Dítě týrané, zneužívané a zanedbávané

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě týrané, zneužívané a zanedbávané

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující nebo ohrožující zdraví nebo příznivý vývoj dítěte. Může jít o nadměrné trestání, ponižování, opakované bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí, dále pak zanedbávání péče o dítě, ponechání dítěte bez dozoru, zanedbání jeho zdravotní péče nebo základní školní docházky apod. Převážně jde o úmyslné ubližování dítěti, které může vést k dlouhodobému nebo trvalému poškození dítěte.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý občan nebo instituce, která se o nepříznivé situaci nezletilého dítěte dozví, jsou oprávněni, ale i povinni upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu § 57 zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Postup je dán právními předpisy a standardy kvality SPO (především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem č. 500/2004 Sb. - Správní řád).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti, oznámení či upozornění na odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany, ÚMOb Ostrava - Jih.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Řeší orgán sociálně právní ochrany dětí, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany ÚMOb Ostrava - Jih.
  Oznámení pro podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možno učinit i na kterékoliv služebně Policie ČR.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či  jiný doklad totožnosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny žádné formuláře.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li stanoveno jinak, nese stát. Rodiče nebo jejich zástupci při nahlížení do spisové dokumentace dítěte mají právo pořizovat za úhradu kopie - poplatek činí 15,- Kč za 1.stránku, 5,- Kč za každou další.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Postupuje se dle naléhavosti jednotlivých případů a podle standardů kvality SPO, dále v souladu se Správním řádem.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Fyzické a právnické osoby, které mohou podat k případu jakékoliv informace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, konkrétně se sociální pracovnicí.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Kontakty na jednotlivé zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany (telefon a e-mailová adresa) jsou uvedeny na webových stránkách úřadu, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  04.08.2017

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno