Rozpočet městského obvodu Ostrava - Jih na rok 2006

-

List 1: Rekapitulace

Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2006

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

Tab. č.1

 

 

tis. Kč

Název třídy

Schválený rozpočet r. 2005

Upravený rozpočet k 31.10.2005

Rozpočet r.2006

 

 

 

 

1

daňové příjmy

53 989

57 274

56 402

2

nedaňové příjmy

129 132

125 752

124 498

3

kapitálové příjmy

71 125

71 125

102 176

4

přijaté dotace

804 975

954 470

829 052

 

příjmy celkem

1 059 221

1 208 621

1 112 128

5

běžné výdaje

750 438

819 725

796 646

6

kapitálové výdaje

290 351

482 965

291 235

 

výdaje celkem

1 040 789

1 302 690

1 087 881

 

saldo příjmů a výdajů

18 432

-94 069

24 247

8

financování

-18 432

94 069

-24 247

 

 

 

 

 

List 2: Příjmy

Rozpočet příjmů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2006

Tab. č.2 tis. Kč

Příjmy dle druhů

Schválený rozpočet r. 2005

Upravený rozpočet k 31.10.2005

Skutečnost r.2005

Rozpočet r.2006

 

Třída 1 - daňové příjmy

53 989

57 274

59 671

56 402

pol. 1341 poplatek ze psů

4 700

4 700

4 800

4 800

pol. 1343 poplatek z veř. prostranství

4 430

4 780

4 680

4 680

pol. 1344 poplatek ze vstupného

150

150

600

20

pol. 1347 popl. za výher. přístroje

8 400

8 400

9 000

9 000

pol. 1351 odvod výtěžku

9 000

11 259

11 259

9 000

pol. 1361 správní poplatky

13 409

14 085

15 432

15 002

pol. 1511 daň z nemovitostí

13 900

13 900

13 900

13 900

 

 

 

 

 

Třída 2 - nedaňové příjmy

129 132

125 752

131 495

124 498

pol. 2111 příjmy z vlastní činnosti

7 484

1 277

1 577

1 246

pol. 2144 mýtné

0

486

490

500

pol. 2122 odvody přísp. organizací

0

436

766

0

pol. 213x příjmy z pronájmu majetku

19 572

19 772

22 376

17 944

pol. 2141 příjmy z úroků

5 767

5 767

5 527

6 574

pol. 2210 sankční platby

400

400

859

400

pol. 2229 vratky transferů

0

134

134

0

pol. 2310 prodej nekapitál. majetku

20

20

24

17

pol. 232x ost. nedaňové příjmy

94 073

95 644

97 604

95 444

pol. 24xx splátky půjček

1 816

1 816

2 138

2 373

 

 

 

 

 

Třída 3 - kapitálové příjmy

71 125

71 125

73 223

102 176

pol. 3112 z prodeje domů a bytů

61 125

61 125

68 566

96 176

pol. 3111 z prodeje pozemků

10 000

10 000

4 657

6 000

pol. 3113 z prodeje ost. majetku

0

0

0

0

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

254 246

254 151

264 389

283 076

 

 

 

 

 

Třída 4 - přijaté dotace

804 975

954 470

894 821

829 052

pol. 4111 neinvest. dotace z VPS

0

913

237

0

pol. 4112 neinvest. dotace z SR

308 142

308 884

330 324

330 040

pol. 4113 neinvest. dotace z SF

4 013

4 013

4 013

3 680

pol. 4116 ost. neinvest. dotace z SR

3 800

3 948

4 548

3 554

pol. 4121 neinvest. dotace od obcí

174 942

213 649

207 365

180 947

pol. 4122 neinvest. dotace od krajů

0

0

0

0

pol. 4160 neinvest. dotace z SFA

0

372

372

0

pol. 4211 invest. dotace Z VPS

0

855

855

0

pol. 4221 invest. dotace od obcí

221 766

331 898

257 169

230 919

pol. 4131 převody z vlastních fondů hosp. činnosti

92 312

89 938

89 938

79 912

Příjmy celkem

1 059 221

1 208 621

1 159 210

1 112 128

 

 

 

 

 

Financování

 

 

 

 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

6 229

118 730

98 849

10 833

pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

-19 621

-19 621

-19 621

-30 040

pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků

-5 040

-5 040

-5 040

-5 040

Financování celkem

-18 432

94 069

74 188

-24 247

CELKOVÉ ZDROJE

1 040 789

1 302 690

1 233 398

1 087 881

List 3: Výdaje

Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2006

Tab. č.3 tis. Kč

 

 

 

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Schválený rozpočet r. 2005

Upravený rozpočet k 31.10.2005

Skutečnost r.2005

Rozpočet r.2006

 

 

 

 

 

skup.1

zemědělské a lesní hospodářství

110

110

110

110

1014

ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče

110

110

110

110

1099

zemědělství

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

skup.2

prům. a ostatní odvětví hospodářství

16 923

42 109

42 622

17 571

2140

vnitřní obchod

66

66

66

70

2212

silnice

7 964

15 222

15 222

8 184

2219

záležitosti pozem. komunikací

7 935

25 663

26 163

8 077

2229

záležitosti v silniční dopravě

958

1 158

1 171

1 240

 

 

 

 

 

 

skup.3

služby pro obyvatelstvo

312 673

355 097

313 335

337 258

3111

předšk. zařízení

16 468

17 424

16 639

14 524

3113

základní školy

91 740

99 404

99 404

93 127

3114

spec. zákl. školy

0

0

0

0

3122

střed. odb. školy

0

0

0

0

3141

školní stravování

1 559

6 701

6 382

319

3231

základní umělecké školy

0

30

30

0

3311

divadelní činnost

0

20

20

0

3314

činnosti knihovnické

0

0

0

0

3316

činnosti vydavatelské

0

10

10

0

3319

zál. kultury

793

1 067

1 067

370

3326

obnova hodnot. histor. povědomí

0

980

976

0

3349

zál. sděl. prostředků

1 435

1 460

1 460

1 485

3392

zájmová činnost v kultuře

8 856

9 637

9 634

9 234

3399

zál. kultury, církví a sděl. prostř.

97

167

167

196

3412

sportovní zařízení

0

20

20

0

3419

tělovýchovná činnost

0

268

268

200

3421

využití volného času dětí

486

1 225

1 245

1 116

3599

ost. činnost ve zdravotnictví

0

0

0

0

3611

individuální bytová výstavba

6

1 781

1 733

7

3612

bytové hospodářství

144 822

154 494

120 700

163 206

3613

nebytové hospodářství

14 085

18 504

17 663

13 981

3632

pohřebnictví

364

419

429

420

3639

komunální služby, územní rozvoj

5 476

8 070

8 094

6 435

3722

sběr a svoz komun. odpadů

2 981

2 981

2 951

2 958

3729

ost. nakládání s odpady

1 510

1 510

1 510

1 600

3745

péče o vzhled obcí a VZ

21 995

28 925

22 933

28 080

 

 

 

 

 

 

skup.4

soc. věci a polit. zaměstnanosti

284 788

287 004

307 470

307 331

4174

dávky soc. péče pro staré občany

2 000

2 000

2 230

2 200

4175

dávky soc. péče pro rodinu a děti

248 800

248 800

269 520

261 600

4181

příspěvek při péči o osobu blízkou

22 000

21 900

21 800

30 000

4182

příspěvek na zvl. pomůcky

2 000

2 000

2 600

2 400

4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

280

280

270

200

4199

ostatní dávky

0

140

140

100

4314

pečovatelská služba

8 565

9 115

9 100

9 452

4318

ostatní soc. péče a pomoc star. obč.

274

274

250

261

4319

ostatní soc. péče a pomoc zdrav.post.

0

31

31

40

4339

ostatní soc. péče a pomoc rodině a manž.

310

345

314

328

4345

centra soc. pomoci

0

169

169

160

4349

ostatní soc. péče

559

1 950

1 046

590

 

 

 

 

 

 

skup.5

bezp. státu a právní ochrana

1 548

1 613

1 622

460

5212

civilní ochrana

1 299

1 299

1 299

211

5311

bezp. a veř. pořádek

0

45

44

0

5512

požární ochrana

249

269

279

249

 

 

 

 

 

 

skup.6

všeobecná veřejná správa a služby

134 396

133 792

133 638

133 916

6112

míst. zastupitelské orgány

10 153

10 118

9 515

9 918

6115

volby do ÚSC

0

0

0

0

6117

volby do EP

0

0

0

0

6171

činnost místní správy

107 343

111 894

112 769

110 908

6221

humanitární zahr. Pomoc

0

115

115

0

6310

obecné příjmy a výdaje z fin. operací

206

309

309

207

6320

pojištění

1 100

1 100

1 044

1 100

6399

finanční operace

1 150

1 196

826

1 833

6402

finanční vypořádání

0

3 329

3 329

0

6409

ostatní činnosti

14 444

5 731

5 731

9 950

Celkem běžné výdaje

750 438

819 725

798 797

796 646

 

List 4: Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2006

Tab.č.4

 

 

 

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Schválený rozpočet r. 2005

Upravený rozpočet k 31.10.2005

Skutečnost r.2005

Rozpočet r.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skup.2

prům. a ostatní odvětví hospodářství

8 937

16 446

15 243

6 740

2140

vnitřní obchod, služby

0

333

330

0

2212

silnice

450

2 628

2 628

0

2219

záležitosti pozem. komunikací

8 487

13 485

12 285

6 740

2229

záležitosti v silniční dopravě

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

skup.3

služby pro obyvatelstvo

261 269

423 633

354 150

232 911

3111

předšk. zařízení

0

172

172

0

3113

základní školy

5 698

34 393

15 253

20 107

3141

školní stravování

6 027

14 738

10 906

3 832

3314

činnosti knihovnické

0

0

0

0

3392

zájmová činnost v kultuře

10 629

17 593

17 090

0

3412

sportovní zařízení

112 967

171 800

167 720

93 906

3419

tělovýchovná činnost

0

0

0

0

3421

využití volného času dětí

0

0

0

0

3611

individuální bytová výstavba

0

386

386

0

3612

bytové hospodářství

93 808

156 149

129 606

95 197

3613

nebytové hospodářství

2 000

3 140

3 137

1 000

3639

komunální služby, územní rozvoj

0

0

701

2 627

3745

péče o vzhled obcí a VZ

30 140

25 262

9 179

16 242

 

 

 

 

 

 

skup.4

soc. věci a polit. zaměstnanosti

13 700

13 710

1 160

34 150

4345

centra soc. pomoci

13 700

13 710

1 160

34 150

4349

ostatní soc. péče

0

0

0

0

skup.5

bezpečnost státu a právní ochrana

0

802

789

0

5311

bezpečnost a veřejný pořádek

0

802

789

0

 

 

 

 

 

 

skup.6

všeobecná veřejná správa a služby

6 445

28 374

11 567

17 434

6171

činnost místní správy

6 445

28 374

11 567

17 434

Celkem kapitálové výdaje

290 351

482 965

382 909

291 235

 

 

List 5: Výhled

Rozpočtový výhled městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2007 - 2009

 

 

 

 

tis. Kč

Příjmy a výdaje

2006

2007

2008

2009

Daňové příjmy

56 402

56 482

56 582

56 682

Nedaňové příjmy

124 498

121 554

118 841

115 707

Kapitálové příjmy

102 176

51 033

41 000

31 000

Vlastní příjmy celkem

283 076

229 069

216 423

203 389

Přijaté dotace

829 052

596 437

598 937

603 937

Příjmy celkem

1 112 128

825 506

815 360

807 326

Financování

-24 247

-35 540

-35 840

-36 240

Celkové zdroje

1 087 881

789 966

779 520

771 086

Běžné výdaje

796 646

757 686

756 881

762 217

Kapitálové výdaje

291 235

32 280

22 639

8 869