plné moci k žádosti o výpis z rejstříku trestů ke stažení zde.

  Vzor plné moci k žádosti o výpis bodového hodnocení řidiče ke stažení zde.

   

  Autorizace kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu do MA ISOH:

  Pro vydání přístupu do MA ISOH je třeba doložit:

  • identifikaci provozovatele - tj. výpis z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT)
  • identifikaci žadatele - tj. platný občanský průkaz
  • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutárnín orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.

  Vzor plné moci k autorizaci kontaktní osoby MA ISOH ke stažení zde.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Všechny služby, které poskytuje agenda Czech POINT, jsou zahajovány ústní žádostí na příslušném pracovišti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obecní Pošta, Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Obecní Pošta, Horní 1492/55, Hrabůvka

  Pondělí 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00
  Úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Středa 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00
  Čtvrtek 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Kamila Folvarčná
  referent hospodářské správy 13 - Pošta Partner Plus
  +420599430100
  Hana Knollová
  referent hospodářské správy 12 - Pošta Partner Plus
  +420599430100
  Eva Siudová
  referent hospodářské správy 10 - Pošta Partner Plus
  +420599430100
  Lucie Záviská
  referent hospodářské správy 11 - Pošta Partner Plus
  +420599430100
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  V případě žádosti o vydání výpisu:

  • z Rejstříku trestů musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem). Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc).
  • z Bodového hodnocení řidiče musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem) a někdy platný řidičský průkaz. Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředn ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc).
  • V případě vydání výpisů z veřejných evidencí nepředkládá žadatel žádné doklady.

  V případě žádosti o autorizaci kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly, je nutné předložit:

  • identifikaci provozovatele - tj. výpis z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT
  • identifikaci žadatele - tj. platný občanský průkaz
  • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na předepsaném tiskopise (viz vzor plné moci).

  V případě jakýchkoliv podání doloží žadatel svou totožnost.

  V žádostech o autorizovanou konverzi nepředkládá žadatel žádné doklady.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky jsou hrazeny na místě v hotovosti. Žadatel obdrží potvrzení o zaplacení.

   CENÍK SLUŽEB CZECH POINT

  Veřejné evidenceCena za první stranuCena za každou další stranu
  Katastr nemovitostí 100,00 Kč 50,00 Kč
  Veřejný rejstřík 100,00 Kč 50,00 Kč
  Živnostenský rejstřík 100,00 Kč 50,00 Kč
  Rejstřík trestů právnických osob 100,00 Kč      -
  Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,00 Kč 50,00 Kč
  Insolvenční rejstřík 100,00 Kč

  50,00 Kč

  Autorizovaná konverze dokumentů 30,00 Kč

  30,00 Kč

  Podání živnostenskému úřaduCena
  Ohlášení živnosti 1000,00 Kč
  Přijetí žádosti o koncesi 1000,00 Kč
  Ohlášení další živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
  500,00 Kč
  Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy  50,00 Kč
  Neveřejné evidenceCena za první stranuCena za každou další stranu
  Rejstřík trestů 100,00 Kč -
  Bodové hodnocení řidiče 100,00 Kč 50,00 Kč
  Registr účastníků MA ISOH 100,00 Kč 50,00 Kč
  Zprostředkovaná identifikace 200,00  Kč
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ověřený výpis z informačního systému veřejné správy, popř. oprávnění k přístupu do MA ISOH obdrží žadatel bezprostředně po podání žádosti. Všechna podání jsou zpracovávána rovněž bezprostředně po podání žádosti. Autorizovanou konverzi zpracovává pracoviště zpravidla okamžitě, v případě, že se jedná o velký objem konvertovaných dokumentů, je s žadatelem dohodnuta doba předání.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Žádné sankce nejsou uplatňovány.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  nahlížení do katastru nemovitostí     http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

  neoficiální výpisy z obchodního rejstříku    www.justice.cz

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  13.06.2024

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno