Radnice

Přestupkové řízení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Přestupkové řízení

 2. Základní informace k životní situaci

  Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oznámení o přestupku může ve věci podat především osoba přestupkem postižená, případě poškozená, její zákonný či právní zástupce.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení je jednání pachatele přestupku v rozporu se zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „ZNP“) a  protiprávní jednání  pachatele v rozporu s jinými  zákony.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oznámení o přestupku je možno podat na Policii České republiky nebo u městské policie, případně písemně nebo osobně ústně do protokolu na oddělení přestupkovém odboru správních činností.

  Řízení o přestupku dle § 7 odst. 1 písm. b nebo c), odstavce 2 písm. b), § 8 odst. 1 nebo odst. 3) ZNP spáchané mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle  § 7 odstavce 1 písm. a) nebo  § 7 odstavce 2 písm. a) ZNP může správní orgán zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

  K řízení je místně příslušný správní orgán v jehož správním obvodu byl přestupek spáchán. Nestanoví-li zákon jinak, je správním orgánem příslušným k řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

  odbor správních činností

  oddělení přestupkové

  Horní 3

  700 30   Ostrava-Hrabůvka

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Podání ústní:

  Budova B, odbor správních činností, oddělení přestupkové

  Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.

   

  Podání písemné:

  Budova A, odbor správních činností, podatelna (přízemí, dveře č. 004A), tel.: 599 430 300

  Úřední hodiny:

  pondělí, středa a čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod.

  úterý od 8:00 do 15:00 hod.

  pátek od 8:00 do 13:00 hod.

  Hana Kupková
  referent - podatelna 16
  +420599430300 4 / Radnice, budova A
  Alena Pisková
  referent - podatelna 17
  +420599430300 4 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad totožnosti

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Samostatné formuláře nejsou k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro zahájení řízení je 30 dnů. Promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku, dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán.  Délka promlčecí doby činí 1 rok nebo 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,-Kč.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníky řízení jsou obviněný, poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání je možno učinit  taktéž v elektronické podobě (tzn. prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem).

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za  přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o přestupku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to podáním učiněným u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. V případě vydání příkazu je možné podat odpor v lhůtě 8 dnů u správního orgánu, který napadený příkaz vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez náležité omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu. Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

  Jestliže se účastník nebo svědek bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví,může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě bude předveden
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Portál veřejné správy:

  www.portal.gov.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  18.03.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno