Radnice

Zprostředkování identifikace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zprostředkování identifikace

 2. Základní informace k životní situaci

  Od 1.4.2017 je na Czech POINTu spuštěna aplikace k provádění zprostředkované identifikace podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Účelem této služby je, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba (klient), pokud jako účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost "tváří v tvář" a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně.

  Zprostředkovanou identifikaci lze použít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit - banky, spořitelní a úvěrová družstva, investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů, peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, bazary a zastavárny a také jakýkoliv podnikatelský subjekt.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Povinné osoby provedou první identifikaci klienta samy, teprve brání-li tomu závažné důvody, může identifikaci provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy. Identifikovaný klient se dostaví osobně.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva na úřadě

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Identifikaci provádí kterýkoliv notář a kontaktní místo veřejné správy.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • žádost o provedení identifikace
  • fyzická osoba platný doklad totožnosti
  • zmocněnec i originál plné moci, příp. ověřenou kopii plné moci
  • zákonný zástupce i doklady, kterými doloží identifikační údaje zastoupeného
  • právnická osoba platný výpis z rejstříku, v němž je povinně evidována, nebo jiný platný doklad prokazující její existenci a identifikační údaje právnické osoby a dále průkaz totožnosti fyzické osoby, která v daném obchodu jedná jménem právnické osoby
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Ten, kdo provede identifikaci, vybere za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci správní poplatek ve výši 200,- Kč, a to podle položky 10 písm. c) sazebníku stanoveného zákonem č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  23.10.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno