Radnice

Uzavření manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
  Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Muž a žena (dále jen snoubenci), kteří chtějí uzavřít manželství.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Manželství mohou uzavřít zletilí snoubenci (případně nezletilý, který je plně svéprávný), kteří jsou svobodní, rozvedení, ovdovělí (případně jejich registrované partnerství zaniklo), nejsou vzájemně v přímém příbuzenském stavu (předci a potomci), či sourozenci nebo osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením, a jejich způsobilost k právním úkonům není v této oblasti omezena.

  Snoubenci vyplní dotazník k uzavření manželství a tento dotazník odevvzdají matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu hodlají manželství uzavřít.

  Manželství lze uzavřít formou občanského sňatku (před orgánem veřejné moci) nebo církevního sňatku (před orgánem církve nebo náboženské společnosti k tomu oprávněné).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oba snoubenci se dostaví s vyplněným a podepsaným dotazníkem k uzavření manželství a potřebnými doklady na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

  Toto platí i v případě, že hodlají uzavřít církevní sňatek. V tomto případě doloží spolu s dotazníkem a potřebnými doklady i žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Hodlají-li snoubenci uzavřít manželství ve správním obvodu matričního úřadu ÚMOb Ostrava-Jih (Ostrava-Jih, Hrabová, Proskovice), pak se dostaví na zdejší matriční úřad ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka.

  V ostatních případech se dostaví na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

   

  Místem stanoveným k provádění sňatečných obřadů u ÚMOb Ostrava-Jih je obřadní síň zdejšího úřadu.

   

  Stanovené sezdávací dny pro rok 2024

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince)
  • rodný list
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem či cestovním pasem)
  • doklad o trvalém pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
  • doklad o zániku předchozího manželství, či partnerství (je-li snoubenec rozveden či zaniklé partnerství)
  • úmrtní list manžela/-ky (je-li snoubenec vdovec/vdova)
  • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství (v případě, že manželství hodlá uzavřít nezletilá osoba starší 16 let, či osoba jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena)
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (v případě, že uzavírá manželství cizinec)
  • rodné listy společných nezletilých dětí snoubenců

  Upozornění! Je-li jeden ze snoubenců (případně oba snoubenci) cizí státní občan, doporučujeme nejprve kontaktovat zdejší matriční úřad, kde Vám budou sděleny přesné informace, které cizozemské doklady je potřeba doložit a jejich náležitosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • dotazník k uzavření manželství        ke stažení zde
  • žádost o uzavření manželství mimo stanovené sezdávací místo      ke stažení zde
  • žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku     ke stažení zde

  Všechny formuláře jsou rovněž k dispozici v budově matričního úřadu.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • 3000,- Kč - nemá-li jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR
  • 5000,- Kč - nemají-li oba snoubenci trvalý pobyt na území ČR
  • 3000,- Kč - za povolení uzavření manželství mimo sezdávací místo či mimo stanovený sezdávací den (v případě, že snoubenci chtějí uzavřít manželství mimo stanovené sezdávací místo i mimo stanovený sezdávací den, hradí pouze jeden poplatek, tedy 3000,- Kč)
  • 500,- Kč - za vydání osvědčení k uzavření sňatku
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • dva svědkové svatebního obřadu
  • tlumočník (nerozumí-li, či nemluvíl-li snoubenec či svědek česky, případně, je-li neslyšící - tlumočníka si zajišťují snoubenci sami, na vlastní náklady)
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  28.06.2024

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno