Stížnosti a ostatní podání

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Stížnosti a ostatní podání

 2. Základní informace k životní situaci

  Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí
  na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věci ochrany svých zájmů,
  nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým
  poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se
  považují rovněž podněty, oznámení či jiné písemnosti sloužící k ochraně zájmů podatele nebo upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti uvedených orgánů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Právnická nebo fyzická osoba, nezletilá osoba pouze tehdy, je-li předmět stížnosti přiměřený její rozumové vyspělosti (§ 9 Občanského zákoníku, v platném znění).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, ale musí v ní být uvedeno, v případě fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště a podpis, u právnické osoby její název, sídlo a označení statutárního zástupce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a čeho se stěžovatel domáhá, případně co navrhuje. Pokud jde o anonymní stížnosti, jsou přešetřovány v závislosti na jejich obsahu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • písemně
  • elektronicky (emailem, datová zpráva)
  • faxem
  • osobně (viz bod č. 9).
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Podání ústní stížnosti
  Budova B, odbor právní, III. patro, dveře č. 319, pí Jana Lindovská, tel.: +420 599 430 367 nebo příslušný odbor ÚMOb Ostrava-Jih podle věcné příslušnosti v souladu s Organizačním řádem
  Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod. (polední pauza: 12:00 - 13:00 hod.)
  Podání písemné stížnosti
  Budova A, odbor vnitřních věcí, přízemí, dveře č. 004 - podatelna, tel.: +420 599 430 300
  Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 8:00 - 17:00 hod., pátek 8:00 - 13:00 hod.,  (polední pauza: 12:00 - 13:00 hod.).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  ---

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Stížnosti se vyřizují bez zbytečného odkladu do 60 dnů ode dne jejich doručení. V mimořádně náročných případech, kdy je v průběhu šetření zjištěno, že k řádnému prověření věci je nutno získat odborná stanoviska, posudky nebo vyjádření jiných orgánů a v důsledku toho nepostačí 60 dnů, je stěžovatel písemně uvědomen o důvodech a nové lhůtě k vyřízení. Jde-li o stížnost v pravomoci zastupitelstva městského obvodu, bude vyřízena nejpozději do 90 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  ---

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nelze uplatnit, lze však podat opakovanou stížnost, která však musí obsahovat nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na výsledek prošetřování. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti dle § 175 odst. 7 Správního řádu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Na základě výsledku šetření v případě oprávněné stížnosti jsou přijata příslušná opatření.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Petice - zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.02.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno