Rozpočet městského obvodu Ostrava - Jih na rok 2011

-

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

 

 

 

Tab. č. 1

tis. Kč

Název třídy

Rozpočet r. 2011

1 daňové příjmy

71 654

2 nedaňové příjmy

45 272

3 kapitálové příjmy

62 596

4 přijaté transfery

399 850

 

 

Příjmy celkem

579 372

5 běžné výdaje

507 121

6 kapitálové výdaje

181 614

 

 

Výdaje celkem

688 735

saldo příjmů a výdajů

-109 363

8 financování

109 363

 

 

 

Rozpočet příjmů městského obvodu Ostrava - Jih na rok 2011

 

 

 

Tab. č. 2

tis. Kč

Příjmy dle druhů

Rozpočet r. 2011

 

 

Třída 1 – daňové příjmy

71 654

pol. 1341 poplatek ze psů

4 300

pol. 1343 poplatek z veř. prostranství

10 000

pol. 1347 poplatek za výherní hrací přístroje

12 000

pol. 1351 odvod výtěžku

9 600

pol. 1361 správní poplatky

10 554

pol. 1511 daň z nemovitostí

25 200

 

 

Třída 2 – nedaňové příjmy

45 272

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb

4 024

pol. 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti

2 012

pol. 2122 odvody příspěv. organizací

490

pol. 213x příjmy z pronájmu majetku

21 988

pol. 2141 příjmy z úroků

3 665

pol. 2212 sankční platby

500

pol. 2310 prodej nekapitál. majetku

10

pol. 232x ostatní nedaňové příjmy

12 551

pol. 24xx splátky půjčených prostředků

32

 

 

Třída 3 – kapitálové příjmy

62 596

pol. 3112 z prodeje nemovitostí

60 196

pol. 3111 z prodeje pozemků

2 400

 

 

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

179 522

 

 

Třída 4 – přijaté transfery

399 850

pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR

43 691

pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF

2 013

pol. 4121 neinvestiční transfery od obcí

190 889

pol. 4221 investiční transfery od obcí

48 200

pol. 4131 převody z vl.fondů hosp.činnosti

115 057

 

 

Příjmy celkem

579 372

 

 

Financování

 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

160 003

pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

-45 600

pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků

-5 040

Financování celkem

109 363

 

 

Celkové zdroje

688 735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava – Jih na rok 2011

 

 

 

Tab. č. 3

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Rozpočet r. 2011

 

 

Skup. 1 - zemědělství, lesní hospodářství

90

1014 ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče

90

 

 

Skup. 2 - prům. a ostatní odvětví hospodářství

32 540

2141 vnitřní obchod

164

2212 silnice

17 832

2219 záležitosti pozemních komunikací

13 212

2229 záležitosti v silniční dopravě

1 332

 

 

Skup. 3 - služby pro obyvatelstvo

310 193

3111 předškolní zařízení

28 534

3113 základní školy

65 503

3141 školní stravování

12 840

3319 ostatní záležitosti kultury

259

3326 obnova hodnot historického povědomí

160

3349 záležitosti sdělovacích prostředků

2 358

3392 zájmová činnost v kultuře

10 300

3399 záležitosti kultury, církví

209

3412 sportovní zařízení v majetku obce

4 918

3421 využití volného času dětí a mládeže

1 103

3612 bytové hospodářství

106 435

3613 nebytové hospodářství

16 566

3632 pohřebnictví

406

3639 komunální služby, územní rozvoj

19 092

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

1 890

3729 ostatní nakládání s odpady

800

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

38 820

 

 

Skup. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti

16 450

4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

2 545

4339 soc. péče a pomoc rodině a manželství

211

4349 soc. péče a pomoc ostatnímu obyvatelstvu

719

4351 pečovatelská služba

12 765

4359 ostatní služby v oblasti sociální péče

210

 

 

skup. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana

238

5512 požární ochrana

238

 

 

skup. 6 – všeobecná veřejná správa a služby

147 610

6112 zastupitelstva obcí

12 214

6171 činnost místní správy

120 349

6310 obec. příjmy a výdaje z finančních operací

250

6320 pojištění

1 045

6399 finanční operace

700

6409 ostatní činnosti

13 052

 

 

Celkem běžné výdaje

507 121

 

 

 

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava – Jih na rok 2011

 

 

 

Tab. č. 4

tis. Kč

Výdaje dle skupiny a §§

Rozpočet r. 2011

 

 

skup. 2 – prům. a ostatní odvětví hospodářství

15 000

2212 silnice

15 000

 

 

skup. 3 – služby pro obyvatelstvo

166 614

3412 sportovní zařízení

5 000

3612 bytové hospodářství

159 414

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 200

 

 

Celkem kapitálové výdaje

181 614