Pohřebnictví

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pohřebnictví

 2. Základní informace k životní situaci

  SMO městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, je provozovatelem veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu, ulice U Studia, dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o  pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Provozování veřejného pohřebiště podle tohoto zákona je službou ve  veřejném zájmu zajišťované obci v samostatné působnosti. Správcem veřejného pohřebiště je odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb-Jih.

 3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  PODMÍNKY
  • Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené  mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu.
  • Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to v rozmezí 3 – 10 let.

                Prodloužení doby nájmu

  • Nájemce je písemně upozorněn na skončení sjednané doby nájmu 3 měsíce před jejím skončením.
  • Nájemce předloží správci veřejného pohřebiště před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení doby nájmu:

  a)   písemně (viz formulář Návrh na prodloužení doby nájmu)

  b)   sdělí telefonicky

   

  POSTUP

  • Kontaktovat správce veřejného pohřebiště.
  • Výběr a přidělení hrobového místa.
  • Podpis smlouvy o nájmu hrobového místa.

  Podpisem smlouvy a úhradou nájmu (za sjednanou dobu nájmu) vzniká nájemci právo vyhotovit na vyhrazeném (pronajatém) místě hrobové zařízení vč. betonového základu, a  to na vlastní náklady. Hrobové zařízení (movitá věc) se stává vlastnictvím nájemce. Vlastník hrobového zařízení a nájemce hrobového místa může být odlišný.

 4. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  odbor dopravy a komunálních služeb
  Horní 3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

 5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde nás najdete

  Adresa:
  Edisonova 792/82
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

  Adresa elektronické podatelny:
  posta@ovajih.cz
  Tato podatelna přijímá také podání opatřená elektronickým podpisem od kvalifikované certifikační autority uznávané orgány státní správy (První certifikační autorita, a. s., eIdentity, a. s. nebo PostSignum QCA).

  ID datové schránky: 2s3brdz

  IČ: 00845451

  DIČ: CZ00845451

  Klikněte na mapu

   Úřední hodiny

  Pondělí a středa:  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00

   

  Veřejné pohřebiště

  Adresa:
  U Studia
  700 30 Ostrava-Zábřeh
  1. květen – 30. září: 7:00 - 20:00
  1. říjen – 30. duben: 8:00 - 18:00


  Klikněte na mapu

  Vjezd motorového vozidla do areálu hřbitova pouze s předchozím souhlasem správce hřbitova!

  Bc. Jitka Děrkasová
  referent správy hřbitova a tržních míst
  599430309 209 / Radnice, budova B
 6. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Platný občanský průkaz.
  • Úmrtí nájemce – usnesení okresního soudu (prokázání nového vlastníka hrobového zařízení).
  • Převod nájemních práv na třetí osobu – kupní nebo darovací smlouva.
   Dosavadní nájemce a vlastník náhrobku nebo hrobového zařízení je povinen předložit pronajímateli smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i  nadále v jeho vlastnictví.
 7. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Nový nájem – osoba starší 18 let.
  • Prodloužení doby nájmu - nájemce.
  • Úmrtí nájemce – právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, popřípadě na svěřenský fond určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na  jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na žádnou z  těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce svěřenského fondu
  • Převod nájemního práva k hrobovému místu na třetí osobu – převod lze provést pouze prostřednictvím pronajímatele novou smlouvou o nájmu.
 8. Elektronická služba, kterou lze využít
 9. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.

  • Související předpisy: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 10. Další související informace
  • Ukončení nájmu

  Nájemce/vlastník hrobového zařízení je povinen před ukončením nájmu oznámit tuto skutečnost správci, odstranit na vlastní náklady hrobové zařízení vč. uren a předat místo nejpozději do sjednané doby nájmu, nedohodnou-li se strany  jinak.

  • Oprava, montáž a demontáž hrobového zařízení

  Nájemce/vlastník hrobového zařízení je povinen zaslat správci veřejného pohřebiště oznámení před zahájením prací kamenických firem nebo jiného subjektu na veřejném pohřebišti (viz příloha  Oznámení o opravě, montáži nebo demontáži hrobového zařízení)

  •  Uložení/exhumace urny se zpopelněnými lidskými ostatky, exhumace nezpopelněných lidských ostatků

  Nájemce je povinen předem zaslat oznámení nebo žádost správci veřejného pohřebiště (viz příloha  Oznámení/žádost o uložení/exhumaci zpopelněných/nezpopelněných lidských ostatků).


  Formuláře jsou k dispozici v sekci ODK "Formuláře".

 11. Kontaktní osoba
  Bc. Jitka Děrkasová
  referent správy hřbitova a tržních míst
  599430309 209 / Radnice, budova B
 12. Popis byl naposledy aktualizován

  11.06.2021