Vyřízení rybářského lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyřízení rybářského lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občané s trvalým pobytem v obvodech Ostrava-Jih a Proskovice. O rybářský lístek mohou žádat rovněž cizinci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Doklady nutné k získání nebo prodloužení platností rybářského lístku:

   1. Doklad o získané kvalifikaci, kterým je buď osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek (Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání rybářského lístku s platností na 30 dnů)
   2. Občanský průkaz (v případě, že žadatel je nezletilá osoba mladší 18 let, předkládá zákonný zástupce žadatele svůj občanský průkaz a zároveň i rodný list žadatele)

   Postup vyřízení:

    1. Vyzvednutí žádosti v úřední den (po., st.) v kanceláři referátu životního prostředí (budova B, kancelář 102), kde budou ověřeny údaje a předán variabilní symbol k žádosti
    2. Po sdělení variabilního symbolu zaplacení správního poplatku na pokladně
    3. Vyzvednutí hotového lístku v kanceláři referátu životního prostředí
   1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Vyplněním žádosti (předtištěný formulář) v kanceláři č. 102, budova B a jejím podáním na podatelně.

   2. Na které instituci životní situaci řešit

    Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

   3. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

     

    Odbor výstavby a životního prostředí, budova B, 1. patro, kancelář č. 102 Kontaktní osoby:Ing. Jakub Nitra, Ing. Radomíra Hudečková

    telefon: 599 430 224, 378

    Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.

     

     

   4. Jaké doklady je nutné mít s sebou
    • doklad o získané kvalifikaci, kterým je buď osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek (Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání rybářského lístku s platností na 30 dnů),
    • občanský průkaz (v případě, že žadatel je nezletilá osoba mladší 18 let, předkládá zákonný zástupce žadatele svůj občanský průkaz a zároveň i rodný list žadatele)
   5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

    Žádost obdrží občan při vyřizování rybářského lístku v kanceláři č. 102, budova B. Formulář žádosti

   6. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

    Hradí se v hotovosti na pokladně, až po vypsání žádosti. (Poplatky pro cizince jsou stejné)

    1 rok

    100,- Kč

    1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

    50,- Kč

    3 roky

    200,- Kč

    3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

    100,- Kč

    10 let

    500,- Kč

    10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

    250,- Kč

    na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let

    1 000,- Kč

    na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

    500,- Kč

    30 dní

    200,- Kč

   7. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    Lhůty jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla na počkání.

   8. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

    Nejsou stanoveni.

   9. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    Převzetí rybářského lístku osobně proti podpisu v kanceláři č. 102, budova B.

   10. Elektronická služba, kterou lze využít

     

    Vzhledem k rozličnosti případů je nutno podat žádost osobně.
    (Osobní návštěva je dále nutná z důvodu ověření osobních dokladů.)

     

     

   11. Podle kterého právního předpisu se postupuje
    • Zákon č. 99/2004Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
    • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb. o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
   12. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

    V případě odmítnutí vydání rybářského lístku se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí

   13. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    Kdo chytá ryby bez rybářského lístku, dopouští se:

    • přestupku dle ust. § 30 odst. 1 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, za který se uloží pokuta do 8 000,- Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku
    • trestného činu dle ust. § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
   14. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

    Ministerstvo zemědělství ČR

   15. Související životní situace a návody, jak je řešit
   16. Popis byl naposledy aktualizován

    05.01.2022

   17. Datum konce platnosti popisu

    Neuvedeno