Radnice

Ženská příjmení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ženská příjmení

 2. Základní informace k životní situaci

  Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

  Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru.

  Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

  Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.

  Na základě žádosti ženy, jejíž příjmení je již zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru.

  Na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je již zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést jeho příjmení v mužském tvaru.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žena, jejíž manželství má být nebo je zapsáno v matrice České republiky nebo rodiče nebo zákonní zástupci dítěte ženského pohlaví, jehož narození má být nebo je zapsáno v matrice České republiky.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas.

  Souhlas druhého z rodičů (podává-li žádost pouze jeden z rodičů). Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.

  Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na příslušný matriční úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost lze podat u kteréhokoliv matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu České republiky.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

  odbor správních činností - matrika

  Horní 791/3

  700 30   Ostrava-Hrabůvka

  Lubomíra Chudá
  referent - matrika 04
  599430299 17 / Radnice, budova A
  Marcela Kohutová
  referent - matrika 05
  599430219 19 / Radnice, budova A
  Radka Polášková
  referent - matrika 07
  599430407 20 / Radnice, budova A
  Elen Šperlínová
  referent - matrika 06
  599430385 18 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Matriční doklad (rodný, oddací, úmrtní list či list registrovaného partnerství), ve kterém má být příjmení zapsáno – je-li již vydán a doklad totožnosti žadatele/-ů. Dále žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Matriční úřad, v jehož matriční knize není narození (manželství, partnerství, úmrtí), jehož se žádost týká, zapsáno, postoupí žádost do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, podle místa matriční události. Matriční úřad v jehož knize je matriční událost zapsána, vydá do 30-ti dnů od přijetí žádosti a dokladů nový matriční doklad.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • 207/2001 Sb., Vyhláška, která provádí zákon 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě vydání zamítnutí žádosti je možné podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení, prostřednictvím úřadu, který toto rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.01.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno