I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

 

o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a
dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění

 

 

1. Název

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

2. Důvod a způsob založení

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih byl konstituován na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Současně Městský obvod Ostrava-Jih jako organizační jednotka města plní některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost Statutárního města Ostravy, tedy i Městského obvodu Ostrava-jih, jako veřejnoprávní korporace vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Statutární město uspořádalo své vnitřní poměry ve věcech správy města obecně závaznou vyhláškou, Statutem města Ostravy, v platném znění.

4. Kontaktní spojení
5. Bankovní spojení

Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka

6. IČ obce
7. DIČ
9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se podávají písemně poštou na adresu úřadu, na podatelně úřadu nebo na příslušném odboru úřadu v souladu se Směrnicí upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky
 • osobně (na sekretariátech jednotlivých odborů).

Písemně lze podat žádost:

 • poštou (k rukám vedoucího odboru)
 • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo na sekretariát odboru
 • na formuláři žádosti o poskytnutí informace (k dispozici na informacích úřadu).

Elektronickou poštou lze podat žádost:

10. Příjem žádostí a dalších podání
 • stížnosti, žádosti, podněty a petice se u úřadu podávají písemně poštou na podatelně úřadu, ústně u příslušného odboru úřadu nebo elektronicky dle předchozího bodu
 • úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle Směrnice tajemníka č. 05/2010 ÚMOb Ostrava-Jih ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve stejné lhůtě jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, vyřizovány petice.

11. Opravné prostředky
 • o odvolání rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy
 • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí o poskytnutí informace se podává písemně poštou na podatelně úřadu, do 15 dnů ode dne jeho doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)
 • o odvolání ve věci samostatné i přenesené působnosti obvodu rozhoduje Magistrát města Ostravy
 • poskytovatel, který vydal rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace, připravuje podklady pro jednání odvolacího orgánu
 • odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání ve smyslu správního řádu
 • proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat
 • rozhodnutí o odmínutí žádosti je přezkoumatelné soudem
 • stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost) se podává písemně poštou na podatelně úřadu, do 30 dnů od doručení sdělení, jímž byl žadatel odkázán na zveřejněnou informaci, jímž bylo žadateli oznámeno odložení žádosti z důvodu, že požadované informace se nevztahují do působnosti povinného subjektu, nebo jímž bylo žadateli oznámeno, že za poskytnutí informace bude povinný subjekt požadovat úhradu. Stížnost lze také podat do 30 dnů ode dne, kdy uplynula základní či prodloužená lhůta pro poskytnutí informace, aniž byla informace poskytnuta nebo bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • poskytovatel informace ve lhůtě nejvýše 7 dnů od doručení stížnosti informaci, jíž se stížnost týká, žadateli poskytne, vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
 • o stížnosti ve věci samostatné i přenesené působnosti obvodu rozhoduje Magistrát města Ostravy
12. Formuláře

Formulář "Žádost o poskytnutí informace" lze získat:

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejdůležitějších životních informací lze získat:

16. Seznam organizací

-

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

Dosud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.