Radnice

Úmrtí a vyřízení úmrtního listu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Úmrtí a vyřízení úmrtního listu

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Prvopis úmrtního listu je předán:

  • vypraviteli pohřbu

  V případě, že není vypravitel pohřbu znám nebo pohřeb byl vypraven Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih, pak:

  • členům rodiny zemřelého (manželce/-ovi, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům, pravnukům, sourozencům), či jejich zplnomocněným zástupcům (plná moc musí obsahovat ověřený podpis),
  • fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Úmrtní list vydá matriční úřad v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

  Matriční úřad ÚMOb Ostrava-Jih zapisuje úmrtí na území:

  • Ostrava-Jih (Bělský Les, Dubina, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh)
  • Hrabová
  • Proskovice
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vypravitel pohřbu se dostaví na matriční úřad, kde mu bude předán vyhotovený úmrtní list.

  Úmrtní list je možné vypraviteli rovněž zaslat poštou za předpokladu, že se takto domluví buď s pohřební službou nebo následně s matričním úřadem.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zemřela-li fyzická osoba na území správního obvodu matričního úřadu ÚMOb Ostrava-Jih, pak se dostaví na zdejší matriční úřad ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, matrika, budova A, přízemí, č. dv. 017, 018, 019

   

  Úřední hodiny:

  pondělí                 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

  středa                   8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

  čtvrtek                  8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hod.

   

   

   

  e-mail: posta@ovajh.cz

  Lubomíra Chudá
  referent - matrika 04
  +420599430299 17 / Radnice, budova A
  Marcela Kohutová
  referent - matrika 05
  +420599430219 19 / Radnice, budova A
  Elen Šperlínová
  referent - matrika 06
  +420599430385 18 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Vypravitel pohřbu doloží:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince)

  Členové rodiny doloží:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince)
  • matriční doklad svědčící o příbuzenském poměru k zemřelému (rodný nebo oddací list)

  Fyzická osoba, která má právní zájem či žila se zemřelým ve společné domácnosti:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince)
  • listinu svědčící o právním zájmu
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádné formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Prvopis úmrtního listu je od správního poplatku osvobozen.

  Každý další výtisk úmrtního listu (druhopis) je zpoplatněn částkou 300,- Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Matriční úřad vydá úmrtní list do 30 dnů od data, kdy obdrží od poskytovatele zdravotních služeb list o prohlídce zemřelého.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 207/2001 Sb., vyhláška, která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů, prostřednictvím úřadu, který vydal rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.03.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno