Radnice

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení změny místa trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt"). V případech stanovených zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu.
  Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k uvedenému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází ke změně místa trvalého pobytu
  • za občana mladšího 15 let jedná jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče
  • za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání, jedná opatrovník
  • za občana staršího 15 let jedná jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
  • za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přihlašovaný nebo jeho zástupce se osobně dostaví na příslušnou ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu, kde vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu (tiskopis v originále) a předloží doklady stanovené zákonem o evidenci obyvatel. Ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které nemá omezenou platnost.
  Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.

  Při úmrtí občana nemusí pozůstalí odhlašovat jeho trvalý pobyt na ohlašovně. Ten je automaticky ukončen na základě zápisu matriční události do agendového informačního systému evidence obyvatel matričním úřadem v místě úmrtí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu řeší příslušná ohlašovna, v jejímž územním obvodu se nachází adresa, na kterou se občan hlásí (odhlášení je automatické).

  Magistrát města Ostravy změnu údaje místa trvalého pobytu neprovádí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna , budova A, přízemí,
  č. dv. 025 a 026.

  Úřední hodiny:

  pondělí       8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

  středa         8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

  čtvrtek        8:00 - 11:30 a 12:30 - 16.00 hod.  Jana Bilová
  referent - ohlašovna 12
  +420599430302 25 / Radnice, budova A
  Alice Kociánová
  referent - ohlašovna 11
  +420599430354 26 / Radnice, budova A
  Simona Přikrylová
  referent - matrika 07
  +420599430407 20 / Radnice, budova A
  Alena Tylečková
  referent - ohlašovna 14
  +420599430222 6 / Radnice, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, např. cestovním pasem nebo řidičským průkazem, které jsou platné, popřípadě občanským průkazem s potvrzením o změně trvalého pobytu, u něhož byla oddělena jeho vyznačená část v důsledku předchozí změny trvalého pobytu, který je platný
  • doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, podnájemní smlouva společně se souhlasem pronajímatele s podnájmem atd.), je-li nájem (podnájem) uzavřen na dobu určitou, která již uplynula, také doklad o prodloužení nájmu (např. dodatek ke smlouvě, potvrzení o trvání nájmu, aktuální evidenční list), vždy v originále, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu přihlašovaného, takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny, současně je nutné předložit doklad o nájmu bytu nebo domu

  Za oprávněnou osobu se považuje osoba, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo jeho obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Oprávněná osoba musí prokázat oprávněnost užívání objektu (t.j. nájem, podnájem bytu nebo domu).
  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
  Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (vzor tiskopisu, který je přílohou této životní situace, je rovněž k dispozici k náhledu na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR - vzor zde). Přihlašovací lístek k trvalému pobytu lze odevzdat pouze na originálním tiskopise, který je k dispozici na ohlašovně.

  Přihlašovací lístek obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Mimo povinnost vyplnit přihlašovací lístek má občan také povinnost předložit zákonem stanovené doklady.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se hradí správní poplatek 50,- Kč v hotovosti za osobu na ohlašovně. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu je správním řízením, kde po splnění zákonných podmínek, po předložení všech potřebných dokladů a po uhrazení správního poplatku, ohlašovna na počkání změnu zaeviduje. Rozhodnutí se nevydává, protože se žádosti vyhovuje v plném rozsahu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Změny místa trvalého pobytu na ohlašovně se účastní přihlašovaný nebo jeho zástupce, popřípadě osoba, která vlastní byt nebo dům, nebo která je oprávněna užívat byt, nebo dům, pokud touto osobou není sám přihlašovaný.

  Ohlašovna je pak dále povinna ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny oznámit vlastníkovi objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby, ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby (nájemce nebo vlastníka, ne přihlašovaného, pokud není sám oprávněnou osobou).

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je dle zákona o občanských průkazech povinen požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu. Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.
  Žádat o občanský průkaz je možné u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je příslušný k vyřízení Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronické vyřízení změny místa trvalého pobytu zákon o evidenci obyvatel neumožňuje.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Podle zákona o evidenci obyvatel se přestupku dopustí ten, kdo:

  • příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému, za tento přestupek lze uložit pokutu do 25 000 Kč
  • správnímu úřadu předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady, za tento přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč
  • správnímu úřadu ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému, za tento přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč
  • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby, za tento přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč
  • v zákonné lhůtě do 15 dnů po změně údaje místa trvalého pobytu nepožádá o nový občanský průkaz, za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 15 000 Kč

  Přestupky projednávají v přenesené působnosti obecní úřady obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy příslušné podle místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Se změnou trvalého pobytu souvisí:

  • vyřízení nového občanského průkazu, bližší informace najdete na webových stránkách Magistrátu města Ostravy
  • nahlášení změny tam, kde o Vás vedou údaj o místu trvalého pobytu (např. lékař, banka, zdravotní pojišťovna, územní správa sociálního zabezpečení, zaměstnavatel apod.)
  • nahlášení změny na Magistrátu města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, pro úhradu poplatků za odvoz odpadů
  • nahlášení majiteli domu pro placení záloh spojených s užíváním bytu
  • vyřízení dalších záležitostí
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.03.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno