Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2014

-

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

 

Tab. č. 1

tis. Kč

Název třídy

Rozpočet r. 2014

1 daňové příjmy

67 103

2 nedaňové příjmy

43 800

3 kapitálové příjmy

61 770

4 přijaté transfery

530 155

Příjmy celkem

702 828

5 běžné výdaje

597 342

6 kapitálové výdaje

157 121

Výdaje celkem

754 463

saldo příjmů a výdajů

-51 635

8 financování

51 635

 

 

Rozpočet příjmů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2014

 

Tab. č. 2

tis. Kč

Příjmy dle druhů

Rozpočet r. 2014

Třída 1 – daňové příjmy

67 103

pol. 1341 poplatek ze psů

4 300

pol. 1343 poplatek z veř. prostranství

8 000

pol. 1351 odvod z loterií a podobných her

15 300

pol. 1355 odvod z VHP

15 300

pol. 1361 správní poplatky

2 203

pol. 1511 daň z nemovitosti

22 000

Třída 2 – nedaňové příjmy

43 800

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb

4 033

pol. 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti

3 635

pol. 2122 odvody příspěv. organizací

489

pol. 213x příjmy z pronájmu majetku

24 572

pol. 2141 příjmy z úroků

750

pol. 2212 sankční platby

500

pol. 2310 prodej nekapitál. majetku

5

pol. 232x ostatní nedaňové příjmy

9 816

Třída 3 – kapitálové příjmy

61 770

pol. 3112 z prodeje nemovitostí

60 070

pol. 3111 z prodeje pozemků

1 700

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

172 673

Třída 4 – přijaté transfery

530 155

pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR

44 192

pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF

1 014

pol. 4121 neinvestiční transfery od obcí

253 471

pol. 4131 převody z vl.fondů hosp.činnosti

186 829

pol. 4221 investiční transfery od obcí 44 649

Příjmy celkem

702 828

 

 

Financování

 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

56 675

pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

0

pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků

-5 040

Financování celkem

51 635

 

 

Celkové zdroje

754 463

 

 

 

Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2014

 

Tab. č. 3

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Rozpočet r. 2014

 

 

Skup. 1 - zemědělství, lesní hospodářství

90

1014 ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče

90

 

 

Skup. 2 - prům. a ostatní odvětví hospodářství

35 423

2141 vnitřní obchod

163

2212 silnice

18 868

2219 záležitosti pozemních komunikací

14 522

2229 záležitosti v silniční dopravě

1 870

 

 

Skup. 3 - služby pro obyvatelstvo

397 064

3111 předškolní zařízení

39 984

3113 základní školy

78 236

3141 školní stravování

12 133

3319 ostatní záležitosti kultury

259

3326 obnova hodnot historického povědomí

29

3349 záležitosti sdělovacích prostředků

1 964

3392 zájmová činnost v kultuře

9 820

3399 záležitosti kultury, církví

420

3412 sportovní zařízení v majetku obce

4 707

3421 využití volného času dětí a mládeže

1 452

3612 bytové hospodářství

143 705

3613 nebytové hospodářství

40 952

3632 pohřebnictví

557

3639 komunální služby, územní rozvoj

21 841

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

1 955

3729 ostatní nakládání s odpady

350

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

38 700

 

 

Skup. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti

17 534

4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

2 600

4339 soc. péče a pomoc rodině a manželství

156

4349 soc. péče a pomoc ostatnímu obyvatelstvu

703

4351 pečovatelská služba

13 888

4359 ostatní služby v oblasti sociální péče

187

 

 

skup. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana

856

5212 ochrana obyvatelstva 618

5512 požární ochrana

238

 

 

skup. 6 – všeobecná veřejná správa a služby

146 375

6112 zastupitelstva obcí

11 160

6171 činnost místní správy

118 468

6310 obec. příjmy a výdaje z finančních operací

250

6320 pojištění

1 045

6399 finanční operace

1 900

6409 ostatní činnosti

13 552

 

 

Celkem běžné výdaje

597 342

 

 

 

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava–Jih na rok 2014

 

Tab. č. 4

tis. Kč

Výdaje dle skupiny a §§

Rozpočet r. 2014

 

 

skup. 2 – prům. a ostatní odvětví hospodářství

39 060

2212 silnice

30 100

2219 záležitosti pozemních komunikací

8 960

 

 

skup. 3 – služby pro obyvatelstvo

117 999

3111 předškolní zařízení

0

3113 základní školy

32 388

3141 školní stravování

0

3392 zájmová činnost v kultuře

7 000

3412 sportovní zařízení

1 000

3421 využití volného času dětí

0

3612 bytové hospodářství

75 001

3613 nebytové hospodářství

1 640

3639 komunální služby, územní rozvoj

970

 

 

skup. 6 – všeobecná veřejná správa a služby

62

6171 činnost místní správy

62

 

 

Celkem kapitálové výdaje

157 121