Rozpočet m.o. Ostrava-Jih na rok 2005

-

 

Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2005
Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování
Tab. č.1

tis. Kč
Název třídy Schválený rozpočet r. 2004 Upravený rozpočet k 31.10.2004 Schválený rozpočtet r.2005
1 daňové příjmy 52 804 52 804 53 989
2 nedaňové příjmy 124 989 128 737 129 132
3 kapitálové příjmy 41 500 61 600 71 125
4 přijaté dotace 662 226 1 208 737 804 975

příjmy celkem 881 519 1 451 878 1 059 221
5 běžné výdaje 776 286 1 260 261 750 438
6 kapitálové výdaje 141 343 306 009 290 351

výdaje celkem 917 629 1 566 270 1 040 789

saldo příjmů a výdajů -36 110 -114 392 18 432
8 financování 36 110 114 392 -18 432


 

Rozpočet příjmů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2005
Tab.č.2 tis. Kč
Příjmy dle druhů Schválený rozpočet r. 2004 Upravený rozpočet k 31.10.2004 Očekávaná skutečnost r. 2004 Schválený rozpočet r.2005

Třída 1 - daňové příjmy 52 804 52 804 58 880 53 989
pol. 1341 poplatek ze psů 4 000 4 000 4 650 4 700
pol. 1343 poplatek z veř. prostranství 4 220 4 220 4 413 4 430
pol. 1344 poplatek ze vstupného 150 150 2 133 150
pol. 1347 popl. za výher. přístroje 8 000 8 000 8 460 8 400
pol. 1351 odvod výtěžku 8 800 8 800 10 919 9 000
pol. 1361 správní poplatky 13 734 13 734 14 405 13 409
pol. 1511 daň z nemovitostí 13 900 13 900 13 900 13 900

Třída 2 - nedaňové příjmy 124 989 128 737 130 734 129 132
pol. 2111 příjmy z vlastní činnosti 7 843 7 843 7 764 7 484
pol. 2122 odvody přísp. organizací 0 1 250 1 478 0
pol. 213x příjmy z pronájmu majetku 21 070 21 070 21 551 19 572
pol. 2141 příjmy z úroků 3 967 3 967 3 542 5 767
pol. 2210 sankční platby 400 400 793 400
pol. 2229 vratky transferů 0 216 216 0
pol. 2310 prodej nekapitál. majetku 5 5 24 20
pol. 232x ost. nedaňové příjmy 90 573 92 855 94 235 94 073
pol. 24xx splátky půjček 1 131 1 131 1 131 1 816

Třída 3 - kapitálové příjmy 41 500 61 600 82 112 71 125
pol. 3112 z prodeje domů a bytů 40 000 60 100 80 298 61 125
pol. 3111 z prodeje pozemků 1 500 1 500 1 795 10 000
pol. 3113 z prodeje ost. majetku 0 0 19 0
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 219 293 243 141 271 726 254 246

Třída 4 - přijaté dotace 662 226 1 208 737 1 174 509 804 975
pol. 4111 neinvest. dotace z VPS 0 2 500 2 500 0
pol. 4112 neinvest. dotace z SR 343 584 343 097 343 097 308 142
pol. 4113 neinvest. dotace z SF 4 347 4 347 4 347 4 013
pol. 4116 ost. neinvest. dotace z SR 1 800 1 969 1 969 3 800
pol. 4121 neinvest. dotace od obcí 174 399 218 354 218 354 174 942
pol. 4122 neinvest. dotace od krajů 0 402 042 402 042 0
pol. 4160 neinvest. dotace z SFA 0 856 856 0
pol. 4221 invest. dotace od obcí 45 007 138 955 104 727 221 766
pol. 4131 převody z vlastních fondů hosp. činnosti 93 089 96 617 96 617 92 312
Příjmy celkem 881 519 1 451 878 1 446 235 1 059 221

Financovánípol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 50 771 129 053 110 329 6 229
pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -9 621 -9 621 -9 621 -19 621
pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků -5 040 -5 040 -5 040 -5 040
Financování celkem 36 110 114 392 95 668 -18 432
CELKOVÉ ZDROJE 917 629 1 566 270 1 541 903 1 040 789

 

Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2005
Tab.č.3 tis. Kč


tis. Kč
Výdaje dle skupin a §§ Schválený rozpočet r. 2004 Upravený rozpočet k 31.10.2004 Očekávaná skutečnost r.2004 Schválený rozpočet r.2005

skup.1 zemědělské a lesní hospodářství 100 103 103 110
1014 ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče 100 100 100 110
1099 zemědělství 0 3 3 0


skup.2 prům. a ostatní odvětví hospodářství 15 616 38 568 42 997 16 923
2140 vnitřní obchod 69 75 80 66
2212 silnice 7 705 17 860 20 585 7 964
2219 záležitosti pozem. komunikací 6 849 18 975 20 605 7 935
2229 záležitosti v silniční dopravě 993 1 658 1 727 958


skup.3 služby pro obyvatelstvo 293 645 780 866 754 543 312 673
3111 předšk. zařízení 16 699 75 028 75 022 16 468
3113 základní školy 88 344 450 657 450 668 91 740
3114 spec. zákl. školy 0 10 10 0
3122 střed. odb. školy 0 7 7 0
3141 školní stravování 5 3 166 3 161 1 559
3314 činnosti knihovnické 0 5 5 0
3316 činnosti vydavatelské 0 2 2 0
3319 zál. kultury 680 1 024 1 024 793
3349 zál. sděl. prostředků 1 117 1 381 1 351 1 435
3392 zájmová činnost v kultuře 7 482 21 026 21 029 8 856
3399 zál. kultury, církví a sděl. prostř. 97 340 340 97
3419 tělovýchovná činnost 0 242 242 0
3421 využití volného času dětí 405 1 278 1 464 486
3599 ost. činnost ve zdravotnictví 0 6 6 0
3611 individuální bytová výstavba 4 4 614 4 616 6
3612 bytové hospodářství 138 952 171 451 142 750 144 822
3613 nebytové hospodářství 12 126 13 647 14 088 14 085
3632 pohřebnictví 367 402 551 364
3639 komunální služby, územní rozvoj 3 296 6 239 6 910 5 476
3722 sběr a svoz komun. odpadů 2 232 2 458 2 658 2 981
3729 ost. nakládání s odpady 1 400 1 561 1 561 1 510
3745 péče o vzhled obcí a VZ 20 439 26 322 27 078 21 995


skup.4 soc. věci a polit. zaměstnanosti 319 234 320 372 326 624 284 788
4174 dávky soc. péče pro staré občany 2 200 2 200 2 290 2 000
4175 dávky soc. péče pro rodinu a děti 288 800 288 800 293 900 248 800
4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 16 500 16 500 18 060 22 000
4182 příspěvek na zvl. pomůcky 2 250 2 250 2 470 2 000
4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 250 250 280 280
4314 pečovatelská služba 8 254 9 133 8 406 8 565
4318 ostatní soc. péče a pomoc star. obč. 312 312 250 274
4319 ostatní soc. péče a pomoc zdrav.post. 0 55 55 0
4339 ostatní soc. péče a pomoc rodině a manž. 240 249 231 310
4345 centra soc. pomoci 0 145 145 0
4349 ostatní soc. péče 428 478 537 559


skup.5 bezp. státu a právní ochrana 1 214 1 280 1 159 1 548
5212 civilní ochrana 1 004 1 066 945 1 299
5311 bezp. a veř. pořádek 2 0 0 0
5512 požární ochrana 208 214 214 249


skup.6 všeobecná veřejná správa a služby 146 477 119 072 120 882 134 396
6112 míst. zastupitelské orgány 9 735 9 935 8 805 10 153
6115 volby do ÚSC 0 0 1 503 0
6117 volby do EP 0 2 500 3 165 0
6171 činnost místní správy 94 945 103 982 104 747 107 343
6310 obecné příjmy a výdaje z fin. operací 154 159 219 206
6320 pojištění 1 080 1 080 1 027 1 100
6399 finanční operace 28 306 1 200 1 200 1 150
6402 finanční vypořádání 0 216 216 0
6409 ostatní činnosti 12 257 0 0 14 444
Celkem běžné výdaje 776 286 1 260 261 1 246 308 750 438

 

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2005
Tab.č.4


tis. Kč
Výdaje dle skupin a §§ Schválený rozpočet r. 2004 Upravený rozpočet k 31.10.2004 Očekávaná skutečnost r. 2004 Schválený rozpočet r.2005skup.2 prům. a ostatní odvětví hospodářství 9 560 18 930 13 096 8 937
2212 silnice 300 6 427 2 133 450
2219 záležitosti pozem. komunikací 8 960 12 163 10 963 8 487
2229 záležitosti v silniční dopravě 300 340 0 0


skup.3 služby pro obyvatelstvo 127 687 278 515 228 060 261 269
3111 předšk. zařízení 4 394 2 000 1 325 0
3113 základní školy 2 460 17 367 11 356 5 698
3141 školní stravování 4 865 20 643 16 465 6 027
3314 činnosti knihovnické 0 8 900 8 590 0
3392 zájmová činnost v kultuře 25 487 12 090 11 565 10 629
3412 sportovní zařízení 0 19 090 13 073 112 967
3419 tělovýchovná činnost 8 210 4 060 0 0
3421 využití volného času dětí 300 326 313 0
3611 individuální bytová výstavba 0 698 391 0
3612 bytové hospodářství 78 856 183 386 160 167 93 808
3613 nebytové hospodářství 2 255 2 597 2 597 2 000
3639 komunální služby, územní rozvoj 380 429 429 0
3745 péče o vzhled obcí a VZ 480 6 929 1 789 30 140


skup.4 soc. věci a polit. zaměstnanosti 355 1 950 1 950 13 700
4345 centra soc. pomoci 0 1 100 1 100 13 700
4349 ostatní soc. péče 355 850 850 0


skup.6 všeobecná veřejná správa a služby 3 741 6 614 5 614 6 445
6171 činnost místní správy 3 741 6 614 5 614 6 445
Celkem kapitálové výdaje 141 343 306 009 248 720 290 351

 

Schválený rozpočet výdajů dle ORJ na rok 2005
Tab. č. 5


tis. Kč
Výdaje dle skupin a §§ Schválený rozpočet r. 2004 Upravený rozpočet k 31.10.2004 Schválený rozpočet r. 2005 % k schválenému rozpočtu

1 odbor dopravy a komunálních služeb 50 671 78 479 48 000

běžné výdaje 44 671 71 366 48 000 107,5

kapitálové výdaje 6 000 7 113 0 0,0
2 odbor vnitřních věcí 10 720 15 636 12 376

běžné výdaje 10 020 14 957 12 376 123,5

kapitálové výdaje 700 679 0 0,0
3 odbor sociální péče 168 657 169 095 153 922

běžné výdaje 168 657 169 095 153 922 91,3

kapitálové výdaje 0 0 0
4 odbor financí a rozpočtu 96 619 104 789 105 470

běžné výdaje 96 619 104 789 105 470 109,2

kapitálové výdaje 0 0 0
5 odbor výstavby a ŽP 102 102 112

běžné výdaje 102 102 112 109,8

kapitálové výdaje 0 0 0
6 odbor bytového a ostatního hospodářství 145 779 199 797 157 621

běžné výdaje 140 779 188 984 153 872 109,3

kapitálové výdaje 5 000 10 813 3 749 75,0
7 odbor školství 105 023 511 424 106 652

běžné výdaje 105 023 511 424 106 652 101,6

kapitálové výdaje 0 0 0
8 odbor investiční 160 989 322 683 278 150

běžné výdaje 39 956 39 837 11 593 29,0

kapitálové výdaje 121 033 282 846 266 557 220,2
9 oddělení informační systém 2 661 3 050 2 400

běžné výdaje 1 361 1 792 2 400 176,3

kapitálové výdaje 1 300 1 258 0 0,0
10 odbor sociálně právní 146 084 146 093 126 242

běžné výdaje 146 084 146 093 126 242 86,4

kapitálové výdaje 0 0 0
11 odbor právní 300 300 302

běžné výdaje 300 300 302 100,7

kapitálové výdaje 0 0 0
12 odbor majetkový 16 597 13 587 31 295

běžné výdaje 9 287 10 287 11 250 121,1

kapitálové výdaje 7 310 3 300 20 045 274,2
13 org. složka Technická správa 0 0 2 633

běžné výdaje 0 0 2 633 0,0

kapitálové výdaje 0 0 0
14 oddělení kancelář starosty 1 170 1 235 1 170

běžné výdaje 1 170 1 235 1 170 100,0

kapitálové výdaje 0 0 0
0 rezerva 12 257 0 14 444

běžné výdaje 12 257 0 14 444 117,8

kapitálové výdaje 0 0 0

Celkem 917 629 1 566 270 1 040 789
Běžné výdaje celkem 776 286 1 260 261 750 438
Kapitálové výdaje celkem 141 343 306 009 290 351