Radnice

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
  a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
  b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení
  c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část

   

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Za oprávněnou osobu se považuje osoba, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásil k trvalému pobytu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dle ustanovení § 12 odst. 1 písmena c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh vlastníka nebo oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo k jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a občan tento objekt nebo vymezenou část neužívá (obě podmínky musí být splněny současně).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti vlastníka nebo oprávněné osoby dle § 12 odst. 1 písm c) zákona č. 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel, která obsahuje příslušné doklady (např. nájemní smlouva, rozsudek o rozvodu, rozsudek o zrušení společného nájmu bytu, majetkové vypořádání, prohlášení o opuštění domácnosti). Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1, písm. c), jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10, odst. 6, písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1, písm. c), ohlašovně prokázat.


  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným přístupem v katastru nemovitostí.


  Při vyřízení žádosti postupuje správní orgán dle správního řádu a účastníky řízení jsou žadatel a ten, komu má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna , budova A, přízemí,
  č. dv. 025 a 026.

  Úřední hodiny:

  pondělí        8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

  středa          8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

  čtvrtek         8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00 hod.

  .

  Jana Bilová
  referent - ohlašovna 12
  +420599430302 25 / Radnice, budova A
  Alice Kociánová
  referent - ohlašovna 11
  +420599430354 26 / Radnice, budova A
  Simona Přikrylová
  referent - matrika 07
  +420599430407 20 / Radnice, budova A
  Alena Tylečková
  referent - ohlašovna 14
  +420599430222 6 / Radnice, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost oprávněné osoby dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, a příslušné doklady (např. nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, rozsudek o rozvodu, rozsudek o zrušení společného nájmu bytu, majetkové vypořádání, prohlášení o opuštění domácnosti).
  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1, písm. c), jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10, odst. 6, písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1, písm. c), ohlašovně prokázat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Možno využít tento vzor: žádost o zrušení trvalého pobytu

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  správní poplatek Kč 100,- za každou osobu

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle správního řádu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění
  • 500/2004 Sb., správní řád
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podání odvolání k Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.03.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno