Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Poslední změna: Pátek 17.01.2014 10:35 by Škubal Roman

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

 2. Základní informace k životní situaci

   

  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
  Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   

  Vidimace se neprovede:

  • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím řízení, a to na náklady žadatele
  • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj, že listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, je opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
  • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:

  *prvopis

  *již ověřenou vidimovanou listinu

  *listinu,která je výstupem z autorizované konverze dokumentů

  *opis anebo kopii pořízenou ze spisu

  *stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

   

  Legalizace se neprovede:

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého

  O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.

  Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

  Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložíte vidimovanou listinu  a listinu, z níž byla vidimovaná listina pořízena nebo listinu, na níž má být legalizován podpis, příslušnému úředníkovi.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy), kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

  odbor správních činností

  budova D, přízemí, kancelář č. 024

   

  Úřední hodiny:

  pondělí     od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

  středa       od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

  čtvrtek      od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 16.00

   

  Každou první středu v měsíci jsou prodlouženy úřední hodiny do 18.00 hod.

  Tomáš Karwaj
  referent - občanské průkazy 09
  599430411 24 / Radnice, budova D
  Jana Papadopulosová
  referent - Czech POINT 10
  599430408 24 / Radnice, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   

  Žadatel o legalizaci předloží listinu, na které chce ověřit pravost podpisu a k prokázání své totožnosti předloží platný:

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
  • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
  • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana

   

  Žadatel o vidimaci předloží vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vidimaci každé stránky (A4 a menší) vidimované listiny je 30,- Kč.

  Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině je 30,- Kč.

  Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

  Správní poplatky se hradí v hotovosti.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Je-li správní orgán požádán o provedení vidimace a legalizace a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nemůže-li žadatel o legalizaci číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vidimaci ani legalizaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 21/2006 sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu v platném znění
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s litinou a o ověřování podpisu v platném znění
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.03.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Akce dokumentů