Radnice

Ukončení údaje o místu trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ukončení údaje o místu trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle věty první, sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky opatrovník. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k ukončení údaje o místu trvalého pobytu
  • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče
  • za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání, opatrovník
  • zmocněnec na základ zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením potřebných náležitostí a zaplacením správního poplatku

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovna , budova A, přízemí,
  č. dv. 025 a 026.

  Úřední hodiny:

  pondělí       8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

  středa         8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

  čtvrtek        8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hod.

   

  Jana Bilová
  referent - ohlašovna 12
  +420599430302 25 / Radnice, budova A
  Alice Kociánová
  referent - ohlašovna 11
  +420599430354 26 / Radnice, budova A
  Simona Přikrylová
  referent - matrika 07
  +420599430407 20 / Radnice, budova A
  Alena Tylečková
  referent - ohlašovna 14
  +420599430222 6 / Radnice, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  nejsou předepsány

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • na ohlašovně v místě trvalého pobytu - správní poplatek Kč 100,-
  • na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí - správní poplatek Kč 300,-
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  žádné

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  datová schránka fyzické osoby

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů v platném znění

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  žádné

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  žádné

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.03.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno