Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Ztráty a nálezy

Poslední změna: Úterý 06.10.2015 10:26 by Lukeštík Tomáš

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráty a nálezy

 2. Základní informace k životní situaci

  Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 1045 - 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi, nebo tomu, kdo ji ztratil.  Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nejedná se o věc opuštěnou, odevzdá ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

  Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Opuštěné věci a odpad NEJSOU agendou ztrát a nálezů. Takovéto věci nebudou jako nález přijímány. Rovněž věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké, či plesnivé. Do agendy ztrát a nálezů nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televizory, rádia, monitory apod., u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

  Pokud je věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli tohoto zařízení.

  Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka a nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci. Na základě obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění změny, která byla provedena obecně závaznou vyhláškou č. 9/2015, statutární město Ostrava přijímá do městského útulku pouze psy.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V případě odevzdání nálezu je oprávněn jednat nálezce. V případě vyzvednutí nálezu je oprávněn jednat vlastník nebo ten, kdo věc ztratil (držitel, vypůjčitel).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osoba, která nalezne ztracenou věc, je povinna ji odevzdat tomu, kdo ji ztratil, nebo jejímu vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

  V případě nálezu věci na území městského obvodu Ostrava-Jih, u které nejde zjistit kdo ji ztratil, je příslušným orgánem k přebírání, uschování a vydání nálezu městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, odbor hospodářské správy, kancelář č. 024 v přízemí radnice budova A.

  V případě, že byla věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů. Není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Odevzdáním věci na obci a sepsáním protokolu o odevzdání nálezu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na odboru hospodářské správy, kancelář č. 024 v budově A městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru hospodářské správy, budova A, přízemí, kanc. č. 024
  Mgr. Taťána Frajs, oddělení hospodářské správy tel.: 599 430 326 e-mail: ,
  Gabriela Dofková, tel.: 599 430 134, gabriela.dofkova@ovajih.cz.
  pondělí a středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
  v jinou dobu pouze po telefonické domluvě.

  Občanský průkaz je možno odevzdat v budově A radnice v kanceláři č. 020
  pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek:  8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu pro cizince nebo azylanta)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při odevzdání nálezu není potřebný žádný formulář, záznam o nálezu sepíše pověřený zaměstnanec Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih na místě.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Odevzdání nálezu není nijak zpoplatněno. Přihlásí-li se vlastník věci ve lhůtě do 36 měsíců od odevzdání věci obci, je povinen uhradit obci náklady, pokud jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. Dále je vlastník povinen uhradit nálezci nálezné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odevzdání nálezu se vyřídí přímo na místě.
  Vlastník, nebo ten, kdo věc ztratil, se může přihlásit do 3 let od vyhlášení nálezu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vlastník věci, který se o svou ztracenou věc přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své vlastnické právo k dané věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti, místa, kde byla věc ztracena apod.).

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Odevzdání nebo převzetí nálezu nelze vyřídit elektronickou poštou.

  Dotaz na nalezenou věc je možno vznést prostřednictvím datové schránky městského obvodu Ostrava-Jih:

  ID datové schránky: 2s3brdz

  nebo prostřednictvím elektronické pošty:

  tatana.frajs@ovajih.cz
  gabriela.dofkova@ovajih.cz
  posta@ovajih.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
  • zákon č. 328/199 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  17.09.2015

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  18.04.2018

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Akce dokumentů