Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2010

-
Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2010
Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování tis.Kč


1 daňové příjmy 79 056
2 nedaňové příjmy 128 643
3 kapitálové příjmy 62 621
4 přijaté transfery 322 023
příjmy celkem 592 343
5 běžné výdaje 562 499
6 kapitálové výdaje 164 325
výdaje celkem 726 824
saldo příjmů a výdajů -134 481
8 financování 134 481


Příjmy


Třída 1 - daňové příjmy 79 056
pol. 1341 poplatek ze psů 4 300
pol. 1343 poplatek z veř. prostranství 10 000
pol. 1344 poplatek ze vstupného 0
pol. 1347 popl. za výher. přístroje 12 000
pol. 1351 odvod výtěžku 13 000
pol. 1361 správní poplatky 14 556
pol. 1511 daň z nemovitostí 25 200


Třída 2 - nedaňové příjmy 128 643
pol. 2111 příjmy z poskytování služeb 3 265
pol. 2119 ostatní příjmy z vl. činnosti 1 500
pol. 2122 odvody přísp. organizací 477
pol. 213x příjmy z pronájmu majetku 21 002
pol. 2141 příjmy z úroků 5 384
pol. 221x sankční platby 500
pol. 2229 vratky transferů 0
pol. 2310 prodej nekapitál. majetku 17
pol. 232x ostatní nedaňové příjmy 95 859
pol.24xx splátky půjčených prostředků 639


Třída 3 - kapitálové příjmy 62 621
pol. 3112 z prodeje nemovitostí 60 196
pol. 3111 z prodeje pozemků 2 425
pol. 3113 ostatní 0
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 270 320


Třída 4 – přijaté transfery 322 023
pol. 4111 neinvestiční transfery z VPS 0
pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR 33 413
pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF 2 347
pol. 4116 ost. neinvest. transfery z SR 0
pol. 4121 neinvest. transfery od obcí 190 902
pol. 4122 neinvest. transfery od krajů 0
pol. 4211 investiční transfery z VPS 0
pol. 4221 investiční transfery od obcí 43 857
Pol. 4222 investiční transfery od krajů 0
pol. 4131 převody z vlastních fondů hosp. činnosti 51 504
Příjmy celkem 592 343


Financování
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 194 521
pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -55 000
pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků -5 040
Financování celkem 134 481
CELKOVÉ ZDROJE 726 824


Výdaje


Skup. 1 zemědělství, lesní hospodářství 90
1014 ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče 90
1099 ostatní výdaje 0
Skup. 2 prům. a ostatní odvětví hospodářství 31 421
2141 vnitřní obchod 169
2212 silnice 16 099
2219 záležitosti pozemních komunikací 13 813
2229 záležitosti v silniční dopravě 1 340
Skup. 3 služby pro obyvatelstvo 365 371
3111 předškolní zařízení 23 499
3113 základní školy 65 435
3114 speciální základní školy 0
3122 střední odborné školy 0
3141 školní stravování 18 098
3231 základní umělecké školy 0
3299 ostatní záležitosti vzdělávání 0
3314 činnosti knihovnické 0
3316 činnosti vydavatelské 0
3319ostatní záležitosti kultury 259
3326 obnova hodnot historického povědomí 160
3349 záležitosti sdělovacích prostředků 2 358
3392 zájmová činnost v kultuře 9 970
3399 záležitosti kultury,církví 209
3412 sportovní zařízení v majetku obce 5 009
3419 tělovýchovná činnost 0
3421 využití volného času dětí a mládeže 503
3599 ostatní činnost ve zdravotnictví 0
3611 individuální bytová výstavba 0
3612 bytové hospodářství 165 351
3613 nebytové hospodářství 16 039
3632 pohřebnictví 460
3639 komunální služby, územní rozvoj 15 631
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 1 840
3729 ostatní nakládání s odpady 1 000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 39 550
Skup. 4 soc. věci a politika zaměstnanosti 14 927
4171 příspěvek na žívobytí 0
4172 doplatek na bydlení 0
4173 mimořádná okamžitá pomoc 0
4179 ostatní dávky sociální pomoci 0
4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 0
4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 0
4183 příspěvek na úpravu bezbariérového bytu 0
4311 sociální poradenství 0
4319 ostatní výdaje soc. poradenství 0
4329 ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži 2 050
4339 soc. péče a pomoc rodině a manželství 161
4344 sociální rehabilitace 0
4349 soc. péče a pomoc ostatnímu obyvatelstvu 734
4351 pečovatelská služba 11 772
4355 týdenní stacionáře 0
4356 denní stacionáře 0
4357 domovy 0
4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 210
4371 raná péče 0
4377 sociálně terapeutické dílny 0
4379 ostatní služby sociální prevence 0
4399 ostatní záležitosti sociálních věcí 0
Skup. 5 bezpečnost státu a právní ochrana 239
5212 ochrana obyvatelstva 0
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 0
5512 požární ochrana 239


Skup. 6 všeobecná veřejná správa a služby 150 451
6112 zastupitelstva obcí 12 214
6114 volby do Parlamentu ČR 0
6117 volby do EP 0
6171 činnost místní správy 117 869
6221 humanitární zahraniční pomoc 0
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 280
6320 pojištění 1 045
6399 finanční operace 1 732
6402 finanční vypořádání 0
6409 ostatní činnosti 17 311
Celkem běžné výdaje 562 499


Kapitálové výdaje


Skup. 2 prům. a ostatní odvětví hospodářství 33 857
2141 vnitřní obchod 0
2212 silnice 33 857
2219 záležitosti pozemních komunikací 0
2221 provoz veřejné silniční dopravy 0
2229 záležitosti v silniční dopravě 0
Skup. 3 služby pro obyvatelstvo 130 468
3111 předškolní zařízení 0
3113 základní školy 0
3141 školní stravování 0
3314 činnosti knihovnické 0
3392 zájmová činnost v kultuře 0
3412 sportovní zařízení 10 000
3419 tělovýchovná činnost 0
3421 využití volného času dětí 0
3611 individuální bytová výstavba 0
3612 bytové hospodářství 120 468
3613 nebytové hospodářství 0
3639 komunální služby, územní rozvoj 0
3699 ostatní záležitosti bydlení 0
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0
Skup. 4 soc. věci a polit. zaměstnanosti 0
4356 denní stacionáře 0
4349 ostatní soc. péče 0
Skup. 5 bezpečnost státu a právní ochrana 0
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 0
Skup. 6 všeobecná veřejná správa a služby 0
6171 činnost místní správy 0
Celkem kapitálové výdaje 164 325