Stížnosti a ostatní podání

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Stížnosti a ostatní podání

 2. Základní informace k životní situaci

  Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí
  na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věci ochrany svých zájmů,
  nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým
  poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se
  považují rovněž podněty, oznámení či jiné písemnosti sloužící k ochraně zájmů podatele nebo upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti uvedených orgánů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Právnická nebo fyzická osoba, nezletilá osoba pouze tehdy, je-li předmět stížnosti přiměřený její rozumové vyspělosti (§ 9 Občanského zákoníku, v platném znění).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, ale musí v ní být uvedeno, v případě fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště a podpis, u právnické osoby její název, sídlo a označení statutárního zástupce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a čeho se stěžovatel domáhá, případně co navrhuje. Pokud jde o anonymní stížnosti, jsou přešetřovány v závislosti na jejich obsahu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • písemně
  • elektronicky (emailem, datová zpráva)
  • faxem
  • osobně (viz bod č. 9).
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  ---

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Stížnosti se vyřizují bez zbytečného odkladu do 60 dnů ode dne jejich doručení. V mimořádně náročných případech, kdy je v průběhu šetření zjištěno, že k řádnému prověření věci je nutno získat odborná stanoviska, posudky nebo vyjádření jiných orgánů a v důsledku toho nepostačí 60 dnů, je stěžovatel písemně uvědomen o důvodech a nové lhůtě k vyřízení. Jde-li o stížnost v pravomoci zastupitelstva městského obvodu, bude vyřízena nejpozději do 90 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  ---

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  10.02.2016

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno