Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2012

-

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

Tab. č. 1

tis. Kč

Název třídy

Rozpočet r. 2012

1 daňové příjmy

58 511

2 nedaňové příjmy

43 886

3 kapitálové příjmy

101 196

4 přijaté transfery

378 772

 

 

Příjmy celkem

582 365

5 běžné výdaje

523 980

6 kapitálové výdaje

121 385

 

 

Výdaje celkem

645 365

saldo příjmů a výdajů

-63 000

8 financování

63 000

 

Rozpočet příjmů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2012

Tab. č. 2

tis. Kč

Příjmy dle druhů

Rozpočet r. 2012

 

 

Třída 1 – daňové příjmy

58 511

pol. 1341 poplatek ze psů

4 300

pol. 1343 poplatek z veř. prostranství

10 000

pol. 1347 poplatek za výherní hrací přístroje

17 000

pol. 1351 odvod výtěžku

2 800

pol. 1361 správní poplatky

4 411

pol. 1511 daň z nemovitostí

20 000

 

 

Třída 2 – nedaňové příjmy

43 886

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb

3 905

pol. 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti

1 548

pol. 2122 odvody příspěv. organizací

488

pol. 213x příjmy z pronájmu majetku

22 388

pol. 2141 příjmy z úroků

2 284

pol. 2212 sankční platby

500

pol. 2310 prodej nekapitál. majetku

10

pol. 232x ostatní nedaňové příjmy

12 163

pol. 24xx splátky půjčených prostředků

600

 

 

Třída 3 – kapitálové příjmy

101 196

pol. 3112 z prodeje nemovitostí

100 196

pol. 3111 z prodeje pozemků

1 000

 

 

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

203 593

 

 

Třída 4 – přijaté transfery

378 772

pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR

60 108

pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF

1 680

pol. 4121 neinvestiční transfery od obcí

185 257

pol. 4221 investiční transfery od obcí

0

pol. 4131 převody z vl.fondů hosp.činnosti

131 727

 

 

Příjmy celkem

582 365

 

 

Financování

 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

103 150

pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

-35 110

pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků

-5 040

Financování celkem

63 000

 

 

Celkové zdroje

645 365
Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2012

Tab. č. 3

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Rozpočet r. 2012

 

 

Skup. 1 - zemědělství, lesní hospodářství

90

1014 ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče

90

 

 

Skup. 2 - prům. a ostatní odvětví hospodářství

33 032

2141 vnitřní obchod

191

2212 silnice

17 646

2219 záležitosti pozemních komunikací

13 863

2229 záležitosti v silniční dopravě

1 332

 

 

Skup. 3 - služby pro obyvatelstvo

330 988

3111 předškolní zařízení

33 167

3113 základní školy

68 819

3141 školní stravování

12 916

3319 ostatní záležitosti kultury

259

3326 obnova hodnot historického povědomí

28

3349 záležitosti sdělovacích prostředků

2 358

3392 zájmová činnost v kultuře

10 300

3399 záležitosti kultury, církví

210

3412 sportovní zařízení v majetku obce

4 878

3421 využití volného času dětí a mládeže

1 127

3612 bytové hospodářství

107 467

3613 nebytové hospodářství

27 922

3632 pohřebnictví

557

3639 komunální služby, územní rozvoj

19 875

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

1 660

3729 ostatní nakládání s odpady

650

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

38 795

 

 

Skup. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti

16 770

4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

2 590

4339 soc. péče a pomoc rodině a manželství

156

4349 soc. péče a pomoc ostatnímu obyvatelstvu

725

4351 pečovatelská služba

13 112

4359 ostatní služby v oblasti sociální péče

187

 

 

skup. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana

238

5512 požární ochrana

238

 

 

skup. 6 – všeobecná veřejná správa a služby

142 862

6112 zastupitelstva obcí

10 778

6171 činnost místní správy

116 544

6310 obec. příjmy a výdaje z finančních operací

270

6320 pojištění

1 045

6399 finanční operace

700

6409 ostatní činnosti

13 525

 

 

Celkem běžné výdaje

523 980

 

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2012

Tab. č. 4

tis. Kč

Výdaje dle skupiny a §§

Rozpočet r. 2012

 

 

skup. 2 – prům. a ostatní odvětví hospodářství

0

2212 silnice

0

 

 

skup. 3 – služby pro obyvatelstvo

121 385

3113 základní školy

309

3412 sportovní zařízení

670

3612 bytové hospodářství

119 430

3613 nebytové hospodářství

976

Celkem kapitálové výdaje

121 385