Radnice

Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

 2. Základní informace k životní situaci

   

  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
  Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   

  Vidimace se neprovede:

  a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

  b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení

  c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení

  d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,

  e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,

  f) jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

  g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

  h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

  • prvopis,
  • již ověřenou vidimovanou listinu,
  • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

   

  Legalizace se neprovede:

  a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

  b) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,

  c) nepředloží-li žadatel o legalizaci k prokázání své totožnosti platný doklad,

  d) nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,

  e) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,

  f) jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,

  g) jde-li o legalizaci elektronického podpisu, nebo

  h) jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložíte vidimovanou listinu  a listinu, z níž byla vidimovaná listina pořízena nebo listinu, na níž má být legalizován podpis, příslušnému úředníkovi.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy), kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

  odbor správních činností

  budova D, přízemí, kancelář č. 024

   

  Úřední hodiny:

  pondělí     od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

  středa       od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

  čtvrtek      od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 16.00

   

  Každou první středu v měsíci jsou prodlouženy úřední hodiny do 18.00 hod.

  Tomáš Karwaj
  referent - Czech POINT 09
  599430411 24 / Radnice, budova D
  Jana Papadopulosová
  referent - Czech POINT 10
  599430408 24 / Radnice, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   

  Žadatel o legalizaci předloží listinu, na které chce ověřit pravost podpisu a k prokázání své totožnosti předloží platný:

  a) občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

  b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince

  c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

  Doklad lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

   

  Žadatel o vidimaci předloží vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vidimaci každé stránky (A4 a menší) vidimované listiny je 30,- Kč.

  Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině je 30,- Kč.

  Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Je-li správní orgán požádán o provedení vidimace a legalizace a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nemůže-li žadatel o legalizaci číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vidimaci ani legalizaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 21/2006 sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu v platném znění
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s litinou a o ověřování podpisu v platném znění
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.11.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno