Vyřízení loveckého lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyřízení loveckého lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občané České republiky s trvalým pobytem v obvodech Ostrava-Jih a Proskovice, starší 16 let. O lovecký lístek mohou žádat rovněž cizinci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Doklady nutné k získání nebo prodloužení platností loveckého lístku:

  1. Vysvědčení o zkouškách z myslivosti nebo doklad o studiu na odborné škole, na které je myslivost povinným předmětem nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole (index)
  2. Výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
  3. Doklad o pojištění proti škodám při výkonu myslivosti
  4. Čestné prohlášení žadatele, že mu v posledních dvou letech na úseku myslivosti nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 35 a § 46 zákona o přestupcích) a ani mu nebyla pravomocně uložena pokuta podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  5. Občanský průkaz (v případě, že žadatel je nezletilá osoba mladší 18 let, předkládá zákonný zástupce žadatele svůj občanský průkaz a zároveň i rodný list žadatele)

  Postup vyřízení:

   1. Vyzvednutí žádosti o vydání loveckého lístku v úřední den (po., st.) v kanceláři referátu životního prostředí (budova B, kancelář č. 102), kde budou ověřeny údaje a předán variabilní symbol pro platbu správního poplatku k žádosti
   2. Po sdělení variabilního symbolu zaplacení správního poplatku na pokladně
   3. Vyzvednutí hotového lístku v kanceláři referátu životního prostředí
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním žádosti (předtištěný formulář) v kanceláři č. 102, budova B a jejím podáním na podatelně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

   

  Odbor výstavby a životního prostředí, budova B, 1. patro, kancelář č. 102 Kontaktní osoby:Ing. Jakub Nitra, Ing. Radomíra Hudečková

  telefon: 599 430 224, 378

  Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.

   

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Vysvědčení o úspěšně složených zkouškách z myslivosti nebo doklad o studiu na odborné škole, na které je myslivost povinným předmětem nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole (index)
  • Výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
  • Doklad o pojištění proti škodám při výkonu myslivosti
  • Čestné prohlášení žadatele, že mu v posledních dvou letech na úseku myslivosti nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 35 a § 46 zákona o přestupcích) a ani mu nebyla pravomocně uložena pokuta podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Občanský průkaz (v případě, že žadatel je nezletilá osoba mladší 18 let, předkládá zákonný zástupce žadatele svůj občanský průkaz a zároveň i rodný list žadatele)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti o vydání loveckého lístku a formulář Čestného prohlášení obdrží občan při vyřizování loveckého lístku v kanceláři č. 102, budova B. Formulář žádosti Formulář čestného prohlášení.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

   

  Hradí se v hotovosti na pokladně, až po vypsání žádosti. (Poplatky pro cizince jsou stejné)
  na 1 den
  30,- Kč
  na 5 dní 50,- Kč
  na 30 dní 70,- Kč
  na 6 měsíců
  100,- Kč
  na 1 rok 150,- Kč
  na 1 rok pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce
  75,- Kč
  na dobu neurčitou
  1000,-Kč
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Převzetí loveckého lístku osobně proti podpisu v kanceláři č. 102, budova B.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

   

  Vzhledem k rozličnosti případů je nutno podat žádost osobně.
  (Osobní návštěva je dále nutná z důvodu ověření osobních dokladů.)

   

   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 449/2001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška Ministerstva zemědělstvíč. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě odmítnutí vydání loveckého lístku se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Kdo loví zvěř bez loveckého lístku, dopouští se:

  • přestupku dle ust. § 63 odst. 1 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit pokutu do 30 000,- Kč; za tento přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let
  • trestného činu dle ust. § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo zemědělství ČR

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  21.02.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno