Radnice

Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list

 2. Základní informace k životní situaci

  Matriční doklady (rodný, oddací nebo úmrtní list) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed - zvláštní matrika.

  Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

  Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům)
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

  Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

  Úmrtní list může být vydán fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

  Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na zvláštní matriku v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

  Matriční úřad ÚMOb Ostrava-Jih zapisuje matriční události na území:

  • Ostrava-Jih (Bělský Les, Dubina, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh)
  • Hrabová
  • Proskovice
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Příslušné matriční úřady, které:

  • přijímají žádosti o vydání matričních dokladů - rodného, oddacího a úmrtního listu
  • vydávají rodné listy
  • vydávají oddací listy
  • vydávají úmrtní listy
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-JIh, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

  odbor správních činností, matrika

  budova A, přízemí, kancelář č. 17, 18 a 19

   

  Úřední hodiny:

  Pondělí     od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

  Středa      od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

  Čtvrtek     od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 16.00

   

  Každou první středu v měsíci jsou úřední hodiny prodlouženy do 18.00 hod.

  Lubomíra Chudá
  referent - matrika 04
  599430299 17 / Radnice, budova A
  Marcela Kohutová
  referent - matrika 05
  599430219 19 / Radnice, budova A
  Radka Polášková
  referent - matrika 07
  599430407 20 / Radnice, budova A
  Elen Šperlínová
  referent - matrika 06
  599430385 18 / Radnice, budova A
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel předloží:

  • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě
  • veřejnou listinu (například rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

  Pokud žádost vyřizuje zplnomocněný zástupce, je třeba předložit také ověřenou plnou moc.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání prvopisu matričního dokladu se nevybírá žádný správní poplatek.

  Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení v platném znění
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

  Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.10.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno