Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2007

-

List 1: Rekapitulace

Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2007

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

Tab. č.1

 

 

tis. Kč

Název třídy

Schválený rozpočet r. 2006

Upravený rozpočet k 31.10.2006

Rozpočet r.2007

 

 

 

 

1

daňové příjmy

56 402

58 881

60 315

2

nedaňové příjmy

124 498

130 166

125 531

3

kapitálové příjmy

102 176

133 044

136 614

4

přijaté transfery

829 052

998 968

393 621

 

příjmy celkem

1 112 128

1 321 059

716 081

5

běžné výdaje

796 646

917 315

533 495

6

kapitálové výdaje

291 235

475 121

144 240

 

výdaje celkem

1 087 881

1 392 436

677 735

 

saldo příjmů a výdajů

24 247

-71 377

38 346

8

financování

-24 247

71 377

-38 346

List 2: Příjmy

Rozpočet příjmů a financování městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2007

Tab. č.2 tis.Kč

Příjmy dle druhů

Schválený rozpočet r.2006

Upravený rozpočet k 31.10.2006

Rozpočet r.2007

 

 

 

 

Třída 1 - daňové příjmy

56 402

58 881

60 315

pol. 1341 poplatek ze psů

4 800

4 800

4 600

pol. 1343 poplatek z veř. prostranství

4 680

4 680

6 380

pol. 1344 poplatek ze vstupného

20

20

0

pol. 1347 popl. za výherní přístroje

9 000

9 000

9 500

pol. 1351 odvod výtěžku

9 000

11 479

11 500

pol. 1361 správní poplatky

15 002

15 002

14 435

pol. 1511 daň z nemovitostí

13 900

13 900

13 900

 

 

 

 

Třída 2 - nedaňové příjmy

124 498

130 166

125 531

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb

1 246

1 666

1 770

pol. 2119 ost. příjmy z vlastní činnosti

500

500

1 000

pol. 2122 odvody přísp. organizací

0

0

0

pol. 213x příjmy z pronájmu majetku

17 944

19 190

18 567

pol. 2141 příjmy z úroků

6 574

6 574

6 286

pol. 2210 sankční platby

400

506

500

pol. 2229 vratky transferů

0

0

0

pol. 2310 prodej nekapitál. majetku

17

17

17

pol. 232x ostatní nedaňové příjmy

95 444

99 340

94 921

pol.24xx splátky půjčených prostředků

2 373

2 373

2 470

 

 

 

 

Třída 3 - kapitálové příjmy

102 176

133 044

136 614

pol. 3112 z prodeje nemovitostí

96 176

124 676

120 194

pol. 3111 z prodeje pozemků

6 000

6 600

16 420

pol. 3113 z prodeje ostatního majetku

0

1 768

0

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

283 076

322 091

322 460

 

 

 

 

Třída 4 – přijaté transfery

829 052

998 968

393 621

pol. 4111 neinvestiční transfery z VPS

0

6 470

0

pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR

330 040

330 613

33 116

pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF

3 680

3 680

3 347

pol. 4116 ost. neinvest. transfery z SR

3 554

3 721

3 600

pol. 4121 neinvest. transfery od obcí

180 947

235 470

181 778

pol. 4122 neinvest. transfery od krajů

0

0

0

pol. 4211 investiční transfery z VPS

0

0

0

pol. 4221 investiční transfery od obcí

230 919

340 953

100 100

pol. 4131 převody z vlastních fondů hosp. činnosti

79 912

78 061

71 680

Příjmy celkem

1 112 128

1 321 059

716 081

 

 

 

 

Financování

 

 

 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

10 833

106 457

7 394

pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

-30 040

-30 040

-40 700

pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků

-5 040

-5 040

-5 040

Financování celkem

-24 247

71 377

-38 346

CELKOVÉ ZDROJE

1 087 881

1 392 436

677 735

List 3: Výdaje

Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2007

Tab. č.3

 

 

 

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Schválený rozpočet r.2006

Upravený rozpočet k 31.10.2006

Rozpočet r.2007

 

 

 

 

skup.1

zemědělství, lesní hospodářství

110

118

110

1014

ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče

110

110

110

1099

zemědělství

0

8

0

 

 

 

 

 

skup.2

prům. a ostatní odvětví hospodářství

17 571

53 388

31 202

2141

vnitřní obchod

70

93

96

2212

silnice

8 184

33 361

16 183

2219

záležitosti pozemních komunikací

8 077

18 570

13 683

2229

záležitosti v silniční dopravě

1 240

1 364

1 240

 

 

 

 

 

skup.3

služby pro obyvatelstvo

337 258

410 650

340 792

3111

předškolní zařízení

14 524

16 041

14 162

3113

základní školy

93 127

105 386

90 358

3114

speciální základní školy

0

0

0

3122

střední odborné školy

0

0

0

3141

školní stravování

319

319

0

3231

základní umělecké školy

0

0

0

3311

divadelní činnost

0

0

0

3314

činnosti knihovnické

0

0

0

3316

činnosti vydavatelské

0

5

0

3319

ostatní záležitosti kultury

370

353

173

3326

obnova hodnot historického povědomí

0

500

2 000

3349

záležitosti sdělovacích prostředků

1 485

1 485

1 485

3392

zájmová činnost v kultuře

9 234

9 402

9 663

3399

záležitosti kultury,církví

196

296

190

3412

sportovní zařízení v majetku obce

0

18 006

7 101

3419

tělovýchovná činnost

200

415

0

3421

využití volného času dětí a mládeže

1 116

1 130

507

3599

ostatní činnost ve zdravotnictví

0

0

0

3611

individuální bytová výstavba

7

581

5

3612

bytové hospodářství

163 206

196 690

156 579

3613

nebytové hospodářství

13 981

14 981

12 196

3632

pohřebnictví

420

420

430

3639

komunální služby, územní rozvoj

6 435

8 675

20 413

3722

sběr a svoz komunálních odpadů

2 958

3 458

1 850

3729

ostatní nakládání s odpady

1 600

1 650

1 580

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

28 080

30 857

22 100

 

 

 

 

 

skup.4

soc. věci a politika zaměstnanosti

307 331

309 287

11 365

4174

dávky soc. péče pro staré občany

2 200

2 200

0

4175

dávky soc. péče pro rodinu a děti

261 600

261 600

0

4181

příspěvek při péči o osobu blízkou

30 000

30 000

0

4182

příspěvek na zvl. pomůcky

2 400

2 400

0

4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

200

200

0

4199

ostatní dávky

100

100

0

4351

pečovatelská služba

9 452

9 705

10 273

4359

ostatní služby v oblasti soc. péče

261

261

200

4319

ostatní soc. péče a pomoc zdrav.post.

40

45

0

4339

ostatní soc. péče a pomoc rodině a manž.

328

379

328

4345

centra soc. pomoci

160

1 497

0

4349

ostatní soc. péče

590

900

564

 

 

 

 

 

skup.5

bezpečnost státu a právní ochrana

460

480

250

5212

ochrana obyvatelstva

211

211

0

5311

bezpečnost a veřejný pořádek

0

0

0

5512

požární ochrana

249

269

250

 

 

 

 

 

skup.6

všeobecná veřejná správa a služby

133 916

143 392

149 776

6112

zastupitelstva obcí

9 918

10 206

9 681

6114

volby do Parlamentu ČR

0

3 179

0

6115

volby do zastupitelstev ÚSC

0

3 020

0

6171

činnost místní správy

110 908

119 766

125 271

6221

humanitární zahraniční pomoc

0

0

0

6310

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

207

357

357

6320

pojištění

1 100

1 100

1 100

6399

finanční operace

1 833

2 036

1 764

6402

finanční vypořádání

0

3 675

0

6409

ostatní činnosti

9 950

53

11 603

Celkem běžné výdaje

796 646

917 315

533 495

List 4: Kap_výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2007

Tab.č.4

 

 

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Schválený rozpočet r.2006

Upravený rozpočet k 31.10.2006

Rozpočet r.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skup.2

prům. a ostatní odvětví hospodářství

6 740

17 525

5 000

2141

vnitřní obchod

0

0

0

2212

silnice

0

3 224

0

2219

záležitosti pozemních komunikací

6 740

14 301

5 000

2229

záležitosti v silniční dopravě

0

0

0

 

 

 

 

 

skup.3

služby pro obyvatelstvo

232 911

394 446

139 240

3111

předškolní zařízení

0

4 042

0

3113

základní školy

20 107

33 476

8 420

3141

školní stravování

3 832

6 060

0

3314

činnosti knihovnické

0

0

0

3392

zájmová činnost v kultuře

0

1 321

0

3412

sportovní zařízení

93 906

179 149

32 200

3419

tělovýchovná činnost

0

0

0

3421

využití volného času dětí

0

0

0

3611

individuální bytová výstavba

0

174

0

3612

bytové hospodářství

95 197

145 879

98 620

3613

nebytové hospodářství

1 000

1 000

0

3639

komunální služby, územní rozvoj

2 627

3 086

0

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

16 242

20 259

0

 

 

 

 

 

skup.4

soc. věci a polit. zaměstnanosti

34 150

42 674

0

4345

centra soc. pomoci

34 150

42 674

0

4349

ostatní soc. péče

0

0

0

skup.5

bezpečnost státu a právní ochrana

0

0

0

5311

bezpečnost a veřejný pořádek

0

0

0

 

 

 

 

 

skup.6

všeobecná veřejná správa a služby

17 434

20 476

0

6171

činnost místní správy

17 434

20 476

0

Celkem kapitálové výdaje

291 235

475 121

144 240

 

 

List 6: Výhled

Rozpočtový výhled městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2008 - 2010

Tab. č. 6

 

 

 

tis. Kč

 

2007

2008

2009

2010

Daňové příjmy

60 315

60 380

60 450

60 500

Nedaňové příjmy

125 531

121 148

116 971

114 451

Kapitálové příjmy

136 614

76 400

65 600

65 600

Vlastní příjmy celkem

322 460

257 928

243 021

240 551

Přijaté transfery

393 621

294 000

295 000

296 000

Příjmy celkem

716 081

551 928

538 021

536 551

Financování

-38 346

-46 040

-38 120

-27 040

Celkové zdroje

677 735

505 888

499 901

509 511

Běžné výdaje

533 495

505 888

499 901

509 511

Kapitálové výdaje

144 240

0

0

0