Obecné podmínky pro práce prováděné v tělese místních komunikací ve správě městského obvodu Ostrava-Jih

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Obecné podmínky pro práce prováděné v tělese místních komunikací ve správě městského obvodu Ostrava-Jih

 2. Základní informace k životní situaci
  1. Provádění prací musí být v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
  2. Po dobu výstavby je nutné stavbu označit přechodným dopravním značením podle odsouhlasené projektové dokumentace a na základě vydaného příkazu o dopravním značení. Instalaci, údržbu a veškeré změny značení zajišťuje investor na své náklady.
  3. Uložení inženýrských sítí musí být v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  4. Hrany výkopů budou zajištěny proti sesutí a výkopy budou označeny v souladu s platnými předpisy.
  5. Na místních komunikacích a v jejich těsné blízkosti nesmí být skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.
  6. Vozovka a chodníky budou opraveny dle platných TKP, ČSN a v souladu s TP 170, a to min. 50 cm od hrany výkopu.
  7. Šířku výkopu (překopu) je nutné minimalizovat s ohledem na výkopové práce i vlastní ukládání vedení inženýrských sítí, okraj výkopu zařezat.
  8. Vykopaný materiál nebude použitý pro zpětný zásyp.
  9. U hloubky výkopu nad 2 m bude doložen doklad o zkoušce hutnění v úrovni pláně.
  10. Zpětný zásyp a konstrukční vrstvy vozovky budou provedeny v souladu s ČSN 73 61133, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126 a TP 170.
  11. Není-li možné obnovit konstrukci vozovky podle původních vrstev, případně schválené projektové dokumentace, bude uplatněna následující skladba: ACO 11 tl. 40 mm, ACP 16+ tl. 70 mm, ŠDtl. 150 mm, ŠDB tl. 150 mm.
  12. Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.
  13. Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.
  14. U výkopů, kdy se jedná o havárie, musí být práce od zahájení do 5 kalendářních dnů ukončeny a provedena konečná úprava povrchů vč. obrusné vrstvy či dlažby, není-li dohodnuto jinak.
  15. V zimním období, kdy není zajištěna výroba asfaltových směsí, je nutné vytvořit provizorní povrch, který bude v nejbližším možném termínu uveden do finálního stavu. Zásadně není možné připustit povrch ze sypkých hmot. Stav povrchu provizorní úpravy musí být zhotovitelem průběžně sledován, jeho případné poruchy musí být neprodleně opraveny.
  16. Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat. Správce komunikace si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu opravy komunikace, dojde-li k jejímu poškození.
  17. Pracemi nedojde k narušení či zhoršení odtokových poměrů na komunikaci.
  18. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.
  19. V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost vozidel.
  20. Omezení parkovacích míst bude pouze po nezbytně nutnou dobu.
  21. Vyvolané stavební práce činností investora na majetku města budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.
  22. Po ukončení stavby budou plochy ve správě městského obvodu protokolárně předány správci místních komunikací. Zhotovitel zodpovídá za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčeném úseku nebo jeho uživatelům z důvodu prováděné činnosti až do doby zpětného protokolárního předání správci místních komunikací.
  23. Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci místních komunikací, a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.
  24. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců ode dne protokolárního předání správci místních komunikací.
  25. Veškeré odchylky od uvedených obecných podmínek musí být odsouhlaseny správcem místních komunikací.
  26. Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.
 3. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  odbor dopravy a komunálních služeb
  Horní 3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

 4. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde nás najdete

  Adresa:
  Edisonova 792/82
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

  Adresa elektronické podatelny:
  posta@ovajih.cz
  Tato podatelna přijímá také podání opatřená elektronickým podpisem od kvalifikované certifikační autority uznávané orgány státní správy (První certifikační autorita, a. s., eIdentity, a. s. nebo PostSignum QCA).

  ID datové schránky: 2s3brdz

  IČ: 00845451

  DIČ: CZ00845451

  Klikněte na mapu

   

  Úřední hodiny

  Pondělí a středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

  vedoucí oddělení dopravy
  599430258 209 / Radnice, budova B
 5. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 6. Elektronická služba, kterou lze využít
 7. Popis byl naposledy aktualizován

  10.10.2017