Povolení zvláštního užívání místní komunikace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 • Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení zvláštního užívání místní komunikace

 2. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba (dále jen „poplatník“), v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno. Jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

 3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

  Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například užití komunikace za účelem provozování restaurační zahrádky, provádění stavebních prací, umísťování, skládání či nakládání věcí nebo materiálů, umísťování reklamních zařízení, pořádání sportovních či kulturních akcí apod. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.

  Podmínkou přiznání se k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství je skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba fakticky užívá toto prostranství některým ze způsobů uvedeným v § 4 odst. 1 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo a dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením zvláštního užívání.


  Dále se poplatník dostaví k vyřízení přiznání k místnímu poplatku a podání žádosti o povolení záboru veřejného prostranství za účelem umístění reklamního zařízení, nejpozději však 5 pracovních dní před zamýšleným zahájením užívání.

 5. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Jih
  odbor dopravy a komunálních služeb
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

 6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde nás najdete

  Adresa:
  Edisonova 792/82
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

  Adresa elektronické podatelny:
  posta@ovajih.cz
  Tato podatelna přijímá také podání opatřená elektronickým podpisem od kvalifikované certifikační autority uznávané orgány státní správy (První certifikační autorita, a. s., eIdentity, a. s. nebo PostSignum QCA).

  ID datové schránky: 2s3brdz

  IČ: 00845451

  DIČ: CZ00845451

  Klikněte na mapu

  Úřední hodiny

  Pondělí a středa:  8:00 - 12:00 

  13:00 - 17:00


  vedoucí oddělení dopravy
  599430283 208 / Radnice, budova B
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • fyzická      osoba předloží platný občanský průkaz, popř. náhradní doklad totožnosti –      cestovní pas
  • fyzická      osoba podnikající předloží kopii živnostenského listu (výpis ze      živnostenského rejstříku)
  • právnická      osoba doloží aktuální výpis z obchodního či jiného rejstříku
  • snímek      katastrální mapy (kupř. http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaz/viewer.htm) se zakreslením přesné      lokalizacedotčené části pozemní komunikace či komunikací (označit kupř.      křížkem či úsekem dle charakteru zvláštního užívání) + výpis z katastru      nemovitostí týkající se parcely, kde má být zvláštní užívání povoleno jednoduchý      technický popis nebo grafický návrh nebo nákres ručně s okótováním plochy      zabraného pozemku a pohledové plochy (v případě umístění reklamního      zařízení)
  • v případě,      že zvláštní užívání může ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu      (např. u hlavních silničních tahů, v blízkosti přechodů pro chodce či      jných sporných místech) je nutný předchozí souhlas Policie ČR, MŘ - DI Ostrava, Výstavní 55,      Ostrava-Vítkovice
  • v      případě zastoupení žadatele doložit plnou moc
  Ing. Petra Bálková
  vedoucí oddělení dopravy
  +420599430283 208 / Radnice, budova B
 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek je možno platit v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih, v době pokladních hodin (možná platba kartou), také prostřednictvím složenek na pobočkách České pošty a. s. nebo bezhotovostním převodem (platebním příkazem) z bankovního účtu plátce na účet příjemce.

  Vše až po podání žádosti a následného přidělení variabilního symbolu k platbě. Bez přiděleného variabilního symbolu platbu neuskutečňujte, nebyla by správně přiřazena!

  Výše správního poplatku závisí na délce trvání zvláštního užívání:

  Délka trvání užíváníPoplatek (Kč)
  doba kratší než 10 dnů 100 Kč
  doba kratší než 6 měsíců 500 Kč

  ostatní případy

  1 000 Kč

   

  Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie inženýrských sítí.

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace je kromě žadatele vlastník (správce) dotčené místní komunikace, který vydává k tomuto povolení předchozí souhlas. Za městský obvod Ostrava - Jih rozhoduje o vydání předchozího souhlasu ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací při splnění podmínek odbor dopravy a komunálních služeb, v ostatních případech pak rada městského obvodu. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 12. Elektronická služba, kterou lze využít
 13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Podané odvolání má odkladný účinek.

 14. Kontaktní osoba

  vedoucí oddělení dopravy
  599430283 208 / Radnice, budova B
 15. Popis byl naposledy aktualizován

  7.11.2019