Dítě týrané, zneužívané a zanedbávané

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě týrané, zneužívané a zanedbávané

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující nebo ohrožující zdraví nebo příznivý vývoj dítěte. Může jít o nadměrné trestání, ponižování, opakované bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí, dále pak zanedbávání péče o dítě, ponechání dítěte bez dozoru, zanedbání jeho zdravotní péče nebo základní školní docházky apod. Převážně jde o úmyslné ubližování dítěti, které může vést k dlouhodobému nebo trvalému poškození dítěte.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý občan nebo instituce, která se o nepříznivé situaci nezletilého dítěte dozví, jsou oprávněni, ale i povinni upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu § 57 zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Postup je dán právními předpisy a standardy kvality SPO (především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem č. 500/2004 Sb. - Správní řád).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti, oznámení či upozornění na odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany, ÚMOb Ostrava - Jih.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Řeší orgán sociálně právní ochrany dětí, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany ÚMOb Ostrava - Jih.
  Oznámení pro podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možno učinit i na kterékoliv služebně Policie ČR.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  Odbor sociální péče, oddělení-sociálně právní ochrany
  Provaznická 1244/62
  700 30  Ostrava - Hrabůvka

  Úřední hodiny
  Pondělí, středa   8:00-12:00   13:00-17:00

  I v ostatních dnech je možné kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance odboru, který poskytne poradenskou službu nebo předá konkrétní informace příslušnému zaměstnanci. Telefonní čísla jsou uvedena v kontaktním seznamu pracovníků.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či  jiný doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny žádné formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li stanoveno jinak, nese stát. Rodiče nebo jejich zástupci při nahlížení do spisové dokumentace dítěte mají právo pořizovat za úhradu kopie - poplatek činí 15,- Kč za 1.stránku, 5,- Kč za každou další.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Postupuje se dle naléhavosti jednotlivých případů a podle standardů kvality SPO, dále v souladu se Správním řádem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Fyzické a právnické osoby, které mohou podat k případu jakékoliv informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, konkrétně se sociální pracovnicí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Kontakty na jednotlivé zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany (telefon a e-mailová adresa) jsou uvedeny na webových stránkách úřadu, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  a další

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravný prostředek lze podat do rozhodnutí ve správním řízení. Lze podat stížnost dle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí SMO (leden 2014).

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nesplní-li rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu zákonné povinnosti (spolupracovat s orgány SPOD), lze mu uložit pořádkovou pokutu do výše 20 tisíc korun (§ 53 odst. 5 zák. č. 359/1999 Sb.). Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může být dítě, rodič nebo jiná osoba ve správním řízení napomenuta, dále může být nad dítětem stanoven dohled nebo být uloženo omezení.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí statutárního města Ostravy, dále webové stránky MMO a MPSV.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany a oddělení sociální prevence (rozpad rodiny, rozvodové a porozchodové situace, domácí násilí, výchovné problémy).  Všechny situace lze řešit s orgánem sociálně právní ochrany dětí, který případ vyhodnotí, příp. doporučí k řešení i další odborníky.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.08.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno