Řád veřejného pohřebiště

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Řád veřejného pohřebiště

 2. Další související informace

  STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

  MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

   

  jako provozovatel veřejného pohřebiště podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) vydává v souladu s ust. § 19 citovaného zákona             

   

  ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

                                   

  1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) schválila Rada městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen „rada“) dne 17. 10. 2019 pod  číslem usn. 1675/RMOb-JIH/1822/29, ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  2. Řád se vydává na základě zákona o pohřebnictví a po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 26. 9. 2019, č. j. MSK 131501/2019.

   

  čl. I

  Úvodní ustanovení

   

  1. Provozování veřejného pohřebiště je součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti.
  2. Provozovatelem pohřebiště je statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 00 Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ:  00845451 (dále jen „provozovatel“).

   

  čl. II

  Působnost řádu

   

  1. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na veřejné pohřebiště v Ostravě-Zábřehu, ulice U Studia, parc. číslo 708/3, 708/2, v k. ú. Zábřeh nad Odrou (dále jen „pohřebiště“), jehož součástí jsou:

  a)  místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách;

  b)  místa s uloženými lidskými ostatky v hrobech;

  c)  pietní místo věnované památce zemřelých vojáků v 1. světové válce;

  d)  vymezená místa jen pro potřeby provozovatele pohřebiště (společné hroby)

  •    místa pro smísení popela se zemí

  •    místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách (kaple, místa v urnovém háji)

              Vnější hranice pohřebiště je vymezena oplocením.

  1. Řád je závazný pro provozovatele, subjekty zajišťující pohřební služby, obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které s prokazatelným souhlasem provozovatele nebo nájemce provádějí práce a ostatní veřejnost.
  2. Vymezení základních pojmů:

  •    veřejné pohřebiště - prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení lidských ostatků v podobě místa pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky (dále jen „pohřebiště“)

  •    řád veřejného pohřebiště - zveřejněná závazná pravidla a podmínky upravující provoz pohřebiště (dále jen „řád“)

  •    lidské ostatky - lidské pozůstatky po pohřbení

  •    pohřbení - uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu

  •    exhumace - vyzdvižení lidských ostatků nebo urny s lidskými ostatky mimo pohřebiště

  •    hrobové místo - místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren nebo vsypové louce nebo místo v kolumbární schránce, která je již součástí hrobového zařízení

  •    hrob - účelově ztvárněné hrobové místo, do něhož již došlo k pohřbení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků s následným zásypem zeminou

  •    urnové, epitafní místo - hrobové místo určené pouze pro ukládání uren se zpopelněnými lidskými ostatky do vyhrazeného prostoru pod nebo nad zemí

  •    hrobka - věc nemovitá, zděná nadzemní nebo podzemní hřbitovní stavba určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v urně, kdy nedochází k zásypu zeminou (zřízené před účinností zákazu pohřbení do země)

  •    hrobové zařízení - věc movitá, kterou lze oddělit od hrobového místa a přenést z místa na místo bez porušení její podstaty (pomník vč. obrub a nezbytných základů, krycí deska a trvalé ozdoby hrobu)

  1. Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih prohlásit za „Čestný hrob“ na základě pravidel pro udělování čestného občanství, čestných poct a ceny města. Hrob, který bude prohlášený „Čestným hrobem“, bude opatřen nápisem „Čestný hrob“. Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“ přísluší sleva z nájmu a služeb s nájmem spojených ve výši 50% u 1hrobu a urnového místa, ve výši 25% u 2hrobu. Nájemce nesmí bez souhlasu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“, neprojeví nájemci zájem nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je provozovatel povinen na své náklady učinit opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.
  2. Náhrobek vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné rozhodnutím rady prohlásit za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez souhlasu rady odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání neprojeví zájem nájemci nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je provozovatel povinen učinit na své náklady opatření směřující k zachování „Cenného náhrobku“.

   

  čl. III

  Doba zpřístupnění pohřebiště

   

  1.    Pohřebiště je místo veřejně přístupné denně:

   

  zimní období               (leden – duben, říjen – prosinec)        od 8:00 do 18:00 hodin

  letním období             (květen – září)                                    od 7:00 do 20:00 hodin   

   

  Letní období je vymezeno platností letního času.

  V den Památky zesnulých včetně předcházející soboty a neděle od 8:00 do 20:00 hodin.

   

  2.    Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce výše uvedené doby bez upozornění. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno. Provozovatel je oprávněn udělit v odůvodněných případech individuální výjimku na základě předchozí písemné žádosti.

  3.    Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, a to pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků (exhumace, terénní úpravy apod.). 

  4.    V zájmu bezpečnosti návštěvníků pohřebiště, zajišťuje provozovatel v zimním období pouze nezbytnou údržbu hlavních tras.

   

  čl. IV

  Rozsah poskytovaných služeb na pohřebišti

   

  1.    Základní služby

  a)  nájem hrobových míst

  •           pro uložení zpopelněných lidských ostatků v urnách

  •           pro hroby (zřízené před zákazem pohřbívání do země)

  b)  vedení evidence související s provozováním pohřebiště v rozsahu stanoveném § 21 zákona o pohřebnictví

  •           zveřejňování informací na místě obvyklém pro potřeby nájemců a veřejnosti

  c)  výkon dozoru nad dodržováním řádu

  d)  správa a údržba pohřebiště vč. inženýrských sítí

  •           správa a údržba objektu (kaple, oplocení, mobiliáře)

  •           údržba zeleně, páteřních komunikací a zpevněných ploch                                                                                          

  (v zimním období jsou udržovány pouze hlavní trasy)

  •           úprava pietních míst a čestných hrobů

  •           zajištění provozu WC pro návštěvníky pohřebiště

  •           odvoz a likvidace odpadů

  •           vrátní služby (otevírání a zavírání pohřebiště)

  2.    Individuální služby (na požadavek nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení či hrobky)

  a)  zajištění exhumace, výkopových prací a služeb souvisejících s exhumací prostřednictvím třetího     subjektu

  b)  vypůjčování nářadí v rámci areálu pohřebiště pro úpravu a údržbu hrobového místa

   

  čl. V

  Stanovení tlecí doby

   

  Tlecí doba není stanovena vzhledem k zákazu pohřbívání do země platného od  22. 8. 1977, a to na základě hydrogeologického průzkumu a stanoviska Krajského hygienické stanice v Ostravě. Pohřebiště je místem ukládání pouze zpopelněných lidských ostatků do hrobů nebo úložiště jednotlivých uren.

   

  čl. VI

  Ukládání lidských ostatků, exhumace lidských ostatků

   

  1.    Lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen s písemným souhlasem provozovatele a nájemce hrobového místa a způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání na pohřebišti; v případě uložení zpopelněných lidských ostatků do hrobu, zpravidla k nohám a v ochranném obalu.

  2.    Před uložením zpopelněných lidských ostatků do hrobu nebo urnového hrobu je povinen nájemce předložit provozovateli doklad o zpopelnění zemřelého.

  3.    Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti je oprávněn pouze provozovatel nebo provozovatel pohřební služby za podmínek uvedených v čl. VII tohoto řádu.

  4.    Manipulovat se zpopelněnými i nezpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště lze pouze na základě žádosti nájemce hrobového místa a předchozího písemného souhlasu provozovatele.

  5.    Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a nemá-li být rakev otevřena, není třeba k jejich přemístění v rámci hrobky souhlasu krajské hygienické stanice.

  6.    Zpopelněné i nezpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, jen na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa, který k žádosti doloží vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví, písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, nájemce nového hrobového místa a provozovatele/správce pohřebiště.

  7.    V případě exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků po tlecí době, doloží nájemce místa k žádosti kromě dokladů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, objednávku k převozu na jiné pohřebiště u provozovatele pohřební služby;

  a)  Exhumační rakev musí být označena štítkem s uvedením nejméně: jména zemřelého, data narození a úmrtí, dne pohřbu a názvu provádějící pohřební služby.

  b)  Provozovatel zajistí na pohřebišti provoz tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a byl vyloučen přenos možné nákazy. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal.

   

   

  čl. VII

  Podmínky otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby

   

  1.    Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských ostatků nebo k provedení exhumace nebo z jiných důvodů za předpokladu, že předloží provozovateli před zahájením prací:

  a)  Písemnou žádost oprávněné osoby dle ust. § 114 občanského zákoníku, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby.

  b)  Doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby – práce při kopání hrobů na pohřebišti (výpis z živnostenského rejstříku)

  c)  Prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost.

  d)  Osvědčení o získání profesní kvalifikace hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat.

  e)  Doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO.

  2.    Provozovatel pohřební služby provede protokolování převzetí pracoviště před i po otevření hrobu, včetně pořízení fotodokumentace příslušného hrobového místa a bezprostředně sousedících hrobů před jeho otevřením.

  3.    Provozovatel musí seznámit zaměstnance pohřební služby, provádějící otevření hrobu nebo hrobky, s řádem, místními podmínkami a dalšími informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.

  4.    Provozovatel je v průběhu prací kdykoliv oprávněn zkontrolovat průběh prací, dodržování bezpečnosti práce nebo požádat o přerušení prací.

  5.    Provozovatel může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvodu (např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by došlo k porušení kořenového systému a narušení stability stromu).

  6.    Náklady vzniklé provozovateli v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal.

   

  čl. VIII

  Nájem hrobového místa

   

  1.    Rada rozhodla usn. číslo 703/18 ze dne 7. 5. 2018 omezit maximální dobu nájmu místa na pohřebišti na dobu 10 let a minimální dobu nájmu na 3 roky, a to s účinností od 18. 5. 2015. Osvobození od úhrady nájmu a služeb s nájmem spojených může učinit jen rada.

  2.    Nájem hrobového místa (dále jen „nájem“) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen „smlouva o nájmu“). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu.

  3.    Nájem lze sjednat i na dobu předcházející uložení urny se zpopelněnými ostatky.

  4.    Podnájem hrobového místa je zakázán.

  5.    Žádný zájemce o pronájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa na pohřebišti nebo na jiné, individuální umístění urnového hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa stejného charakteru a rozměru.

  6.    Při uzavření smlouvy o nájmu je nájemce povinen poskytnout provozovateli veškeré údaje k evidenci související s provozováním pohřebiště stanovené zákonem o pohřebnictví. Změny údajů a skutečností potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště je nájemce a i vlastník hrobového zařízení povinen oznámit bez zbytečných odkladů provozovateli.

  7.    Platným uzavřením smlouvy o nájmu vzniká nájemci právo zřídit na místě urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení, vysázet květiny, a to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě zpopelněné lidské ostatky.

  8.    Provozovatel je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu znám trvalý pobyt nebo sídlo nájemce, uveřejní tuto informaci na pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

  9.    Provozovatel může odstoupit od smlouvy o nájmu, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.

  10.  Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu a plní povinnosti dle § 25 odst. 4 zákona o pohřebnictví, může provozovatel jeho návrh odmítnout jen v případě, že má být pohřebiště zrušeno dle § 24 zákona o pohřebnictví.

  11.  Byl-li nájemce místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku, předá nájemce provozovateli vyklizené místo do 30 dnů od skončení nájmu.

  12.  V případě, že nájemce nepodá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, je povinen vyklidit a předat hrobové místo provozovateli nejpozději do konce sjednané doby nájmu, nedohodnou-li se obě strany jinak. Nájem skončí uplynutím sjednané doby.

  13.  Po skončení nájmu je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě neoprávněné, bez právního důvodu a počíná běžet tzv. čekací doba pro opuštěnost dle § 1050 občanského zákoníku.

  14.  Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel postupovat nejen podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu čl. 24 a 30 bilaterální českoněmecké smlouvy č. 521/1992 Sb., Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.

  15.  Při odevzdání hrobového místa si nájemce vezme vše, kromě uložených lidský ostatků, jelikož v souladu s § 493 občanského zákoníku, lidské ostatky nejsou věcí.

  16.  Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení bývalý nájemce nepožádal, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou zpopelněné lidské ostatky uloženy do společných hrobů bez úředních obalů na pohřebišti.

   

  čl. IX

  Přechod a převod nájmu

   

  1.    V případě smrti nájemce právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, případně na svěřenský fond určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce svěřenského fondu.

  2.    Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště novou smlouvou o nájmu. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

   

  čl. X

  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení a provádění prací na pohřebišti

   

  1.    K provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám nebo odstranění věcí (náhrobku, hrobového zařízení) na hrobovém místě je oprávněn pouze jeho vlastník nebo jím zmocněná osoba, a to po prokazatelném předchozím souhlasu provozovatele a nájemce hrobového místa, neprovádí-li tyto práce nájemce sám. Ten, kdo tyto práce provádí je povinen řídit se pokyny provozovatele, smlouvou o nájmu, tímto řádem a zákonem. Není dovoleno provádět práce a opravy bez ověření oprávnění fyzické či právnické osoby k provozování živnosti související s poskytováním kamenických služeb.  

  2.    Podmínky pro zřízení hrobového zařízení

  a)  Před zhotovením nebo úpravou hrobového zařízení provozovatel určuje rozměry, tvar hrobového zařízení, minimální hloubku základů, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení přebytečné zeminy a odpadu:

  •           Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy. Základy pod rám musí být provedeny do hloubky nejméně 50 cm pod terén (pokud jsou vyztuženy). Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.

  •           Přední a zadní rámy hrobu nebo urnového hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů, urnových hrobů.

  •           Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami.

  •           Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen odvézt na skládku téhož dne, nejpozději před přerušením prací, a to na vlastní náklad.

  •           Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo je opírat o sousední hrobové zařízení.

  b)  V průběhu zhotovení, údržby, oprav nebo odstranění hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, skladování potřebného materiálu na místě a způsobem určeným provozovatelem.

  c)  Po skončení uvedených prací je nájemce povinen:

  •           Na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin od ukončení prací.

  •           Ohlásit provozovateli ukončení prací a uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu                  vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám.

  3.    Při provádění veškerých prací na pohřebišti je nutno dodržovat:

  a)  Omezení hlučnosti prací - respektování důstojnosti a piety místa.

  b)  Průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům (cest a uliček); nezasahovat do sousedních hrobových míst nebo jakkoliv omezovat práva nájemců hrobových míst.

  c)  Zajištění ochrany zeleně, zejména kořenového systému zeleně.

  4.    Odstranit hrobové zařízení z pohřebiště je jeho vlastník oprávněn po předchozím projednání s provozovatelem a nájemcem hrobového místa.

   

  čl. XI

  Povinnosti provozovatele

   

  1.    Provozovat pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem, zákonem o pohřebnictví a zvláštními právními předpisy. Zejména zajišťovat pronájem hrobových míst, správu a provoz pohřebiště, vést evidence související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví.

  2.    Vytvářet stejné podmínky pro všechny nájemce při sjednání nájmu hrobového místa podobného typu a charakteru.

  3.    Vést evidenci hrobových míst, volných hrobových míst a aktualizovat plán pohřebiště. Připravovat k pronájmu nová hrobová místa dle plánu pohřebiště tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů obdobného charakteru a rozměrů. Přidělovat novým žadatelům přednostně volná hrobová místa v již existujících skupinách.

  4.    Předat nájemci k užívání zaměřené, vyznačené a číselně označené hrobové místo na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

  5.    Umožnit nájemci vstup na pohřebiště v době zpřístupnění pohřebiště a vykonávat jeho nájemní práva včetně práva zřídit, opravovat a udržovat hrobové zařízení na pronajatém místě podle nájemní smlouvy. Během doby trvání nájmu zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, a to jen na dobu nezbytně nutnou. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen uvést hrobové místo do původního stavu.

  6.    Pokud je narušena stabilita hrobového zařízení a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob, vyzvat bez odkladu nájemce k zajištění bezpečnosti. V opačném případě je provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce hrobového místa.

  7.    Stanovit pravidla pro provádění exhumací na pohřebišti, zřizování hrobového zařízení hrobů, zhotovení, údržbu, opravy nebo odstranění věcí na hrobovém místě a řídit ostatní činnosti na pohřebišti.

  8.    Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlenými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem. Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště.

  9.    V případě rušení pohřebiště postupovat podle § 24 zákona o pohřebnictví a vůči zúčastněným osobám a veřejnosti bezodkladně splnit veškerou informační povinnost.

  10.  Zabezpečit pořádek a čistotu na pohřebišti, likvidaci odpadů předepsaným způsobem. Provádět běžnou údržbu cest a chodníků, opravy oplocení a majetku svěřeného do správy.

  11.  Zajišťovat údržbu veřejné zeleně dle platných předpisů a pokynů příslušných správních orgánů včetně opuštěných hrobových míst, pietních míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.

  12.  Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště. Stížnosti vyřizuje provozovatel pohřebiště prostřednictvím Odboru dopravy a komunálních služeb městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

  13.  Provozovatel neodpovídá nájemci za škody na hrobové zařízení způsobené z nedbalosti, úmyslně třetí osobou nebo vyšší mocí.

   

  čl. XII

  Povinnosti nájemce

   

  1.    Řídit se řádem pohřebiště.

  2.    Uhradit nájem za pronajaté hrobové místo vč. služeb spojených s nájmem. Neplnění této povinnosti je důvodem odstoupení provozovatele od smlouvy o nájmu dle čl. VIII odst. 9 tohoto řádu.

  3.    Strpět číselné označení hrobového místa provedené provozovatelem. Tato čísla nepřemisťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Snést na hrobovém místě vhodně umístěnou výzvu s upozorněním nájemce na odkaz zveřejněný v informační tabuli pohřebiště.

  4.    Neprodleně a prokazatelně oznamovat provozovateli veškeré změny údajů a právních skutečností potřebné pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví (údaje týkající se nájemce, uložení zpopelněných lidských ostatků, hrobového zařízení atd.).

  5.    Provádět vlastním nákladem údržbu pronajatého místa a hrobového zařízení, a to v rozsahu:

  •    Zajistit, aby plocha nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně udržovat hrobové místo a zařízení tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

  •    Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.

  •    Neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena stabilita a ohrožuje zdraví, životy nebo majetek dalších osob.

   

  čl. XIII

  Povinnosti návštěvníků pohřebiště

   

  1.    Návštěvníci pohřebiště jsou povinni řídit se řádem pohřebiště. Zdržet se takového chování, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Zejména není návštěvníkům dovoleno chovat se hlučně (vč. reprodukce hudby).

  2.    Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento řád a provozovatel.

  3.    Je zakázáno nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata. Je zakázáno používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelů, než k jakým jsou určeny.

  4.    Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

  5.    Osobám pod vlivem návykových omamných a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno jejich užívání na pohřebišti.

  6.    Vjezd motorových vozidel a pojízdných prostředků:

  •    Vozidla (s výjimkou invalidních vozidel) mohou do areálu pohřebiště vjíždět a zdržovat se pouze s prokazatelným souhlasem provozovatele a za podmínek stanovených provozovatelem.

  •    Vozidla mohou vjet do areálu pohřebiště nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené doby zpřístupnění pohřebiště a opustit jej 30 minut před koncem této doby. Ve zvlášť odůvodněných případech může provozovatel povolit výjimku.

  •    Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí zprava.

  •    Na pohřebišti je zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.

  •    Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebišti mohou být užívány k odstavení vozidla jen na nezbytně nutnou dobu a pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných osob.

  •    Na pohřebišti je zakázáno provádět opravy, údržbu nebo mytí vozidel.

  7.    Pořádek a čistota:

  •    Není dovoleno kouřit, odkládat odpadky a použité předměty (nádoby, použité svíčky, květiny atd.) mimo sběrné nádoby (kontejnery a odpadkové koše), na zelené pásy a kolem hrobových míst.

  •    Je zakázáno ukládat nářadí, stavební materiál (díly hrobového zařízení) a nebezpečný odpad do sběrných nádob a mimo sběrné nádoby v celém areálu pohřebiště. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

  •    Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti požáru. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

  8.    Dřeviny a veřejná zeleň:

        Hřbitov v Ostravě-Zábřehu a okolí jsou zaregistrovány jako významný krajinný prvek ve smyslu § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VKP“). Posláním VKP je ochrana porostu dřevin, kde plní funkci hygienickou a krajinářsko-estetickou (izolace plochy hřbitova, snížení prašnosti v dané lokalitě). Údržba okrasné zeleně podléhá režimu tohoto zákona.

  •    Návštěvníkům a nájemcům je zakázáno používat chemické prostředky k hubení plevele, provádět zásahy do veřejné zeleně a vysazovat jakékoliv dřeviny (stromy, keře) bez souhlasu provozovatele. 

  •    Na pronajatém hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením provozovatel pohřebiště. Všechna veřejná zeleň vysazená na pohřebišti se stává majetkem provozovatele. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

  •    V případě ohrožení nebo poškození majetku vlastníka hrobového zařízení vzrostlými stromy, rozhoduje o způsobu řešení nebo náhradě provozovatel pohřebiště.

  9.    Lavičky:

  •    Je zakázáno přemisťovat lavičky nebo zřizovat nové lavičky bez souhlasu provozovatele. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel nebo osoba, které k tomu udělí provozovatel souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky.

  •    Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.

  10.  Užívání vody:

  •    Z hygienických důvodů je zakázáno na pohřebišti pít vodu z vodovodní výpusti.

  •    Voda slouží pouze pro potřeby nájemců a návštěvníků pohřebiště, není dovoleno odnášet tuto vodu v náhradních obalech mimo pohřebiště nebo používat vodu k jiným účelům.

  11.  Reklama

  •    Na pohřebišti je povoleno umístění reklam pouze na vyhrazeném místě (vývěsní skříně u vstupní brány pohřebiště) a po předchozím souhlasu provozovatele, v souladu s platnými právními předpisy.

  •    Není dovoleno šíření reklamy formou letáků umístěných na veřejné zeleni, oplocení a hrobových zařízeních hrobových míst (vkládání letáků do lamp, vitrín atd.). Není dovoleno nabízet služby v areálu pohřebiště bez souhlasu provozovatele.

  •    Na pohřebišti není dovoleno pořádat prezentační akce soukromých subjektů zaměřené na výkon následné služby či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby na pohřebišti, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli.

   

  čl. XIV

  Přestupky

   

  1.    Porušení tohoto řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.

  2.    Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví:

  a)  v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti;

  b)  v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky;

  c)  v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci.

  3.    Za přestupky uvedené v odstavci 2 tohoto článku lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

    

  čl. XV

  Omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště

   

            Z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště nevyplývají žádná omezení.

    

  čl. XVI

  Ostatní ustanovení

   

  1.    Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví; není-li tímto zákonem stanoveno jinak, použijí se ustanovení občanského zákoníku.

  2.    Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají přednost v pořadí: nájemní smlouva, řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákoník. Smlouva i řád nesmí být v rozporu se zákonem nebo být proti zákonu - speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení mají vždy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedeny v jednom dokumentu. Pokud není v žádném dokumentu nějaká věc upravena, řídí se pravidly uvedenými v právních předpisech.

  3.    Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce hrobového místa, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

  4.    Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí Odbor dopravy a komunálních služeb městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, Městská policie Ostrava.

  5.    Řád je nedílnou součástí smlouvy o nájmu hrobového místa.

  6.    Výjimky z řádu dle individuální žádosti může schválit rada.

   

  čl. XVII

  Závěrečná ustanovení

   

  1.    Tento řád je účinný dnem 17. 10. 2019.

  2.    Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu se zrušuje v celém rozsahu řád pohřebiště, schválený Radou městského obvodu Ostrava-Jih na své schůzi dne 17. 6. 2002 pod číslem usnesení 4948/M.

  3.    Řád pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih po dobu 15dnů a zveřejněn na pohřebišti v místě obvyklém po celou dobu jeho platnosti.

   

    

  V Ostravě dne 24.10.2019                                                                ……………………………………….

                                                                                                                        Bc. Martin Bednář

                                                                                                                                 starosta

 3. Kontaktní osoba
  Bc. Jitka Děrkasová
  referent správy hřbitova a tržních míst
  599430309 209 / Radnice, budova B
 4. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2019