Vyhrazené stání pro držitele Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyhrazené stání pro držitele Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou

 2. Základní informace k životní situaci

  Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih v rámci přenesené působnosti svěřené Obecně závaznou vyhláškou číslo 14/2013 – Statutem města Ostravy, ve smyslu § 40, odst. 5, zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává ve smyslu ustanovení § 25, odst. 6, výše uvedeného zákona, povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, kterým je i vyhrazené parkování.

  Z důvodu značného nárůstu počtu motorových vozidel a tím zapříčiněného nedostatku parkovacích míst se v městském obvodu Ostrava-Jih může povolit vyhrazené parkování jen pro potřeby osob, kterým byl vydán Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu má být zvláštní užívání pozemní komunikace za účelem vyhrazeného parkování (dále jen vyhrazené stání) povoleno. V případě nezletilých dětí je to zákonný zástupce, v případě osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům pak stanovený opatrovník.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Předložení Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou a splnění všech zákonnými předpisy požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Požádejte o povolení u příslušného silničního správního úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  odbor dopravy a komunálních služeb
  Horní 3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde nás najdete

  Adresa:
  Edisonova 792/82
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

  Adresa elektronické podatelny:
  posta@ovajih.cz
  Tato podatelna přijímá také podání opatřená elektronickým podpisem od kvalifikované certifikační autority uznávané orgány státní správy (První certifikační autorita, a. s., eIdentity, a. s. nebo PostSignum QCA).

  ID datové schránky: 2s3brdz

  IČ: 00845451

  DIČ: CZ00845451

  Klikněte na mapu

   

  Úřední hodiny

  Pondělí a středa:  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
  Hana Kúkolová
  referent silničního hospodářství 03
  +420599430377 209 / Radnice, budova B
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • průkaz totožnosti
  • technický průkaz vozidla, které bude na vyhrazeném stání parkovat
  • průkaz ZTP popř. ZTP/P
  • parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou, popř. rozhodnutí o ustanovení opatrovníka
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P je od úhrady správního poplatku osvobozeno.

  Zároveň je držitel průkazu ZTP, ZTP/P osvobozen od úhrady místního poplatku za užívání vyhrazeného stání.

  V městském obvodu Ostrava-Jih hradí žadatelé o vyhrazené stání jeho pořizovací náklady, a to subjektu, který realizaci prováděl.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od podání žádosti.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace a příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel je povinen dodržovat podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci je nutné řešit osobně s příslušným správcem, není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a rozhodnutí má odkladný účinek.

 15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Užití dálnice, silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10.000 Kč.

  Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení zvláštního užívání, může být uděleno povolení ke zvláštnímu užívání na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení.