Restaurační zahrádky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Restaurační zahrádky

 2. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Právnická osoba (dále jen „poplatník“), v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno a které je správní a místní poplatek vyměřen nebo s nímž je úhrada sjednána, případně jím zmocněná osoba.

 3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

  Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování restaurační zahrádky. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.

  Podmínkou přiznání se k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství je skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba fakticky užívá toto prostranství některým ze způsobů uvedeným v § 4 odst.1 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo a dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy číslo 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením zvláštního užívání.

 5. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  odbor dopravy a komunálních služeb
  Horní 3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

 6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde nás najdete

  Adresa:
  Edisonova 792/82
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

  Adresa elektronické podatelny:
  posta@ovajih.cz
  Tato podatelna přijímá také podání opatřená elektronickým podpisem od kvalifikované certifikační autority uznávané orgány státní správy (První certifikační autorita, a. s., eIdentity, a. s. nebo PostSignum QCA).

  ID datové schránky: 2s3brdz

  IČ: 00845451

  DIČ: CZ00845451

  Klikněte na mapu

   

  Úřední hodiny

  Pondělí a středa:  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
  Hana Kúkolová
  referent silničního hospodářství
  599430377 207 / Radnice, budova B
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní a místní poplatek je možno platit v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, v době pokladních hodin (možná platba kartou), také prostřednictvím složenek na pobočkách České pošty, a. s. nebo bezhotovostním převodem (platebním příkazem) z bankovního účtu plátce na účet příjemce.

  Vše až po podání žádosti a následného přidělení variabilního symbolu k platbě. Bez přiděleného variabilního symbolu platbu neuskutečňujte, nebyla by správně přiřazena!

  Výše správního poplatku závisí na délce trvání zvláštního užívání:

  Délka trvání užíváníPoplatek (Kč)
  doba kratší než 10 dnů 100 Kč
  doba kratší než 6 měsíců 500 Kč
  ostatní případy 1 000 Kč

  Dle přílohy číslo 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava číslo 4/2016  místní poplatek činí:

  • základní denní sazba 10,- Kč/m2, paušál týdenní 20,- Kč/m2, paušál měsíční 75,- Kč/m2.
 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti o povolení zvlášního užívání místní komunikace IV. třídy, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • zákonný zástupce
  • ustanovený zástupce
  • zmocněnec – na základě plné moci
  • společný zmocněnec, společný zástupce
  • prokurista
  • vlastník (správce) dotčené místní komunikace
  • příslušný orgán Policie České republiky
 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 12. Elektronická služba, kterou lze využít
 13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Podané odvolání má odkladný účinek.

 14. Další související informace

  Veřejnoprávní povinnost platit místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství dle § 4 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nenahrazuje povinnost hradit nájemné vyplývající ze soukromoprávního nájemního vztahu ve smyslu § 34 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (viz judikatura Ústavního soudu - Pl. ÚS 21/02 a usnesení II.ÚS 3364/10 a Nejvyššího správního soudu - rozsudek 9 Afs 86/2008 – 89 a 8 Afs 46/2010 – 47) - pronájem nebo výpůjčku pozemků vyřizujete na odboru majetkovém.

 15. Kontaktní osoba

  referent silničního hospodářství 03
  599430377 207 / Radnice, budova B