Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016

-

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

 

Tab. č. 1

tis. Kč

Název třídy

Rozpočet r. 2016

1 daňové příjmy

60 842

2 nedaňové příjmy

364 385

3 kapitálové příjmy

13 570

4 přijaté transfery

317 629

Příjmy celkem

756 426

5 běžné výdaje

709 966

6 kapitálové výdaje

103 335

Výdaje celkem

813 301

saldo příjmů a výdajů

-56 875

8 financování

56 875

 

 

Rozpočet příjmů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016

 

Tab. č. 2

tis. Kč

Příjmy dle druhů

Rozpočet r. 2016

Třída 1 – daňové příjmy

60 842

pol. 1341 poplatek ze psů

4 300

pol. 1343 poplatek z veř. prostranství

6 000

pol. 1351 odvod z loterií a podobných her

13 500

pol. 1355 odvod z VHP

13 500

pol. 1361 správní poplatky

1 542

pol. 1511 daň z nemovitých věcí

22 000

Třída 2 – nedaňové příjmy

364 385

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb

136 205

pol. 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti

3 334

pol. 2122 odvody příspěv. organizací

1 460

pol. 213x příjmy z pronájmu majetku

211 728

pol. 2141 příjmy z úroků

137

pol. 2212 sankční platby

500

pol. 2310 prodej nekapitálového majetku

5

pol. 232x ostatní nedaňové příjmy

11 016

pol. 24xx splátky půjčených prostředků

0

Třída 3 – kapitálové příjmy

13 570

pol. 3112 z prodeje nemovitostí

10 570

pol. 3111 z prodeje pozemků

3 000

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

438 797

Třída 4 – přijaté transfery

317 629

pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR

43 282

pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF

347

pol. 4137 převod mezi SMO a obvodem

274 000

pol. 4131 převody z vl.fondů hosp.činnosti

0

Příjmy celkem

756 426

 

 

Financování

 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

61 915

pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků

-5 040

Financování celkem

56 875

 

 

Celkové zdroje

813 301

 

 

 

Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016

 

Tab. č. 3

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Rozpočet r. 2016

 

 

Skup. 1 - zemědělství, lesní hospodářství

2 090

1014 ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče

90

1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství

 2 000

 

 

Skup. 2 - prům. a ostatní odvětví hospodářství

38 387

2141 vnitřní obchod

223

2212 silnice

17 738

2219 záležitosti pozemních komunikací

18 339

2229 záležitosti v silniční dopravě

2 087

 

 

Skup. 3 - služby pro obyvatelstvo

478 678

3111 předškolní zařízení

44 203

3113 základní školy

76 118

3141 školní stravování

11 831

3319 ostatní záležitosti kultury

500

3326 obnova hodnot historického povědomí

28

3341 rozhlas a televize

1 758

3349 záležitosti sdělovacích prostředků

1 124

3392 zájmová činnost v kultuře

9 845

3399 záležitosti kultury, církví

420

3412 sportovní zařízení v majetku obce

5 000

3421 využití volného času dětí a mládeže

591

3612 bytové hospodářství

231 144

3613 nebytové hospodářství

31 261

3632 pohřebnictví

605

3639 komunální služby, územní rozvoj

23 907

3699 ost.záležitosti bydlení, služeb a rozvoje

3 320

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

2 500

3729 ostatní nakládání s odpady

800

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

31 743

 3900 ostatní záležitosti

 1 980

 

 

Skup. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti

17 819

4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

2 651

4339 soc. péče a pomoc rodině a manželství

156

4349 soc. péče a pomoc ostatnímu obyvatelstvu

688

4351 pečovatelská služba

14 137

4359 ostatní služby v oblasti sociální péče

187

 

 

skup. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana

1 556

5212 ochrana obyvatelstva 592
5399 ostatní záležitosti bezpečnosti 726

5512 požární ochrana

238

 

 

skup. 6 – všeobecná veřejná správa a služby

171 436

6112 zastupitelstva obcí

14 063

6171 činnost místní správy

139 040

6310 příjmy a výdaje z finančních operací

250

6320 pojištění

1 200

6399 finanční operace

1 900

6409 ostatní činnosti

14 983

 

 

Celkem běžné výdaje

709 966

 

 

 

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava–Jih na rok 2016

 

Tab. č. 4

tis. Kč

Výdaje dle skupiny a §§

Rozpočet r. 2016

 

 

skup. 2 – prům. a ostatní odvětví hospodářství

21 333

2141 vnitřní obchod 381

2212 silnice

8 776

2219 záležitosti pozemních komunikací

12 176

 

 

skup. 3 – služby pro obyvatelstvo

81 402

3111 předškolní zařízení

4 300

3113 základní školy

5 192

3141 školní stravování

14 400

3392 zájmová činnost v kultuře

430

3421 využití volného času dětí

18 715

3429 ostatní zájmová činnost

920

3612 bytové hospodářství

25 892

3613 nebytové hospodářství

1 543

3639 komunální služby, územní rozvoj

10 010

 

 

skup. 6 – všeobecná veřejná správa a služby

600

6171 činnost místní správy

600

 

 

Celkem kapitálové výdaje

103 335