Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Řád veřejného pohřebiště

Poslední změna: Úterý 10.10.2017 12:17 by jih419

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Řád veřejného pohřebiště

 2. Další související informace


  Statutární město Ostrava

  Městský obvod Ostrava-Jih


  Řád veřejného pohřebiště


  1. Úvodní ustanovení

  1.1 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (dále jen správce), v souladu s ustanovením § 19 zákona číslo 256/2001   Sb.,   o   pohřebnictví   a   o   změně   některých   zákonů,   vydává   jako   provozovatel pohřebiště na ulici U Studia v Ostravě-Zábřehu tento Řád veřejného pohřebiště.

  1.2 Řád veřejného pohřebiště schválila Rada městského obvodu Ostrava-Jih na své schůzi dne 17.06.2002 pod číslem usnesení 4948/M.

  1.3 V souladu s ustanovením § 18 odstavce 3 zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů vydal s Řádem veřejného pohřebiště předchozí souhlas Magistrát města Ostravy, odbor komunální a bytový dne 24.06.2002, číslo jednací 2277/2002.

  2. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

  2.1 Na pohřebišti se ukládají jenom zpopelněné ostatky. Zákaz pohřbívání do země je platný od 22.08.1977, na základě geologického průzkumu, stanoviska Krajské hygienické stanice v Ostravě a usnesení Rady ObNV Ostrava 3.

  3. Provozní doba

  3.1 Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

  leden, únor, březen, duben8:00 - 18:00 h
  květen, červen, červenec, srpen, září 7:00 - 20:00 h
  říjen, listopad, prosinec 8:00 - 18:00 h

  3.2 Pokud je třeba (např. v souvislosti s prováděním prací) zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.

  4. Pořádek na pohřebišti

  4.1 Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

  4.2 Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v stanovené provozní době.

  4.3 Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

  4.4 Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

  4.5 Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

  4.6 Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště mohou vjet nejpozději 1 h před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději do 30 min před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

  4.7 Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

  4.8 Přístup na pohřebiště nebo do jeho částí může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

  4.9 Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

  4.10 Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

  4.11 Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpustě. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

  4.12 Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo na pohřebišti.

  4.13 Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

  4.14 Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon číslo 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů).

  4.15 Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

  4.16 Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

  5. Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

  5.1 Správce pohřebiště poskytuje následující služby:

        5.1.1 Pronájem hrobových míst.

        5.1.2 Vedení související evidence o hrobových místech.

        5.1.3 Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a vyhrazené zeleně v areálu pohřebiště.

        5.1.4 Zajišťování vrátní služby.

        5.1.5 Správu a údržbu dvou kapliček a oplocení pohřebiště.

        5.1.6 Zajišťování likvidace odpadu.

        5.1.7 Informace občanům.

  6. Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

  6.1 Správce pohřebiště je povinen:

        6.1.1 Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.

        6.1.2 Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v nájemní smlouvě.

        6.1.3 Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet   se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

  6.2 Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

  7. Povinnosti nájemce hrobového místa

  7.1 Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

        7.1.1 Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.

        7.1.2 Provádět údržbu pronajetého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

                 7.1.2.1 Zajistit, aby polocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

                 7.1.2.2 Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.

                 7.1.2.3 Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

        7.1.3 Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

        7.1.4 Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a  udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

        7.1.5 Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle ustanovení § 25 odstavce 9 zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

        7.1.6 Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s ustanovením § 21 citovaného zákona.

        7.1.7 Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

        7.1.8 Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

        7.1.9 Zdržovat se na pohřebišti pouze ve stanovené provozní době.

  8. Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

  8.1 Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

        8.1.1 Hloubka založení základů je stanovena min. 600 mm pod úrovní terénu, aby nedocházelo k promrzání a vysychání základové půdy.

        8.1.2 Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.

        8.1.3 Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

        8.1.4 Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

  8.2 Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

        8.2.1 Respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací.

        8.2.2 Neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům.

        8.2.3 Nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst.

        8.2.4 Zajištění ochrany zeleně, především kořenového systému zeleně.

  8.3 Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

  9. Účinnost

  9.1 Řád veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu nabývá účinnosti dnem 01.07.2002.

   

  Ing. Jiří Němec                                                                                                                                     Ing. Miroslav Rojíček

  starosta                                                                                                                                                         místostarosta

   

  Ostrava dne 26.06.2002

 3. Kontaktní osoba
  Bc. Jitka Děrkasová
  referent správy hřbitova a tržních míst
  599430309 209 / Radnice, budova B
 4. Popis byl naposledy aktualizován

  10.10.2017

Akce dokumentů