Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Přestupkové řízení

Poslední změna: Pondělí 28.11.2016 14:40

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Přestupkové řízení

 2. Základní informace k životní situaci

  Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oznámení o přestupku může ve věci podat především osoba přestupkem postižená, případě poškozená, její zákonný či právní zástupce.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení je jednání pachatele přestupku v rozporu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oznámení o přestupku je možno podat na Policii České republiky nebo u Městské policie Ostrava, případně písemně nebo při osobní návštěvě ústně do protokolu na oddělení přestupkovém odboru správních činností (viz bod č. 9).
  Přestupky proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 2 a přestupky proti majetku podle § 50 zákona o přestupcích spáchané mezi osobami blízkými lze projednat pouze na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka. Návrh k projednání přestupku je nutný i u přestupků ublížení na cti dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, kterého se dopustí ten, kdo jiného urazí nebo vydá v posměch. Návrh k projednání přestupku může podat postižená osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník, návrh lze podat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku, nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.
  Přestupek projednává správní orgán, který je místně příslušný k projednání přestupku, tj. v místě, kde ke spáchání přestupku došlo. Místně příslušný správní orgán může věc k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, oddělení přestupkové, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Podání ústní:

  Budova B, odbor správních činností, oddělení přestupkové

  Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.

   

  Podání písemné:

  Budova A, odbor správních činností, podatelna (přízemí, dveře č. 004A), tel.: 599 430 300

  Úřední hodiny:

  pondělí, středa a čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod.

  úterý od 8:00 do 15:00 hod.

  pátek od 8:00 do 13:00 hod.

  Hana Kupková
  referent - podatelna 16
  599430300 4 / Radnice, budova A
  Alena Pisková
  referent - podatelna 17
  599430300 4 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad totožnosti

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Samostatné formuláře nejsou k dispozici. V návrhu na projednání přestupku (bod 7.) je nutno uvést - kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán, případné důkazy a svědky.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů, případně do 60 dnů (dle Správního řádu)

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Osoba obviněná ze spáchání přestupku, navrhovatel, na jehož návrh bylo řízení o přestupku zahájeno, poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody a vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Předložení a navržení důkazů, případně poskytnutí souhlasu s vyžádáním si lékařské zprávy, pokud souvisí s projednávaným přestupkem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ano

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to podáním učiněným u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. V Případě vydání příkazu je možné podat odpor ve stejné lhůtě.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Náklady řízení spojené s projednáváním přestupku jsou v současné době stanoveny paušální částkou 1000 Kč. V případě vypracování znaleckých posudků může paušální částky nákladů řízení o přestupcích činit až 6000 Kč. Povinnost nahradit náklady řízení se ukládá občanovi, který byl uznán viným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno (důvodem zastavení přestupkového řízení je, že skutek se nestal nebo není přestupkem, skutek nespáchal obviněný z přestupku, skutek nebyl obviněnému z přestupku prokázán a navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se přes řádné a včasné předvolání k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu nedostaví).
  Dle správního řádu je možno uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč. V ustanovení § 62 správního řádu se uvádí, že pořádkovou pokutu je možno uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že:

  • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu
  • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
  • neuposlechne pokynu úřední osoby.

  Dále může být pořádková pokuta uložena i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze uložit i opakovaně.
  Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.
  Postavení úřední osoby podle nového správního řádu má i doručovatel poštovní zásilky, který provádí úkony podle tohoto zákona, doručovatelé jsou oprávněni zjišťovat totožnost adresáta a osob, které jsou oprávněny za něj písemnost převzít; tyto osoby jsou povinny na výzvu doručovatele předložit průkaz totožnosti.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Portál veřejné správy:

  www.portal.gov.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno