Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2008

-

Rekapitulace

Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2008

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

Tab. č.1

 

 

tis. Kč

Název třídy

Schválený rozpočet r. 2007

Upravený rozpočet k 31.10.2007

Rozpočet r.2008

 

 

 

 

1

daňové příjmy

60 315

60 315

66 858

2

nedaňové příjmy

125 531

127 835

123 859

3

kapitálové příjmy

136 614

146 614

119 696

4

přijaté transfery

393 621

749 588

363 053

 

příjmy celkem

716 081

1 084 352

673 466

5

běžné výdaje

533 495

879 496

546 476

6

kapitálové výdaje

144 240

339 161

145 792

 

výdaje celkem

677 735

1 218 657

692 268

 

saldo příjmů a výdajů

38 346

-134 305

-18 802

8

financování

-38 346

134 305

18 802

Příjmy

Rozpočet příjmů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2008

Tab. č.2 tis. Kč

Příjmy dle druhů

Schválený rozpočet r.2007

Upravený rozpočet k 31.10.2007

Očekávaná skutečnost r. 2007

Rozpočet r.2008

 

Třída 1 - daňové příjmy

60 315

60 315

66 575

66 858

pol. 1341 poplatek ze psů

4 600

4 600

4 600

4 600

pol. 1343 poplatek z veř. prostranství

6 380

6 380

9 650

10 040

pol. 1344 poplatek ze vstupného

0

0

44

0

pol. 1347 popl. za výher. přístroje

9 500

9 500

10 000

10 000

pol. 1351 odvod výtěžku

11 500

11 500

12 958

12 958

pol. 1361 správní poplatky

14 435

14 435

15 423

15 360

pol. 1511 daň z nemovitostí

13 900

13 900

13 900

13 900

 

 

 

 

 

Třída 2 - nedaňové příjmy

125 531

127 835

129 917

123 859

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb

1 770

1 770

3 195

3 180

pol. 2119 ostatní příjmy z vl. činnosti

1 000

1 000

891

883

pol. 2122 odvody přísp. organizací

0

600

600

0

pol. 213x příjmy z pronájmu majetku

18 567

19 496

19 247

16 023

pol. 2141 příjmy z úroků

6 286

6 286

9 553

9 883

pol. 2210 sankční platby

500

500

630

500

pol. 2229 vratky transferů

0

0

10

0

pol. 2310 prodej nekapitál. majetku

17

17

17

17

pol. 232x ostatní nedaňové příjmy

94 921

95 696

93 197

91 282

pol.24xx splátky půjčených prostředků

2 470

2 470

2 577

2 091

 

 

 

 

 

Třída 3 - kapitálové příjmy

136 614

146 614

140 034

119 696

pol. 3112 z prodeje nemovitostí

120 194

130 194

130 000

110 196

pol. 3111 z prodeje pozemků

16 420

16 420

8 600

9 500

pol. 3113 ostatní

0

0

1 434

0

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

322 460

334 764

336 526

310 413

 

 

 

 

 

Třída 4 – přijaté transfery

393 621

749 588

601 831

363 053

pol. 4111 neinvestiční transfery z VPS

0

11 615

9 615

0

pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR

33 116

33 722

33 722

33 453

pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF

3 347

3 347

3 347

3 014

pol. 4116 ost. neinvest. transfery z SR

3 600

235 346

152 821

3 200

pol. 4121 neinvest. transfery od obcí

181 778

218 420

218 109

194 865

pol. 4122 neinvest. transfery od krajů

0

0

0

0

pol. 4211 investiční transfery z VPS

0

5 241

5 241

0

pol. 4221 investiční transfery od obcí

100 100

172 233

109 312

88 658

pol. 4131 převody z vlastních fondů hosp. činnosti

71 680

69 664

69 664

39 863

Příjmy celkem

716 081

1 084 352

938 357

673 466

 

 

 

 

 

Financování

 

 

 

 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

7 394

180 045

118 784

80 642

pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

-40 700

-40 700

-40 700

-56 800

pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků

-5 040

-5 040

-5 040

-5 040

Financování celkem

-38 346

134 305

73 044

18 802

CELKOVÉ ZDROJE

677 735

1 218 657

1 011 401

692 268

 

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2008

Tab. č.3

 

 

 

 

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Schválený rozpočet r.2007

Upravený rozpočet k 31.10.2007

Očekávaná skutečnost r. 2007

Rozpočet r.2008

 

 

 

 

 

skup.1

zemědělství, lesní hospodářství

110

100

82

110

1014

ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče

110

100

82

110

1099

ostatní výdaje

0

0

0

0

skup.2

prům. a ostatní odvětví hospodářství

31 202

52 876

57 278

33 803

2141

vnitřní obchod

96

96

120

93

2212

silnice

16 183

16 183

17 385

17 453

2219

záležitosti pozemních komunikací

13 683

35 357

38 214

14 787

2229

záležitosti v silniční dopravě

1 240

1 240

1 559

1 470

skup.3

služby pro obyvatelstvo

340 792

407 156

340 845

350 562

3111

předškolní zařízení

14 162

19 003

19 167

15 252

3113

základní školy

90 358

103 379

103 679

94 622

3114

speciální základní školy

0

0

0

0

3122

střední odborné školy

0

0

0

0

3141

školní stravování

0

0

0

0

3231

základní umělecké školy

0

0

0

0

3311

divadelní činnost

0

0

0

0

3314

činnosti knihovnické

0

0

0

0

3316

činnosti vydavatelské

0

0

0

0

3319

ostatní záležitosti kultury

173

321

318

173

3326

obnova hodnot historického povědomí

2 000

2 000

1 870

1 200

3349

záležitosti sdělovacích prostředků

1 485

1 485

1 485

2 222

3392

zájmová činnost v kultuře

9 663

10 048

10 035

10 142

3399

záležitosti kultury,církví

190

220

220

190

3412

sportovní zařízení v majetku obce

7 101

8 858

8 100

5 960

3419

tělovýchovná činnost

0

300

300

0

3421

využití volného času dětí a mládeže

507

1 321

1 317

508

3599

ostatní činnost ve zdravotnictví

0

0

0

0

3611

individuální bytová výstavba

5

395

391

2

3612

bytové hospodářství

156 579

196 200

114 422

135 700

3613

nebytové hospodářství

12 196

12 712

13 155

14 011

3632

pohřebnictví

430

430

474

433

3639

komunální služby, územní rozvoj

20 413

24 424

26 759

27 401

3722

sběr a svoz komunálních odpadů

1 850

1 850

1 866

1 850

3729

ostatní nakládání s odpady

1 580

1 630

1 638

1 680

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

22 100

22 580

35 649

39 216

skup.4

soc. věci a politika zaměstnanosti

11 365

254 031

146 527

20 648

4171

příspěvek na žívobytí

0

140 500

73 500

0

4172

doplatek na bydlení

0

50 000

18 500

0

4173

mimořádná okamžitá pomoc

0

5 450

2 150

0

4179

ostatní dávky sociální pomoci

0

30 150

26 523

0

4181

příspěvek při péči o osobu blízkou

0

300

211

0

4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

0

3 000

3 000

0

4183

příspěvek na úpravu bezbariérového bytu

0

300

275

0

4311

sociální poradenství

0

10

10

0

4319

ostatní výdaje soc. poradenství

0

3

3

0

4329

ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži

0

11 615

9 490

7 864

4339

soc. péče a pomoc rodině a manželství

328

328

288

203

4344

sociální rehabilitace

0

50

50

0

4349

soc. péče a pomoc ostatnímu obyvatelstvu

564

744

739

794

4351

pečovatelská služba

10 273

10 298

10 539

11 578

4355

týdenní stacionáře

0

18

18

0

4356

denní stacionáře

0

971

971

0

4359

ostatní služby v oblasti sociální péče

200

200

166

209

4376

služby následné péče

0

10

10

0

4377

sociálně terapeutické dílny

0

15

15

0

4379

ostatní služby sociální prevence

0

59

59

0

4399

ostatní záležitosti sociálních věcí

0

10

10

0

skup.5

bezpečnost státu a právní ochrana

250

290

182

246

5212

ochrana obyvatelstva

0

0

0

0

5311

bezpečnost a veřejný pořádek

0

0

0

0

5512

požární ochrana

250

290

182

246

 

 

 

 

 

 

skup.6

všeobecná veřejná správa a služby

149 776

165 043

158 781

141 107

6112

zastupitelstva obcí

9 681

9 651

11 739

11 878

6114

volby do Parlamentu ČR

0

0

0

0

6115

volby do zastupitelstev ÚSC

0

0

27

0

6171

činnost místní správy

125 271

126 474

118 560

114 514

6221

humanitární zahraniční pomoc

0

0

0

0

6310

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

357

357

357

357

6320

pojištění

1 100

1 100

660

1 100

6399

finanční operace

1 764

2 029

2 106

1 758

6402

finanční vypořádání

0

15 331

15 331

0

6409

ostatní činnosti

11 603

10 101

10 001

11 500

Celkem běžné výdaje

533 495

879 496

703 695

546 476

 

 

 

Kapitálové výdaje

 

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2008

Tab.č.4

 

 

 

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Schválený rozpočet r.2007

Upravený rozpočet k 31.10.2007

Očekávaná skutečnost r. 2007

Rozpočet r.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skup.2

prům. a ostatní odvětví hospodářství

5 000

31 495

16 860

2 378

2141

vnitřní obchod

0

0

0

0

2212

silnice

0

1 919

1 747

0

2219

záležitosti pozemních komunikací

5 000

29 096

14 633

2 378

2221

provoz veřejné silniční dopravy

0

480

480

0

2229

záležitosti v silniční dopravě

0

0

0

0

skup.3

služby pro obyvatelstvo

139 240

289 791

143 948

142 514

3111

předškolní zařízení

0

300

300

0

3113

základní školy

8 420

57 758

28 650

26 542

3141

školní stravování

0

0

0

0

3314

činnosti knihovnické

0

0

0

0

3392

zájmová činnost v kultuře

0

248

248

0

3412

sportovní zařízení

32 200

29 943

16 503

35 333

3419

tělovýchovná činnost

0

0

0

0

3421

využití volného času dětí

0

0

0

0

3611

individuální bytová výstavba

0

0

0

0

3612

bytové hospodářství

98 620

186 317

95 178

80 110

3613

nebytové hospodářství

0

1 850

1 850

0

3639

komunální služby, územní rozvoj

0

2 705

759

0

3699

ostatní záležitosti bydlení

0

10 000

0

529

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0

670

460

0

skup.4

soc. věci a polit. zaměstnanosti

0

4 150

4 150

0

4356

denní stacionáře

0

4 070

4 070

0

4349

ostatní soc. péče

0

80

80

0

skup.5

bezpečnost státu a právní ochrana

0

0

0

0

5311

bezpečnost a veřejný pořádek

0

0

0

0

skup.6

všeobecná veřejná správa a služby

0

13 725

11 787

900

6171

činnost místní správy

0

13 725

11 787

900

Celkem kapitálové výdaje

144 240

339 161

176 745

145 792

 

 

 

Výdaje ORJ

Rozpočet výdajů dle ORJ na rok 2008

Tab. č. 5

 

 

 

tis. Kč

 

Schválený rozpočet r.2007

Upravený rozpočet k 31.10.2007

Rozpočet r.2008

% k schválenému rozpočtu

 

 

 

 

 

1

odbor dopravy a komunálních služeb

58 900

84 210

81 580

138,5

 

běžné výdaje

58 900

81 261

81 580

138,5

 

kapitálové výdaje

0

2 949

0

-

2

odbor vnitřních věcí

14 695

15 525

17 182

116,9

 

běžné výdaje

14 695

15 297

17 182

116,9

 

kapitálové výdaje

0

228

0

-

3

odbor sociální péče

3 842

124 042

3 110

80,9

 

běžné výdaje

3 842

124 042

3 110

80,9

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

4

odbor financí a rozpočtu

118 527

126 958

128 000

108,0

 

běžné výdaje

118 527

126 958

128 000

108,0

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

5

odbor výstavby a ŽP

112

102

112

100,0

 

běžné výdaje

112

102

112

100,0

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

6

odbor bytového a ost. hospodářství

174 869

204 503

147 465

84,3

 

běžné výdaje

174 869

203 849

146 565

83,8

 

kapitálové výdaje

0

654

900

-

7

odbor školství a kultury

111 654

129 730

114 045

102,1

 

běžné výdaje

111 654

129 350

114 045

102,1

 

kapitálové výdaje

0

380

0

-

8

odbor investiční

155 250

345 813

162 559

104,7

 

běžné výdaje

13 210

28 981

17 667

133,7

 

kapitálové výdaje

142 040

316 832

144 892

102,0

9

oddělení informační systém

3 900

4 967

3 900

100,0

 

běžné výdaje

3 900

3 902

3 900

100,0

 

kapitálové výdaje

0

1 065

0

-

10

odbor sociálně právní ochrany dětí

1 124

114 651

625

55,6

 

běžné výdaje

1 124

114 651

625

55,6

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

11

odbor právní

352

284

352

100,0

 

běžné výdaje

352

284

352

100,0

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

12

odbor majetkový

16 468

35 612

14 883

90,4

 

běžné výdaje

14 268

18 559

14 883

104,3

 

kapitálové výdaje

2 200

17 053

0

-

13

organizační složka Technická správa

3 733

3 778

3 510

94,0

 

běžné výdaje

3 733

3 778

3 510

94,0

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

14

oddělení organizační

2 708

2 708

1 220

45,1

 

běžné výdaje

2 708

2 708

1 220

45,1

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

15

oddělení kancelář starosty

0

0

2 225

-

 

běžné výdaje

0

0

2 225

-

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

0

rezerva

11 601

10 707

11 500

99,1

 

běžné výdaje-volnočasové aktivity

1 500

0

1 500

100,0

 

běžné výdaje ostatní

10 101

10 707

10 000

99,0

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

0

finanční vypořádání

0

15 067

0

-

 

Celkem

677 735

1 218 657

692 268

102,1

Běžné výdaje celkem

533 495

879 496

544 976

102,2

Kapitálové výdaje celkem

144 240

339 161

145 792

101,1

 

Výhled

 

Výhled městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2009 – 2011

 

 

 

 

tis. Kč

 

2008

2009

2010

2011

Daňové příjmy

66 858

66 822

66 842

66 862

Nedaňové příjmy

123 859

119 619

118 550

117 369

Kapitálové příjmy

119 696

11 500

500

500

Vlastní příjmy celkem

310 413

197 941

185 892

184 731

Přijaté transfery

363 053

289 227

293 227

298 227

Příjmy celkem

673 466

487 168

479 119

482 958

Financování

18 802

-54 540

-43 740

-34 040

Celkové zdroje

692 268

432 628

435 379

448 918

Běžné výdaje

546 476

432 628

435 379

448 918

Kapitálové výdaje

145 792

0

0

0