Pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih je provozovatelem veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu v souladu se zákonem číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ze zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyplývá:

  1) Užívání hrobového místa je možné pouze na základě platné písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem.

  2) Nájemce je povinen oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.

  3) V případě, že nájemce ukončí nájem hrobového místa uplynutím sjednané doby, je povinen tuto skutečnost sdělit pronajímateli (Statutárnímu městu Ostrava - městskému obvodu Ostrava-Jih) a na vlastní náklady odstranit hrobové zařízení včetně uren. V opačném případě je  pronajímatel oprávněn postupovat dle § 25 odst. 9  tohoto zákona.

 4. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  odbor dopravy a komunálních služeb
  Horní 3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

 5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

   

  Kde nás najdete

  Adresa:
  Edisonova 792/82
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

  Adresa elektronické podatelny:
  posta@ovajih.cz
  Tato podatelna přijímá také podání opatřená elektronickým podpisem od kvalifikované certifikační autority uznávané orgány státní správy (První certifikační autorita, a. s., eIdentity, a. s. nebo PostSignum QCA).

  ID datové schránky: 2s3brdz

  IČ: 00845451

  DIČ: CZ00845451

  Klikněte na mapu

   

  Úřední hodiny

  Pondělí a středa:  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00

   

   

  Veřejné pohřebiště

  Adresa:
  U Studia
  700 30 Ostrava-Zábřeh
  1. květen – 30. září: 7:00 - 20:00
  1. říjen – 30. duben: 8:00 - 18:00


  Klikněte na mapu

  Vjezd motorového vozidla do areálu hřbitova pouze s předchozím souhlasem správce hřbitova!

  Bc. Jitka Děrkasová
  referent správy hřbitova a tržních míst
  599430309 209 / Radnice, budova B
 6. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • fyzická osoba předloží platný občanský průkaz, popř. náhradní doklad totožnosti – cestovní pas
  • v případě zástupu žadatele doložit plnou moc
 7. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • zákonný zástupce
  • ustanovený zástupce
  • zmocněnec – na základě plné moci
  • společný zmocněnec, společný zástupce
 8. Elektronická služba, kterou lze využít
 9. Další související informace

  Pohřby osob bez dědiců

  Městský obvod zajišťuje pohřbení osob, na jehož území došlo k úmrtí nebo byly nalezeny lidské pozůstatky, případně vyloženy z dopravního prostředku a jejichž pohřeb nikdo neobstaral, a to  dle ust. § 5 odst. 1 zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, čl. 16  obecně závazné vyhlášky číslo 14/2013, Statut města Ostravy a rozhoduje o způsobu pohřbení dle ust. § 114 zákona číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

   

   

  Technické údaje

  • Na pohřebišti se ukládájí pouze zpopelněné lidské ostatky (mrtvý hřbitov). Od 22.08.1977 byl vydán zákaz pohřbívání do země, a to na základě geologického průzkumu a stanoviska Krajské hygienické stanice v Ostravě a usnesení Rady ObNOV Ostrava 3.
  • Na pohřebišti není  vsypová ani rozptylová loučka.
  • Areál pohřebiště tvoří 16 hrobových skupin a dva sektory v urnovém háji.
  • Celková výměra parcely ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou je 21.342 m2, délka oplocení je 681 m.
  • Dva uzamykatelné vstupy.
  • Zeleň v areálu pohřebiště podléhá režimu zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Historické údaje

  • Sakrální kultura - dominantu hřbitova tvoří dvě kaple (bývalá márnice s pitevnou) z let 1907-1908 a dva hřbitovní kříže z roku 1889.
  • Pietní místo - 378 hrobů vojáků 1. světové války (Čechoslováků, Poláků, Italů a Rumunů), jež byli  hospitalizováni a zemřeli v epidemické nemocnici. V roce 1931 byly hroby exhumovány a převezeny do Vítkovic.
  • Brigádní generál Jan Satorie – hrob prvního předválečného velitele nového Hraničářského pluku číslo 4 na  Opavsku. Za svou velitelskou činnost a statečnost byl po skončení druhé světové války povýšen do hodnosti brigádního generála. Zemřel v roce 1949.
 10. Kontaktní osoba
  Bc. Jitka Děrkasová
  referent správy hřbitova a tržních míst
  599430309 209 / Radnice, budova B
 11. Popis byl naposledy aktualizován

  10.10.2017