Ztráty a nálezy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráty a nálezy

 2. Základní informace k životní situaci

  Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení. § 1045 – 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi, nebo tomu, kdo ji ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nejedná se o věc opuštěnou, odevzdá ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

  Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti (např. umístěná v blízkosti popelnic, pohozená v křoví, za garážemi a na podobných místech), považuje se za opuštěnou bez dalšího. Opuštěné věci a odpad NEPATŘÍ do agendy ztrát a nálezů. Takovéto věci nebudou jako nález přijímány. Rovněž věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké, či plesnivé. Do agendy ztrát a nálezů nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televizory, rádia, monitory apod., u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

  Pokud je věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli tohoto zařízení (např. nález věci v MHD se odevzdá na Dopravním podniku Ostrava, a.s., ve vlaku pak provozovateli).

  Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka a nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci. Na základě obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění změny, která byla provedena obecně závaznou vyhláškou č. 9/2015, statutární město Ostrava přijímá do městského útulku pouze psy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V případě odevzdání nálezu je oprávněn jednat nálezce. V případě vyzvednutí nálezu je oprávněn jednat vlastník nebo ten, kdo věc ztratil (držitel, vypůjčitel).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osoba, která nalezne ztracenou věc, je povinna ji odevzdat tomu, kdo ji ztratil, nebo jejímu vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

  V případě nálezu věci na území městského obvodu Ostrava-Jih, u které nejde zjistit kdo ji ztratil, je příslušným orgánem k přebírání, uschování a vydání nálezu městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, odbor hospodářské správy, kancelář č. 024 v přízemí radnice budova A.

  V případě, že byla věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení (např. v MHD je to Dopravní podnik Ostrava, a.s. a u vlaků je to provozovatel), který se zachová podle jiných právních předpisů. Není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Odevzdáním věci na obci a sepsáním protokolu o odevzdání nálezu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na odboru hospodářské správy, kancelář č. 024 v budově A městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru hospodářské správy, budova A, přízemí, kanc. č. 024
  Zuzana Nitrová, oddělení hospodářské správy, tel.: 599 430 366, e-mail: ,
  Gabriela Dofková, oddělení hospodářské správy, tel.: 599 430 134, gabriela.dofkova@ovajih.cz.
  pondělí a středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek    8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00
  pátek               8:00 – 11:30

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu pro cizince nebo azylanta)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při odevzdání nálezu není potřebný žádný formulář, záznam o nálezu sepíše pověřený zaměstnanec Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih na místě.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Odevzdání nálezu není nijak zpoplatněno. Přihlásí-li se vlastník věci ve lhůtě do 3 let od vyhlášení nálezu, je povinen uhradit obci náklady, pokud jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. Dále je vlastník povinen uhradit nálezci nálezné, pokud o něj nálezce požádá.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odevzdání nálezu se vyřídí přímo na místě.
  Vlastník, nebo ten, kdo věc ztratil, se může přihlásit do 3 let od vyhlášení nálezu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vlastník věci, který se o svou ztracenou věc přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své vlastnické právo k dané věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti, místa, kde byla věc ztracena apod.).

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Odevzdání nebo převzetí nálezu nelze vyřídit elektronickou poštou. Dotaz na nalezenou věc je možno zadat na adrese http://nalezy.ostrava.cz, případně vznést prostřednictvím datové schránky městského obvodu Ostrava-Jih (ID datové schránky: 2s3brdz), nebo prostřednictvím elektronické pošty , nebo posta@ovajih.cz.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
  • zákon č. 328/199 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.05.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno